Metsä Group laajentaa järeysrunkohinnan käytön kaikkiin hakkuutapoihin

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Group ottaa järeysrunkohinnan käyttöön harvennushakkuiden lisäksi uudistushakkuilla 25.4.2024 alkaen. Metsä Group ei enää käytä perinteistä kiinteää runkohinnoittelua uudistushakkuiden puukaupassa.

Järeysrunkohinta tarkoittaa, että puut ostetaan kokonaisina runkoina ja metsänomistajalle maksettava hinta perustuu kaadettujen puiden keskijäreyteen eli keskitilavuuteen. Se, miten puut katkotaan eri jatkojalostuskohteisiin ei vaikuta metsänomistajalle puusta maksettavaan hintaan.

Metsä Group on ostanut koko maassa harvennuksia järeysrunkohinnalla loppuvuodesta 2021 alkaen. Kokemukset ovat olleet hyvät: lähes kolmannes harvennuksista ostettiin vuonna 2023 järeysrunkohinnalla.

”Järeysrunkohinnoittelun avulla pystymme aiempaakin paremmin optimoimaan puiden jalostusasteen kaikissa markkinatilanteissa. Menetelmä on läpinäkyvä ja oikeudenmukainen sekä metsänomistajan että puunostajan näkökulmasta. Metsänomistajilta saamamme palaute järeysrunkohinnoittelusta on ollut erittäin positiivista. Uskon, että järeysrunkohinnasta tulee meille merkittävä hinnoittelutapa myös uudistushakkuilla”, Metsä Groupin puukauppa- ja metsäpalvelujohtaja Juho Rantala sanoo.

Järeysrunkohinta palkitsee metsänomistajia hyvästä metsänhoidosta: oikea-aikaisesti metsänhoitosuositusten mukaan hoidetuissa metsissä puut ovat järeämpiä kuin hoitamattomissa, ja siten metsänomistajan puukauppatulot ovat suuremmat.

Kun metsänomistaja tekee järeysrunkohintakaupan, hän saa Metsä Groupin metsäasiantuntijalta arvion puiden keskijäreydestä puulajeittain ja jokaiselle puulajille oman hinnan per kuutiometri. Lisäksi hän saa taulukon siitä, miten maksettava hinta per kuutiometri muuttuu, jos puiden keskijäreys poikkeaa arvioidusta.

Hakkuukone mittaa puiden tilavuuden, kun ne kaadetaan. Sen pohjalta lasketaan keskijäreys puulajeittain. Jos puiden keskijäreys on suurempi, kuin mitä on arvioitu, metsänomistajalle maksetaan korkeampi hinta per kuutiometri kuin alun perin arvioitu. Jos puiden keskijäreys on arvioitua pienempi, niin hinta per kuutio vastaavasti alenee.

Järeysrunkohinnan käytön laajentamisen yhteydessä Metsä Group lopettaa uudistushakkuiden puiden ostamisen perinteisellä runkohinnoittelulla.

Nykyisin yleisin puukaupassa käytetty hinnoittelumenetelmä Suomessa on puutavaralajimenetelmä, jossa rungon paksulle tukkiosalle ja ohuemmalle kuitupuuosalle on kummallekin sovittu kiinteä hinta per kuutiometri. Tässä menetelmässä on tärkeää, että puunostaja katkoo rungon niin, että tukkiosan suuruus on mahdollisimman suuri.

Lisätietoja:

Juho Rantala, puukauppa- ja metsäpalvelujohtaja, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut, p. 040 143 6347

Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut, p. 050 346 0350


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Yhtiö hankkii kaiken Metsä Groupin tuotantolaitosten käyttämän puun. Osuuskuntaan kuuluvat yli 90 000 metsänomistajaa omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa, ja työllistämme noin 700 henkilöä. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa. 

Metsä palvelee: X | Facebook