Kohti fossiilitonta tuotantoa

Yksi keskeisimmistä vastuullisuustavoitteistamme on, että vuoden 2030 loppuun mennessä tehtaamme eivät käytä enää lainkaan fossiilisia polttoaineita eivätkä osta fossiilipohjaisesti tuotettua energiaa. Tällöin tuotannossamme ei synny enää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2024, Kestävä kehitys

Jo nyt uusiutuvalla energialla on keskeinen rooli Metsä Groupin toiminnassa. Vuonna 2023 Metsä Fibren tuotannossaan käyttämistä polttoaineista 97 prosenttia oli fossiilittomia – pääasiassa puupohjaisia tuotannon sivuvirtoja.

Merkittävä askel kohti fossiilipolttoaineetonta tuotantoa ovat olleet Metsä Fibren viimeaikaiset investoinnit. Vuonna 2017 valmistunut Äänekosken biotuotetehdas, vuonna 2022 valmistunut Rauman uusi mäntysaha ja vuonna 2023 valmistunut Kemin uusi biotuotetehdas toimivat kaikki täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Lisäksi Rauman sahan tuotannon sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti sellutehtaan energiatuotannossa. Joutsenon tehtaalla meesauunin energialähteenä toimii kuoresta tehty tuotekaasu.

Sellunvalmistuksen yhteydessä syntyy merkittävä osa Suomen uusiutuvasta energiasta, kun puuaineksesta ja keittokemikaaleista muodostuva mustalipeä poltetaan soodakattilassa. Vuonna 2023 Metsä Fibren sellutehtaat olivat 159-prosenttisesti omavaraisia sähköenergian suhteen, ja ne ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Uusiutuvaa energiaa riittää oman tuotannon lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille. Sahoilla käyttämämme energia on jo nyt pääosin puupohjaista bioenergiaa, mutta sen lisäksi sahat käyttävät pieniä määriä (2 prosenttia sahojen tarvitsemasta energiasta) fossiilisia energialähteitä lämmöntuotantoon voimalaitoksillaan. Myös sahoilla siirrymme uusiutuviin tai fossiilittomiin vaihtoehtoihin vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt kaikki sahojen tarvitsema ostosähkö on uusiutuvaa sähköä.

Arvoketjumme päästöt (Scope 3) muodostavat suurimman osan kaikista fossiilisista kasvihuonekaasupäästöistämme. Arvoketjussamme merkittävä osa päästöistä aiheutuu ostamiemme raaka-aineiden hankinnasta ja prosessikemikaalien valmistuksesta sekä myymiemme tuotteiden jatkojalostuksesta, kuljetuksista ja käsittelystä tuotteen elinkaaren lopussa. Näiden päästöjen vähentämiseksi kannustamme merkittävimpiä toimittajiamme asettamaan itselleen päästövähennystavoitteet. Lisäksi suosimme mahdollisuuksien mukaan vähäpäästöisiä logistiikkaratkaisuja. Metsä Group tekeekin tiivistä yhteistyötä VR:n kanssa toimitusketjun ympäristösuorituskyvyn parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi rautatiekuljetuksissa ja vastaavalla tavalla myös Royal Wagenborgin kanssa merikuljetusten ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Metsä Groupin tavoitteena on vähentää puunhankinnan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä Suomessa 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Metsä Fibren toimenpiteitä kohti vuotta 2030:

  • Käytämme vain uusiutuvia polttoaineita. Tehtaamme ja sahamme eivät tuota fossiilisia CO2-päästöjä ilmakehään (Scope 1).
  • Ostamme vain fossiilittomalla energialla tuotettua sähköä ja lämpöä (Scope 2 päästöt, markkinaperusteinen).
  • Otamme käyttöön fossiilittomat tukipolttoaineet Joutsenon ja Rauman sellutehtailla
  • Siirrymme sahojen lämpövoimalaitoksilla käyttämään vain fossiilittomia energialähteitä

Mittarit vuoden 2030 loppuun mennessä

0 t fossiilisia hiilidioksidipäästöjä (Scope 1 & 2)

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):