Aktiivista ennakoivaa ympäristötyötä Joutsenossa

Kestävä kehitys ja ennakoiva ympäristötyö kuuluvat tiiviisti Joutsenon sellutehtaan jokapäiväiseen toimintaan. Tehtaamme toimintaa ohjaa ympäristölupa, jota ympäristöviranomainen valvoo. Seuraamme, mittaamme ja raportoimme tehtaalla syntyviä päästöjä ja vaikutuksia laajasti. Lisäksi ympäristöviranomaiset tekevät tehtaalle vuosittain tarkastuksia.

Jokaisella työntekijällämme on tärkeä rooli ennakoivassa työssä. Panostamme tehtaamme tasaiseen käytettävyyteen ja teemme jatkuvasti aktiivista ympäristösuorituskyvyn seurantaa, havainnointia ja raportointia. Mikäli poikkeamia ilmenee, reagoimme heti, tutkimme poikkeamat ja määrittelemme niihin korjaavat toimenpiteet. Ennakoivaan työhön lukeutuvat aktiivisesti tekemämme ympäristöhavainnot, ympäristövartit, riskiarvioinnit ja ympäristötutkinnat. Henkilöstölle järjestetään lisäksi säännöllisiä koulutuksia ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyen.

Teemme myös suunnitelmallisesti ylläpito- ja kunnossapitotöitä, investointeja ja kehitysprojekteja, jotka tukevat kestävän kehityksen tavoitteitamme ja tehtaan ympäristösuorituskykyä. Hyödynnämme tuotantolaitoksillamme parasta käytettävissä olevaa BAT-tekniikkaa (Best Available Techniques).

Wood supply - Local environmentPuunkäyttö

Joutsenon tehtaamme puunkäyttö vuodessa on noin 3,25 miljoonaa m3. Käytämme raaka-aineena mänty- ja kuusikuitupuuta kestävästi hoidetuista metsistä sekä sahahaketta. Käyttämämme puu hankitaan pääosin Suomesta, ja 89 prosenttia siitä tulee sertifioiduista metsistä. Käyttämämme puun alkuperä on jäljitettävissä.

Effects on water - Local environmentVesistövaikutukset

Seuraamme ja mittaamme aktiivisesti toiminnasta aiheutuvaa vesistökuormitusta, kuten kemiallista ja biologista hapenkulutusta sekä fosfori- ja typpikuormitusta. Tehtaallamme on käytössä tehokas biologinen jätevedenpuhdistamo, jossa tehtaalla syntyvät jätevedet puhdistetaan. Vuonna 2020 Joutsenon tehtaalla otettiin käyttöön uusi viivästysallas puun varastointialueelta tulevien kiintoainepitoisten vesien käsittelemiseksi.

Joutsenon sellutehtaan vesistövaikutuksia seurataan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymän vaikutustarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelman avulla saadaan arvokasta tietoa vesistön tilasta.

Teemme pitkäjänteistä työtä prosessiveden käytön vähentämiseksi, ja olemme kartoittaneet uusia kohteita prosessimme vedenkäytön tehostamiseksi. Näillä toimenpiteillä toteutamme Metsä Groupin kestävän kehityksen tavoitetta prosessiveden käytön vähentämiseksi 25 prosentilla tuotetonnia kohti vuosina 2018−2030. Näin minimoimme myös vesistöön päätyvää ravinnekuormitusta.

Air quality - Local environmentIlmanlaatu

Osallistumme alueellamme ilmanlaadun yhteistarkkailuun, jossa on mukana alueen kuntia ja yrityksiä. Tarkkailun toteuttaa Lappeenrannan kaupunki yhteistyössä Imatran seudun ympäristötoimen kanssa.

Joutsenon tehtaalla on käytössä tehokas hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmä. Mahdolliset hajut liittyvät prosessihäiriöihin ja esimerkiksi tehtaan alas- ja ylösajotilanteisiin. Joutsenon tehtaallamme investoitiin vuonna 2020 meesauunin pesuriin, jolla olemme tehostaneet meesauunin hiukkasten käsittelyä ja vähennämme näin ilmaan johdettavia hiukkaspäästöjä.

Local environment - Noise.jpgMelu

Tehtaan toiminnasta aiheutuva melu hallitaan päivittäisessä toiminnassa huolehtimalla laitteiden ja koneiden ennakkohuollosta sekä ottamalla meluasiat huomioon investointien suunnittelussa ja uusien laitteiden hankinnassa. Tehtaan melupäästöjen taso tarkistetaan mittauksin ja mallilaskelmin säännöllisesti. Tehtaalla tehtyjen meluselvitysten mukaan tehtaan toiminnasta ei aiheudu ohjearvoja ylittävää ympäristömelua.

Laitteiden aiheuttamaan meluun on kiinnitetty huomiota Joutsenon tehdasta suunniteltaessa ja laitteita valittaessa. Rakennuksissa on käytetty muun muassa melua eristäviä materiaaleja. Lisäksi melua aiheuttavat laitteistot on pyritty sijoittamaan siten, että niiden ympäristövaikutus olisi mahdollisimman vähäinen.

Traffic - Local environmentPaikallinen liikenne

Joutsenon tehtaan raaka-aine ja tuotekuljetukset tapahtuvat rekoilla ja junilla. Lisäksi tehtaalle saapuu pieniä määriä puuta vesiteitse.

Tehtaan puunhankinta-alueessa on huomioitu ja optimoitu kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyiksi, jotta kuljetusten aiheuttamat vaikutukset voidaan minimoida. Lisäksi raskas liikenne on ohjattu tehdasalueelle lyhyintä ja turvallisinta mahdollista reittiä.

Energy - Local environment.jpgEnergia

Kaikki Joutsenon tehtaan tarvitsema energia tuotetaan tuotannon sivuvirroista. Uusiutuvaa energiaa riittää oman tuotannon lisäksi integraatissa sijaitsevalle Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin Joutsenon tehtaalle sekä esimerkiksi sähkönä verkkoon.

Joutsenon tehtaan meesauunin polttoaineena on tehtaan puunkäsittelyssä syntyvästä kuoresta valmistettu tuotekaasu. Tehtaamme ei tuotekaasun ansiosta käytä fossiilisia polttoaineita normaalikäynnin aikana.

Sidestreams - Local environmentTuotannon sivuvirrat

Joutsenon sellutehtaan prosessissa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti erilaisina biotuotteina ja bioenergiana. Esimerkiksi puun kuoresta valmistetaan fossiilitonta tuotekaasua tehtaan omaan käyttöön.

Metsä Groupin tavoitteena on, että tuotannon sivuvirrat hyödynnetään vuoteen 2030 mennessä sataprosenttisesti eikä kaatopaikalle meneviä jätteitä synny tuotannostamme. Tällä hetkellä viherlipeäsakka on ainut selluntuotannosta syntyvä ja jätteenä kaatopaikalle loppusijoitettava jae, jolle etsimme aktiivisesti muita hyötykäyttökohteita.