Eettiset toimintaperiaatteet ja vastuullinen yrityskulttuuri

Metsä Fibre on sitoutunut eettiseen, vastuulliseen, luotettavaan ja läpinäkyvään toimintatapaan.

Toimintaamme ohjaavat Metsä Groupin yhteiset arvot: vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Noudatamme toiminnassamme aina lainsäädäntöä, Metsä Groupin eettisiä toimintaperiaatteita (Code of Conduct) ja Metsä Groupin politiikkoja. Olemme myös sitoutunut kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Toimimme rehellisesti, lahjomattomasti ja läpinäkyvästi kaikkia sidosryhmiämme kohtaan.

1.4.2 Ethical business practices -1 - Policies and statements

Ohjaavat politiikat ja eettiset toimintaperiaatteet

Toimintaamme ja päätöksentekoamme ohjaavat Metsä Groupin toimintaperiaatteet (Code of Conduct), jotka koostuvat 15 eettisestä periaatteista, joihin tiivistyy sitoumuksemme vastuulliseen liiketoimintaan.

Periaatteisiin lukeutuu yhteistyön, kunnioituksen ja vastuullisen liiketoiminnan teemoja, joihin yhdistyy Metsä Groupin tärkeimpiä viestejä kestävyydestä. Samat korkeat standardit, jotka on määritelty Metsä Groupin Toimittajien toimintaperiaatteissa (Code of Conduct), koskevat myös kumppaneitamme.

Metsä Groupilla on linjauksia ja asiaan liittyviä ohjeita, jotka kattavat kaikki sen liiketoiminta-alalle merkitykselliset aihepiirit, kuten linjaukset liittyen ympäristöön ja ihmisoikeuksiin sekä työntekijöiden yhtäläisiin mahdollisuuksiin.

Konsernin eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat johtamista ja jokapäiväistä toimintaa konsernissa. Se ohjaa työntekijöitämme noudattamaan yhteisiä eettisiä vähimmäisperiaatteita, jotka koskevat esimerkiksi eturistiriitoja, lahjontaa, kilpailua, viestintää ja vilpillisen toiminnan estämistä. Eettiset toimintaperiaatteet edellyttävät, että kaikki työntekijät ilmoittavat toiminnasta, jonka he uskovat olevan ohjeistuksen vastaista. Oma henkilöstö voi tehdä ilmoituksen esihenkilölle, paikalliselle johdolle, henkilöstöhallintoon, Compliance-komitean jäsenelle tai anonyymisti Metsä Groupin eettisen ilmoituskanavan kautta. Ilmoituskanava on avoin myös ulkoisille sidosryhmille.

1.4.2 Ethical business practices - 2 - Compliance and Ethics ChannelEdistämme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja mukaanottamista

Haluamme varmistaa, etteivät henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten sukupuoli, ikä, etninen tausta, tai seksuaalinen suuntautuminen, vaikuta henkilön mahdollisuuksiin menestyä työelämässä. Monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja mukaan ottamista edistetään Metsä meille kaikille -visiolla ja mitataan asetettujen tavoitteiden avulla. Henkilöstön yhdenvertaisuuskoulutus, anonyymin rekrytoinnin käyttöönotto ja naisten osuuden lisääminen johtotehtävissä ovat esimerkkejä käytännön toimenpiteistä.

Yhdenvertaisuustavoitteemme Metsä Groupissa:

  • Vuoteen 2025 mennessä naisten osuus Metsä Groupin johtajista (VP, SVP, CEO) on 25 prosenttia.
  • Naisten ja miesten välillä ei ole selittämätöntä palkkaeroa.
  • Edistämme yhdenvertaisuutta koko henkilöstön kattavalla koulutusohjelmalla.

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, joka kieltää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen, kuten rotuun tai etniseen alkuperään liittyvien tietojen, käsittelyn. Emme käsittele tällaista tietoa toimintamaissamme, vaikka paikallinen lainsäädäntö sen sallisi. Olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan.

1.4.2 Equality - Diversity.jpg

Eettinen ilmoituskanava

Metsä Groupin ilmoituskanava on avoin kaikille. Sen kautta henkilöstö ja kuka tahansa voi tarvittaessa nostaa esiin havaitsemiaan yhtiön toimintaan liittyviä epäkohtia. Kaikki vilpittömässä mielessä ilmoitetut epäkohdat ja raportoidut rikkomukset tutkitaan ja niiden osalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi. Metsä Groupin Compliance-komitea käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti.