Rauman sahalla huippuluokan teknologia tuottaa dataa läpi tuotantoprosessin

Rauman sahalla kerätään dataa koko tuotantoprosessin ajan muun muassa röntgen¬kameroita, konenäköä ja robotiikkaa hyödyntämällä. Datan avulla päästään käsiksi kriittisiin laatutekijöihin ja voidaan parantaa sahatavaran tasalaatuisuutta entisestään. Kerättyä dataa voidaan jalostaa sekä sahan että sen asiakkaiden tuotantoa tehostavaksi tiedoksi.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Sahatavara, Rauman saha

Uudella Rauman sahalla tiivistyy kaikki osaaminen, jota alalla ja sen teknologiatoimittajilla on tänä päivänä tarjottavanaan.

Jatkuvan mittauksen ja laadunvarmistuksen apuvoimiksi on valjastettu konenäkö, röntgenkuvaus, älykäs ohjaus, koko prosessia reaaliajassa tarkkaileva keskusvalvomo sekä lukuisat ohjausjärjestelmät, jotka kytkeytyvät koko sahan pääohjausjärjestelmään.

Esimerkiksi tuore- ja kuivalaatujen tarkkailussa käytetään älykästä ohjausta tukevia mittalaitteita, joiden myötä sahatavaran laatu saadaan entistäkin tasaisemmaksi, kertoo Metsä Fibren kehitysjohtaja Tuomas Arminen.

”Myös koneälyn ja automaation määrä nousee tasolle, joka on laitetoimittajillekin uutta. Etenkin mittausteknologiassa siirrytään aivan uudelle tasolle.”

Dataa kertyy koko tuotantoketjun matkalla.

“Tekoälyn avulla voimme analysoida keskenään sekä tuotannon alku- että loppupäätä ja näin ymmärtää syvällisemmin, miten prosessi vaikuttaa laatumuutoksiin. Samalla saamme entistä tarkempaa tietoa, mitä mistäkin tukin osasta parhaiten syntyy, joten raaka-aine saadaan hyödynnettyä entistä paremmin”, Arminen valottaa.

Dataa läpi koko tuotantoprosessin

Dataa kerätään tuotantoprosessin aikana tukkilajittelusta aina kuivatukseen ja paketointiin saakka.

”Laadunhallintamme alkaa tukkien röntgenskannauksesta, prosessin aikana mitataan visuaalisia, mitta- ja kosteusominaisuuksia, ja lopuksi tiedot yhdistetään Timber FOX -indeksiksi”, selvittää Metsä Fibren -tekninen asiakaspalvelupäällikkö Victoria Eklund.

Timber FOX -indeksiä käytetään laadun ja suorituskyvyn seurantaan. Jatkossa dataa analysoidaan tarkemmin myös eri asiakassegmenttien antaman palautteen ja tarpeiden pohjalta.

Näin varmistetaan, että asiakkaat saavat juuri heidän tuotantoonsa ja tuotteisiinsa sopivaa sahatavaraa.

Vilppula ja Lappeenranta tärkeitä koekenttiä

Mittausdatan laajempaa hyödyntämistä ja tuotannon optimointia tekoälyn avulla on testailtu jo aiemmin Metsä Fibren Vilppulan sahalla, jossa kamerat ovat apuna paitsi tukkien lajittelussa, myös häiriökappaleiden poistossa.

Samalla on nähty, että entistä tarkempi lajittelu ja huonojen kappaleiden poisto heti tuotantoketjun alkupäässä varmistaa tasaisemman laadun läpi koko tuotantoprosessin. Datan avulla päästään kiinni tuotannon pieniinkin laatupoikkeamiin, mutta myös asiakkaiden kannalta kriittisiin laatutekijöihin.

”Esimerkiksi tarkasti halutun paksuinen tai levyinen sahatavara vähentää asiakkaan puolella materiaalihukkaa, kutistaa kustannuksia, tehostaa tuotantoa ja parantaa lopputuotteiden laatua. Tätä kautta data hyödyttää selkeästi asiakkaidemme liiketoimintaa ja tukee heidän teollista tehokkuuttaan”, Eklund kertoo.

Raumalla tullaan hyödyntämään myös Lappeenrannan sahalla jo aiemmin testattua ja pilotoitua tukkikentän hallintajärjestelmää. Siinä varmistetaan raaka-aineen oikeellisuus sekä riittävän ripeä raaka-aineen kierto. Näin tukkien laatu ei heikkene varastoinnin aikana, ja asiakkaat saavat entistä tasalaatuisempaa sahatavaraa.

”Järjestelmä ohjaa hakemaan oikeaa raaka-ainetta kulloinkin käynnissä olevaan tai piakkoin alkavaan sahaukseen. Järjestelmän avulla varmistamme tasaisen ja oikeanlaatuisen raaka-ainevirran vastaamaan sahan suurta sahausnopeutta ja tuotantomäärää”, Arminen kertoo.

Datavirrasta hyötyy myös asiakas

Rauman sahalla otetaan käyttöön myös kokonaan uusi laatuun liittyvä raportointijärjestelmä. Sen avulla pureudutaan vielä tarkemmin siihen, millaista tuotetta sahalta on tullut, millaisesta raaka-aineesta se on sahattu ja miten eri sahauserät poikkeavat toisistaan.

”Tämän takaisinkytkennän ansiosta meillä on hallussa koko tuotantoketjun laatudata”, Arminen sanoo.

“Koska meillä on käytettävissä entistä parempaa ja monipuolisempaa tuotetietoa, voimme vielä paremmin varmistaa prosessin toimivuuden ja laadun tasaisuuden. Datavirrasta hyötyy siis myös asiakas. Tulevaisuudessa dataa voidaan tarjota myös asiakkaille tuoteperheittäin esimerkiksi pilvipalveluiden avulla.”

Raumalla tullaan hyödyntämään monia muitakin yhtiön muilla sahoilla jo testattuja ja hyviksi koettuja teknisiä ratkaisuja. Jatkossa Rauman saha tulee kuitenkin määrittämään teknisen standardin, jonka ratkaisuja monistetaan muualle.

”Eikä kehitys suinkaan pysähdy tähän, vaan mietimme jo kiivaasti sitä, mitä teemme Rauman jälkeen muilla sahoilla.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2022-2023.

Metsä Fibren vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä käynnistyvä Rauman saha on globaali edelläkävijä niin toimintamallissa, teknologiassa kuin tehokkuudessa.