Kestävä metsänhoito palkitsee

Metsä kasvaa Suomessa lähes joka paikkaan, vaikkei ihminen edesauttaisi sen syntymistä lainkaan. Miksi metsää sitten kannattaa hoitaa? Kestävän metsänhoidon tavoitteena on pitää metsät elinvoimaisina, terveinä ja hyvässä kasvussa. Metsien monimuotoisuus otetaan huomioon kaikissa metsänhoidon vaiheissa. Taloudellinen tavoite on saada ennen kaikkea tukkipuuta jalostukseen.

Kestävän metsänhoidon käytännöt perustuvat tutkittuun tietoon ja metsäalan niiden pohjalta sopimiin yhteisiin hyvän metsänhoidon ohjeisiin.

Metsänhoidolla vaikutetaan siihen, kuinka nopeasti uusi metsä syntyy ja millaisia puulajeja metsässä kasvaa. Hyvällä metsänhoidolla myös nopeutetaan puiden järeytymistä tukkipuuksi. Lisäksi metsänhoito edistää metsiemme terveyttä ennaltaehkäisemällä metsätuhojen syntyä ja parantaa metsien ilmastokestävyyttä.

Suomen metsien kehitystä on seurattu valtakunnan metsien inventoinnissa 1920-luvulta alkaen. Metsissä on enemmän puut, kuin kertaakaan aiemmin seurannan aikana.

Tutkimukseen perustuvan ja ympäristöarvot huomioivan metsänhoidon ansiosta kymmenet tuhannet suomalaiset saavat tänäkin päivänä toimeentulonsa metsästä ja metsäteollisuudesta.

Metsänhoito ottaa luonnon huomioon

Otamme ympäristön huomioon kaikissa metsätalouden toimenpiteissä. Olemme sitoutuneet uudistavan metsätalouden periaatteisiin, joita toteutamme ekologisen kestävyyden ohjelmalla. Suunnittelemalla ja toteuttamalla metsänhoitotyöt ammattitaidolla voidaan talousmetsissä ylläpitää tai jopa lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta.

Metsälaissa määriteltyjen erityisen arvokkaiden elinympäristöjen huomioiminen on keskeinen keino metsäluonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Metsä Group tarjoaa myös asiantuntijapalveluita vapaaehtoisesta suojelusta kiinnostuneille metsänomistajille.

Näkyvimpiä esimerkkejä talousmetsän luonnonhoidosta ovat säästöpuut, joita jätetään uudistusaloille. Metsäsertifiointijärjestelmät edellyttävät säästöpuiden jättämistä. Sertifiointi edellyttää myös suojavyöhykkeiden jättämistä vesistöjen ympärille. Lue täältä lisää monimuotoisuuden huomioimisesta.

Metsä uudistetaan aina hakkuun jälkeen

Metsätalouden jatkuvuuden varmistamiseksi on tärkeää, että uudistushakkuun jälkeen alueelle perustetaan aina uusi taimikko. Metsänomistajan velvollisuus huolehtia uudistamisesta on kirjattu myös metsälakiin. Lain mukaan eteläisessä Suomessa uudistusalalla täytyy olla kehityskelpoinen taimikko viimeistään kymmenen vuoden kuluttua hakkuusta. Keskisessä Suomessa aikaa on viisitoista ja Pohjois-Suomessa kaksikymmentäviisi vuotta. 

Metsä voidaan uudistaa luontaisesti tai viljelemällä maalajin sekä kasvupaikan viljavuuden mukaan. Mitä ripeämmin uudistamisesta huolehditaan hakkuun jälkeen, sitä varmemmin uusi taimikko lähtee hyvään kasvuun. 

Metsä uudistetaan aina hakkuun jälkeen

Käytämme uudistamisessa kotimaisia puulajeja

Metsä Group käyttää metsän uudistamisessa kotimaisia puulajeja. Yleisimmin käytetään kuusta, mäntyä sekä rauduskoivua. Kotimaiset puulajit ovat sopeutuneet erinomaisesti pohjolan vaihteleviin oloihin. Ne ovat kestäviä ja vastustuskyisiä niin hyönteis-, lumi- kuin myrskytuhoja vastaan.

Käyttämällä kotimaisia puulajeja turvataan metsäluonnon säilyminen sellaisena, johon muut kotimaiset lajit ovat sopeutuneet eikä anneta jalansijaa lajeille, jotka eivät luontoomme kuulu. Metsä Groupin käyttämät taimet ja siemenet ovat jalostettua alkuperää, joten niistä varttuu laadukkaita ja nopeasti kasvavia puita.

Metsä Groupilta voit tilata uuden metsän perustamisen männyn ja kuusen sekaviljelynä, jossa uudistusalalle istutetaan kuusia ja joko istutetaan tai kylvetään mäntyä. Menetelmä sopii erityisesti alueille, joilla on riski hirvituhoista, ja se vähentää myös muiden tuhojen riskiä.

