Aktiivista ennakoivaa ympäristötyötä Raumalla

Kestävä kehitys ja ennakoiva ympäristötyö kuuluvat tiiviisti Rauman sellutehtaan jokapäiväiseen toimintaan. Tehtaamme toimintaa ohjaa ympäristölupa, jota ympäristöviranomainen valvoo. Seuraamme, mittaamme ja raportoimme tehtaalla syntyviä päästöjä ja vaikutuksia laajasti. Lisäksi ympäristöviranomaiset tekevät tehtaalle vuosittain tarkastuksia.

Jokaisella työntekijällämme on tärkeä rooli ennakoivassa työssä. Panostamme tehtaamme tasaiseen käytettävyyteen ja teemme jatkuvasti aktiivista ympäristösuorituskyvyn seurantaa, havainnointia ja raportointia. Mikäli poikkeamia ilmenee, reagoimme heti, tutkimme poikkeamat ja määrittelemme niihin korjaavat toimenpiteet. Ennakoivaan työhön lukeutuvat aktiivisesti tekemämme ympäristöhavainnot, ympäristövartit, riskiarvioinnit ja ympäristötutkinnat. Henkilöstölle järjestetään lisäksi säännöllisiä koulutuksia ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyen.

Teemme myös suunnitelmallisesti ylläpito- ja kunnossapitotöitä, investointeja ja kehitysprojekteja, jotka tukevat kestävän kehityksen tavoitteitamme ja tehtaan ympäristösuorituskykyä. Hyödynnämme tuotantolaitoksillamme parasta käytettävissä olevaa BAT-tekniikkaa (Best Available Techniques).

Wood supply - Local environmentPuunkäyttö

Rauman sellutehtaan puunkäyttö vuodessa on noin 3,3 miljoonaa m3. Käytämme raaka-aineena mänty- ja kuusikuitupuuta kestävästi hoidetuista metsistä sekä sahahaketta. Käyttämämme puu hankitaan pääosin Suomesta, ja siitä yli 80 prosenttia tulee sertifioiduista metsistä. Käyttämämme puun alkuperä on jäljitettävissä.

Effects on water - Local environmentVesistövaikutukset

Raumalla on metsäteollisuuden yhteinen biologinen jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään Metsä Fibren sellutehtaalla ja viereisellä tontilla olevan UPM:n paperitehtaan jätevedet. Metsäyhtiöiden jätevesien lisäksi yhteispuhdistamoon ohjataan Rauman kaupungin jätevedet. Yhteispuhdistamon ansiosta kokonaispäästöt vesistöön ovat pidemmällä aikavälillä laskeneet.

Rauman sellutehtaan vaikutuksia ympäröivään vesialueeseen seurataan Lounais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymän yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelman avulla saadaan arvokasta tietoa vesistön tilasta.

Teemme pitkäjänteistä työtä prosessiveden käytön vähentämiseksi, ja olemme kartoittaneet uusia kohteita prosessimme vedenkäytön tehostamiseksi. Näillä toimenpiteillä toteutamme Metsä Groupin kestävän kehityksen tavoitetta prosessiveden käytön vähentämiseksi 25 prosentilla tuotetonnia kohti vuosina 2018−2030. Näin minimoimme myös vesistöön päätyvää ravinnekuormitusta.

Air quality - Local environmentIlmanlaatu 

Osallistumme alueellamme ilmanlaadun yhteistarkkailuun alueen muiden yritysten kanssa. Tarkkailun toteutuksesta vastaa Rauman kaupunki.

Rauman tehtaalla on käytössä hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmä. Raumalla toteutettiin vuonna 2015 hajukaasukattilainvestointi, jolla tehostettiin hajukaasujen käsittelyä häiriötilanteissa hajukaasukattilassa. Mahdolliset hajut liittyvät prosessihäiriöihin ja esimerkiksi tehtaan alas- ja ylösajotilanteisiin.

Local environment - Noise.jpgMelu

Tehtaan toiminnasta aiheutuva melu hallitaan päivittäisessä toiminnassa huolehtimalla laitteiden ja koneiden ennakkohuollosta sekä ottamalla meluasiat huomioon muun muassa uusien laitteiden hankinnassa.

Tehtaan melupäästöjen taso tarkistetaan mittauksin ja mallilaskelmin säännöllisesti. Tehtaalla tehtyjen meluselvitysten mukaan tehtaan toiminnasta ei aiheudu ohjearvoja ylittävää ympäristömelua.

Traffic - Local environmentPaikallinen liikenne

Rauman sellutehtaan raaka-aine ja tuotekuljetukset tapahtuvat pääosin rekoilla ja junilla. Lisäksi tehtaalle saapuu puuraaka-ainetta vesiteitse.

Tehtaan puunhankinta-alueessa on huomioitu ja optimoitu kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyiksi, jotta kuljetusten aiheuttamat vaikutukset voidaan minimoida. Lisäksi raskas liikenne on ohjattu tehdasalueelle lyhyintä ja turvallisinta mahdollista reittiä.

Energy - Local environment.jpg

Energia

Kaikki tehtaamme tarvitsema energia tuotetaan tuotannon sivuvirroista, ja sitä syntyy yli oman tarpeen. Uusiutuvaa energiaa riittääkin oman tuotannon lisäksi esimerkiksi sähkönä verkkoon.

Sellutehtaan naapuriin parhaillaan rakentuva Metsä Fibren saha mahdollistaa tulevaisuudessa sekä Rauman sahan että sellutehtaan toiminnan kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita.

Sidestreams - Local environmentTuotannon sivuvirrat

Rauman sellutehtaan prosessissa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti erilaisina biotuotteina ja bioenergiana. Esimerkiksi prosessissa syntyvää kuorta ja kalkkia voidaan hyödyntää kasvualusta- ja lannoitetuotteina.

Metsä Groupin tavoitteena on, että tuotannon sivuvirrat hyödynnetään vuoteen 2030 mennessä sataprosenttisesti eikä kaatopaikalle meneviä jätteitä synny tuotannostamme. Tällä hetkellä viherlipeäsakka on merkittävin jätteenä loppusijoitettava selluntuotannosta syntyvä jae, jolle etsimme aktiivisesti muita hyötykäyttökohteita.