Peitteinen metsänkasvatus rehevien turvemaiden käytännöksi Metsä Group Plus -hoitomallissa

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Vankan suosion suomalaisten metsänomistajien keskuudessa saanutta, uudistavaa metsätaloutta toteuttavaa Metsä Group Plus -hoitomallia täydennetään rehevien ojitettujen kuusivaltaisten turvemaiden metsänkäsittelyn osalta.  

Metsä Group Plus -mallin lisäbonus maksetaan 1.9.2024 alkaen rehevien turvemaiden hakkuissa silloin kun käytetään avohakkuun sijaan peitteisiä menetelmiä eli pienaukko- tai poimintahakkuita. Metsä Group Plus -hoitomallin mukaisten turvemaiden peitteisten hakkuiden yhteydessä ei tehdä kunnostusojituksia ja vesistöjen suojavyöhykkeet ovat korkeimman käytössä olevan vaatimustason mukaisia. Ojitettuja reheviä turvemaita on Suomessa yli miljoona hehtaaria.  

Turvemailla avohakkuu ja kunnostusojitukset aiheuttavat suurimman osan metsätalouden vesistö- ja ilmastokuormituksesta. Vaikutukset ovat suurimmat ojitetuilla rehevillä turvemailla. Turpeen vedenpintaa ei pidä päästää nousemaan liian korkealle tai laskemaan tarpeettoman syvälle. Peitteisyys, eli se, että haihduttavaa puustoa on pystyssä aina, edesauttaa veden pinnan pysymistä ilmasto- ja vesistöpäästöjen kannalta hyvällä tasolla.  

Peitteisen metsänkäsittelyn osuus turvemailla on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2023 aikana Metsä Groupin turvemailla toteuttamista metsän uudistumiseen tähtäävistä hakkuista jo noin neljännes pinta-alasta (Pohjois-Suomessa noin 40 prosenttia) tehtiin peitteisillä menetelmillä, kuten poiminta- ja pienaukkohakkuilla.  

”Suomalaisten metsien tilaa pitää parantaa edelleen. Hyödynnämme tuoreinta tutkittua tietoa ja teemme metsäluonnon tilaa parantavia toimia, jotka ovat laajempia kuin vakiintuneet nykykäytännöt ja sertifikaattien vaatimukset. Turvemaiden metsillä on olennainen rooli niin puunhankinnan, ilmaston kuin monimuotoisuudenkin kannalta. Haluamme olla edelläkävijänä muokkaamassa turvemaiden metsänkäsittelyn käytäntöjä. Rehevien turvemaiden peitteisen käsittelyn osuuden kasvattamisella tuetaan myös metsien rakenteen monipuolistumista ja metsien monimuotoisuutta”, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen sanoo. 

Metsä Groupin helmi–huhtikuussa 2024 toteuttaman kampanjan aikana tehdyistä puukaupoista noin 40 prosenttia sovittiin Metsä Group Plus -hoitomallin mukaisesti. Puukauppojen kuutiomäärästä laskien osuus oli yli 50 prosenttia kampanjan aikana. Metsä Group maksaa hehtaariperusteisen, kauppakohtaisen lisäbonuksen uudistushakkuille sekä rehevien turvemaiden peitteiseen uudistamiseen tähtääville hakkuille, jotka toteutetaan Metsä Group Plus -mallilla. Lisäbonuksella kannustetaan omistajajäseniä toteuttamaan toimenpiteitä, jotka huomioivat luonnon monimuotoisuuden nykyisiä käytäntöjä laajemmin. 

”Uudistavaa metsätaloutta toteuttava Metsä Group Plus -hoitomalli on otettu erinomaisesti vastaan, ja nyt sitä laajennetaan tuomaan hyötyjä turvemailla. Maksamme parempaa hintaa uudistavasta metsätaloudesta ja ohjaamme metsänomistajia oikeaan suuntaan. Yhdessä Metsä Groupin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan yli 90 000 metsänomistajien kanssa tehtävien toimenpiteidemme positiivinen vaikutus metsien luonnon tilaan on merkittävä, sillä he omistavat noin puolet maamme yksityismetsistä”, jatkaa Jumppanen. 
 

Lisätietoa uudistavasta metsätaloudesta: https://www.metsagroup.com/fi/vastuullisuus/metsat-ja-puuraaka-aine/Uudistava-metsatalous/

Lisätietoa Metsä Group Plus -hoitomallista: https://www.metsagroup.com/fi/puunhankinta/kestava-kehitys/uudistava-metsatalous/metsa-group-plus/

Lisätietoja:

Juha Jumppanen, metsäjohtaja, Metsä Group puunhankinta ja metsäpalvelut, p. 050 384 4808

Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group puunhankinta ja metsäpalvelut, p. 050 346 0350


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Yhtiö hankkii kaiken Metsä Groupin tuotantolaitosten käyttämän puun. Osuuskuntaan kuuluvat yli 90 000 metsänomistajaa omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa, ja työllistämme noin 700 henkilöä. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa. 

Metsä palvelee: X | Facebook