Vaikka metsä uudistettaisiin viljellen yhtä puulajia käyttäen, syntyy metsään taimia myös luontaisesti. Luontaisesti syntyneet taimet lisäävät taimikon monimuotoisuutta. Lehtipuita pyritään jättämään mahdollisuuksien mukaan havupuutaimikkoon taimikonharvennusvaiheessa. Ne lisäävät tutkitusti paitsi monimuotoisuutta, myös metsän kasvua.

Taimikonhoidolla ja harvennuksilla ylläpidetään kasvutilaa

Metsäluonto muuttuu jatkuvasti. Vaikka tuttu vanha metsä voi näyttää vuodesta toiseen samanlaiselta, on metsällä ja puilla oma luontainen elinkaarensa. Jotta puut säilyttävät elinvoimansa, ne tarvitsevat riittävästi valoa, ravinteita ja kasvutilaa. Liian tiheässä kasvavien puiden paksuuskasvu taantuu, jolloin ne eivät tuota metsänomistajan kannalta taloudellisesti arvokasta tukkipuuta. Ylitiheässä metsässä puita myös kuolee luontaisesti.

Puille tehdään kasvutilaa taimikonhoidolla ja harvennuksilla. Taimikonhoidolla varmistetaan taimien kasvu ja estetään puustovauriot, joita muutoin syntyisi ylitiheässä metsässä. Kasvamaan jätetään laadukkaimmat taimet.

Havupuutaimikkoon kannattaa jo varhaisperkausvaiheessa jättää harvakseltaan enintään havupuiden pituisia siemensyntyisiä rauduskoivuja. Eri puulajien kirjo pitää metsän paitsi monimuotoisena, myös lisää vaihtoehtoja ja parantaa metsien ilmastokestävyyttä.

Harvennuksessa metsästä poistetaan liian lähellä toisiaan kasvavia, sekä laadultaan huonoja puuyksilöitä. Harvennushakkuiden jälkeen metsässä kasvavat puut, joilla on parhaat edellytykset kasvaa laadukkaiksi tukkipuiksi.

Kun metsä on harvennettu suositusten mukaiseen tiheyteen, pystyvät elinvoimaisimmat ja laadukkaimmat puut hyödyntämään lisääntyneen kasvutilan ja ravinteet entistä paremmin. 

Kehitämme uusia metsänhoidon menetelmiä

Metsänkasvatus on pitkäjänteistä työtä, mutta metsänhoidon menetelmät kehittyvät jatkuvasti. Metsä Group tekee yhdessä kumppaneidensa kanssa aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä entistä parempien ja kustannustehokkaampien menetelmien löytämiseksi.

Kääntömätästys on Metsä Groupin kehittämä maanmuokkausmenetelmä, joka tutkitusti takaa taimille erinomaiset kasvuolosuhteet ja vähentää taimikonhoidon kustannuksia. Kääntömätästyksessä maapinta rikotaan vain niissä kohdissa, joihin taimi istutetaan. Lue lisää maanmuokkauksen hyödyistä täältä.

Lanseerasimme vuonna 2020 sekaviljelyn, jossa uudistusalalle kylvetään männyn siemeniä kuusen taimien lomaan. Näin saadaan aikaan metsiä, jotka ovat yhden puulajin metsiä kestävämpiä ja monimuotoisempia. Menetelmä sopii erityisesti alueille, joilla on riski hirvituhoista, ja se vähentää myös muiden tuhojen riskiä. Lue lisää menetelmästä täältä.

Erityisesti metsän monimuotoisuutta parantaa Metsä Group Plus -metsänhoitomalli, joka otettiin käyttöön kesällä 2023. Siinä puukaupan tai taimikonhoitotilauksen yhteydessä sovitaan metsäluonnon tilaa turvaavista ja parantavista toimista, jotka ovat laajempia kuin vakiintuneet nykykäytännöt. Palvelu on tarjolla omistajajäsenille.

Kannustamme vastuulliseen metsänhoitoon

Metsä Group on sitoutunut kaikessa toiminnassaan noudattamaan metsälakia, hyvän metsänhoidon suosituksia ja metsäsertifioinnin kriteerejä. Tämä takaa, että hoidamme metsiä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Voit tutustua Metsä Groupin metsien käytön ja hoidon periaatteisiin täällä.

Metsäsertifiointi kertoo suomalaisesta puusta valmistettujen tuotteiden kuluttajille ympäri maailman, että Suomessa metsätaloutta harjoitetaan kestävästi. Metsä Group tukee sekä PEFC- että FSC®-sertifiointia ja molempiin liittyminen on ilmainen etu omistajajäsenillemme. Lue lisää metsäsertifioinnista täältä.

Metsä Group on sitoutunut uudistavan metsätalouden periaatteisiin. Uudistavassa metsätaloudessa metsäluonnon tila ei heikkene, vaan vahvistuu. Viemme uudistavan metsätalouden periaatteita käytäntöön useilla toimenpiteillä, jotka ovat osa jokapäiväistä työtämme suomalaismetsissä.

Metsäliitto Osuuskunnan PEFC logolisenssi: PEFC/02-31-03
Metsäliitto Osuuskunnan FSC-ryhmäsertifikaatin logolisenssi: FSC-C111942

Kuusen istutusta pottiputkella