Aktiivista ennakoivaa ympäristötyötä Äänekoskella

Kestävä kehitys ja ennakoiva ympäristötyö kuuluvat tiiviisti Äänekosken biotuotetehtaan jokapäiväiseen toimintaan. Tehtaamme toimintaa ohjaa ympäristölupa, jota ympäristöviranomainen valvoo. Seuraamme, mittaamme ja raportoimme tehtaalla syntyviä päästöjä ja vaikutuksia laajasti. Lisäksi ympäristöviranomaiset tekevät tehtaalle vuosittain tarkastuksia. Vaikka biotuotetehtaan tuotantokapasiteetti on lähes kolminkertainen Äänekosken aikaisempaan sellutehtaaseen verrattuna, toimii se aiemman tehtaan ympäristöluvan päästörajoissa ja jätevesilupaehtojen mukaisesti.

Jokaisella työntekijällämme on tärkeä rooli ennakoivassa työssä. Panostamme tehtaamme tasaiseen käytettävyyteen ja teemme jatkuvasti aktiivista ympäristösuorituskyvyn seurantaa, havainnointia ja raportointia. Mikäli poikkeamia ilmenee, reagoimme heti, tutkimme poikkeamat ja määrittelemme niihin korjaavat toimenpiteet. Ennakoivaan työhön lukeutuvat aktiivisesti tekemämme ympäristöhavainnot, ympäristövartit, riskiarvioinnit ja ympäristötutkinnat. Henkilöstölle järjestetään lisäksi säännöllisiä koulutuksia ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyen.

Teemme myös suunnitelmallisesti ylläpito- ja kunnossapitotöitä, investointeja ja kehitysprojekteja, jotka tukevat kestävän kehityksen tavoitteitamme ja tehtaan ympäristösuorituskykyä. Hyödynnämme tuotantolaitoksillamme parasta käytettävissä olevaa BAT-tekniikkaa (Best Available Techniques).

Wood supply - Local environmentPuunkäyttö

Äänekosken biotuotetehtaan puunkäyttö vuodessa on noin 6,5 miljoonaa m3. Käytämme raaka-aineena mänty-, kuusi- ja koivukuitupuuta kestävästi hoidetuista metsistä sekä sahahaketta. Käyttämämme puu hankitaan pääosin Suomesta, ja siitä yli 90 prosenttia tulee sertifioiduista metsistä. Käyttämämme puun alkuperä on jäljitettävissä.

Effects on water - Local environmentVesistövaikutukset

Seuraamme ja mittaamme aktiivisesti toiminnasta aiheutuvaa kuormitusta vesistöön, kuten kemiallista ja biologista hapenkulutusta sekä fosfori- ja typpikuormitusta. Tehtaallamme on käytössä tehokas ja monivaiheinen biologinen jätevedenpuhdistamo, jossa tehtaalla syntyvät jätevedet puhdistetaan. Jätevedenpuhdistamon lietteet ohjataan tehtaan biokaasulaitokselle, josta niistä jalostetaan biopellettejä ja biokaasua.

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskus on hyväksynyt biotuotetehtaan alapuolisen vesistön ja kalatalousvaikutusten tarkkailusuunnitelman, johon kuuluvaa tarkkailuohjelmaa toteutetaan vuosittain. Tarkkailuohjelman avulla pystytään seuraamaan tarkasti vesistön tilaa.

Teemme pitkäjänteistä työtä prosessiveden käytön vähentämiseksi, ja olemme kartoittaneet uusia kohteita prosessimme vedenkäytön tehostamiseksi. Näillä toimenpiteillä toteutamme Metsä Groupin kestävän kehityksen tavoitetta prosessiveden käytön vähentämiseksi 25 prosentilla tuotetonnia kohti vuosina 2018−2030. Näin minimoimme myös vesistöön päätyvää ravinnekuormitusta.

Local environment - Äänekoski Ice monitoring.jpg

Jäänvahvuus- ja kalataloustarkkailu

Biotuotetehtaalta vesistöön johdettava lämpökuormaa minimoidaan ottamalla tuotannossa syntyvä lämpö mahdollisimman tehokkaasti talteen. Jäähdytys- ja jätevesien mukana tehtaan alapuoliseen Kuhnamo-järveen johdetaan kuitenkin lämpökuormaa, jonka vaikutuksia vesistöön, kalatalouteen sekä Kuhnamon jäätilanteeseen tarkkaillaan osana vaikutustarkkailuohjelmaa.

Kuhnamon jäätilannetta kartoitetaan jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. Mittauspisteet sijaitsevat Teräväniemen ja Paatelan kanavan välisellä järvialueella. Tällä alueella biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila saattaa vaikuttaa jäätilanteeseen jäätymisen viivästymisellä tai sulamisen aikaistumisella.

Osana biotuotetehtaan vesistövaikutusten seurantaa on suoritettu kalataloustarkkailua, jossa on seurattu muun muassa tehtaan ylä- ja alapuolisiin vesistöihin istutettujen järvitaimenien vaellusta. Tarkkailu aloitettiin noin vuosi ennen tehtaan käynnistämistä. Tarkkailun tulosten perusteella biotuotetehtaan jätevesi- ja lämpökuormitus kalojen vaellusreitillä ei estä taimenien vaellusta Päijänne–Keitele-reitillä.

