Uppopuu toimii myös biopuhdistamona

Metsäojien kautta tulevien valumavesien puhdistuksessa voidaan hyödyntää uppopuurakenteita, jotka hidastavat veden virtausta ja patoavat tulvavesien mukana vesistöön päätyvää ravinneryöppyä.

Metsäojaan tehty puurakenne saa pinnalleen bakteeri-, levä- ja sienirihmastoa, joka samalla vetää puoleensa muuta eliökantaa. Nämä pieneliöt puolestaan päätyvät ravintoketjussa eteenpäin sammakoiden, hyönteisten ja kalojen ruokana. Näin myös veteen liuenneiden ravinteiden määrä vähenee.

Aihetta tutkittiin Suomen ympäristökeskuksen vetämässä PuuMaVesi-hankkeessa, jossa oli yhteistyökumppanina myös Metsä Group. Hankkeen kenttäkokeissa uppopuurakenteet vähensivät tulva-ajan kiintoainekuormitusta lähes 80 prosenttia ja ravinne- ja humuspitoisuuksia 40 prosenttia. Lisäksi pohjaeläimistön monimuotoisuus lisääntyi merkittävästi.

Luonnon oma puhdistusmenetelmä toimii siis varsin tehokkaasti, ja uppopuiden lisääminen laskeutusaltaisiin ja uomiin on myös kustannustehokas ja helppo ratkaisu. Materiaalit löytyvät paikan päältä metsästä, joten menetelmää on helppo hyödyntää ojitusten, hakkuiden ja vesistökunnostusten suunnittelussa ja toteutuksessa, kun leutojen ja märkien talvien seurauksena ravinteiden patoamisen tarve kasvaa.

Puuniput puhdistavat ojitusalueen valumavesiä

Vihtori Peltonen - Lihasulan Säätiön päätilalla Eerolassa Kangasalla puuniput upotettiin veteen puhdistamaan vanhan ojitusalueen laskeutusaltaan kautta tulevia valuma-alueen vesiä. Kyseessä on kohde, jolla perattiin noin viiden hehtaarin kokoisen turvemaa-alueen ojat uudistushakkuuta seuranneen mätästyksen yhteydessä pitkälti yli toistakymmentä vuotta sitten.

”Valumavesi kulkeutuu ojaa pitkin ensin Säynäjärveen ja lopulta Vesijärveen, ja molempien järvien rannoilla on kesäasutusta. Haluamme tällä hankkeella vähentää entisestään ojitusalueesta aiheutuvaa ravinnekuormaa”, säätiön hallituksen puheenjohtaja, metsänhoitaja Kaj Karlsson sanoo. Säätiö on Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakas, ja metsäasiantuntija Risto Ojanen on tehnyt yhteistyötä Karlssonin kanssa vuodesta 2007 lähtien.

Paikan päällä metsuri kaatoi ensin puuta valumavesiojan ja metsäautotien välistä. Sen jälkeen kaivinkone kaivoi ojauomaa, jonne puuniput asetettiin paikoilleen. Ojanen kertoo, että uomaa laajennettiin vain sen verran, että puunipuille syntyi pieni allas. ”Muutoin ympäristö pyrittiin jättämään mahdollisimman koskemattomaksi.”

Turvemaa4__2340px.jpg

Uusi palvelu osaksi ojitusten vesiensuojelua

Metsä Group kerää hankkeesta kokemuksia puun käytöstä veden puhdistukseen, ja vastaavia kokeiluja on menossa muitakin. Lihasulan Säätiö ja Metsä Group ovat sopineet, että Kangasalan kohdetta voidaan käyttää myös koulutus- ja vierailukohteena.

Tavoitteena on, että toimintatapaa voitaisiin tarjota palveluna metsänomistajille, joiden metsissä tehdään kunnostusojitusta tai jotka haluavat puhdistaa vanhojen ojitusalueiden valumavesiä. Uusi palvelu on loppuvuodesta 2020 kehittämisvaiheessa, ja menetelmä voitaisiin ottaa käyttöön osana ojitusten vesiensuojelutoimenpiteitä.

Lue PuuMaVesi-hankkeesta ja sen tuloksista: syke.fi/hankkeet/puumavesi

Teksti perustuu Metsä Groupin Viestin numeroissa 1/2020 ja 4/2020 julkaistuihin juttuihin.