Air quality - Local environmentIlmanlaatu

Osallistumme alueellamme ilman laadun yhteistarkkailuun, jonka tuloksia paikalliset ympäristöviranomaiset valvovat. Tarkkailun toteutuksesta vastaa  Äänekosken kaupunki.

Biotuotetehtaalla on käytössä tehokas hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmä, joka ottaa hajukaasut talteen. Mahdolliset hajut liittyvät prosessihäiriöihin ja esimerkiksi tehtaan alas- ja ylösajotilanteisiin.

Osasta hajukaasuja valmistetaan rikkihappoa, joka hyödynnetään tehtaan prosessissa korvaamaan tehtaalle ostokemikaalina toimitettavaa rikkihappoa.  

Local environment - Noise.jpg

Melu

Tehtaan toiminnasta aiheutuva melu hallitaan päivittäisessä toiminnassa huolehtimalla laitteiden ja koneiden ennakkohuollosta sekä ottamalla meluasiat huomioon muun muassa uusien laitteiden hankinnassa. Tehtaan melupäästöjen taso tarkistetaan mittauksin ja mallilaskelmin säännöllisesti.

Laitteiden aiheuttamaan meluun kiinnitettiin erityistä huomiota jo Äänekosken biotuotetehtaan suunnitteluvaiheessa ja laitteita valittaessa. Syntyvälle melulle asetettiin raja-arvot tehtaan laitteistoja hankittaessa. Melua aiheuttavat laitteistot on pyritty sijoittamaan siten, että niiden ympäristövaikutus olisi mahdollisimman vähäinen.

Local environment - Äänekoski road safety.jpg

Paikallinen liikenne

Raakapuu kuljetetaan metsästä tehtaalle rekoilla ja junilla. Tehtaalle saapuu 240 raakapuurekkaa ja 70 junavaunua vuorokaudessa. Tehtaan puunhankinta-alueessa on huomioitu ja optimoitu kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyiksi, jotta kuljetusten aiheuttamat vaikutukset voidaan minimoida.

Vientisellua kuljetetaan Vuosaaren satamaan 44 junavaunullista vuorokaudessa. Lisäksi sellua kuljetetaan suoraan kotimaan asiakkaille junilla ja rekoilla. Alueella liikennöi myös kemikaalirekkoja.

Haluamme osaltamme varmistaa, että liikkuminen Ääneseudulla olisi mahdollisimman turvallista. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Metsä Fibre tekee yhteistyötä tie- ja paikallisviranomaisten kanssa. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi puutavara-autot liikennöivät eri reittiä kuin kemikaali- ja tuotekuljetukset. 

Metsä Group järjestää syksyisin alaluokkalaisille suunnatun liikenneturvallisuuskiertueen Äänekosken seudulla. Liikenneturvallisuuskiertueen tapahtumissa koululaiset pääsevät tutustumaan puutavara-autoon ja saavat käytännön vinkkejä liikenneturvallisuuteen.

Energy - Local environment.jpgEnergia

Äänekosken biotuotetehtaan energiatehokkuus on huippuluokkaa. Kaikki tehtaan tarvitsema energia tuotetaan tuotannon sivuvirroista, ja tehtaan sähköenergian omavaraisuusaste on 240 prosenttia. Uusiutuvaa energiaa riittääkin oman tuotannon lisäksi sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille.

Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita selluntuotannossaan. Meesauunin polttoaineena on puun kuoresta valmistettava tuotekaasu. Tehtaan alas- ja ylösajoissa voidaan käyttää mäntyöljyn jalostuksessa syntyvää mäntyöljypikeä polttoaineena. Lisäksi puunkäsittelyn ja sellun lastauksen työkoneet ovat sähkökäyttöisiä.

Sidestreams - Local environmentTuotannon sivuvirrat

Biotuotetehtaalla syntyvät sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti erilaisina biotuotteina ja bioenergiana. Puun kuoresta valmistetaan fossiilitonta tuotekaasua tehtaan omaan käyttöön, hajukaasuista puolestaan rikkihappoa prosessikemikaaliksi. Tehtaan biokaasulaitos valmistaa prosessissa syntyvistä puupohjaisista jätevesilietteistä biopellettejä ja biokaasua. Myös tuotannosta syntyvä kalkki ja kuoren kaasuttimen pohjatuhka menevät hyötykäyttöön. Lisäksi tehtaan yhteydessä toimii yritysekosysteemi, joka hyödyntää sellua ja tuotannon sivuvirtoja uusien puupohjaisten biotuotteiden valmistuksessa ja kehittämisessä.

Metsä Groupin tavoitteena on, että tuotannon sivuvirrat hyödynnetään vuoteen 2030 mennessä sataprosenttisesti eikä kaatopaikalle meneviä jätteitä synny tuotannostamme. Tällä hetkellä viherlipeäsakka on ainut selluntuotannosta syntyvä jätteenä kaatopaikalle loppusijoitettava jae, jolle etsimme aktiivisesti muita hyötykäyttökohteita.