Hyvä ympäristösuorituskyky

Varmistamme hyvän ympäristösuorituskyvyn suunnitelmallisilla, elinkaarimallin mukaisilla investoinneilla sekä huolehtimalla tehtaiden häiriöttömästä käynnistä. Käytämme parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Teknisissä ratkaisuissa ja laitevalinnoissa huomioimme ympäristövaikutusten minimoimisen sekä materiaali- ja energiatehokkuuden.

Tekemässämme päivittäisessä työssä tavoitteenamme on entistä paremmalla ennakoivalla ympäristötyöllä minimoida toimintamme ympäristövaikutukset. Huolehdimme tehtaiden korkeasta käytettävyydestä ja mittausten luotettavuudesta sekä puutumme poikkeustilanteisiin jo ennen kuin niistä aiheutuu poikkeavaa kuormitusta. Olemme kartoittaneet sellutehtailla ja sahoilla toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit ja laatineet ennaltavarautumissuunnitelman niiden hallintaan.

Poikkeamat ympäristösuorituskyvyssä tutkitaan ja korjaavat toimenpiteet määritellään vastaisen varalle. Hyvällä ympäristösuorituskyvyllämme tuomme lisäarvoa ja kilpailuetua myös asiakkaillemme.

Kehittämässämme biotuotetehdaskonseptissa sellutehtaan ympäristövaikutuksia on alennettu merkittävästi. Energiatehokkuus, alhainen vedenkulutus ja päästöjen minimoiminen ovat olleet biotuotetehtaiden suunnittelun lähtökohtia. Tämä on yksi esimerkki halustamme uudistua ja huomioida kestävän kehityksen teemat toimintamme kehittämisessä.

1.3.1 Environmental performance - 1 - Renewable energy.jpg

Uusiutuvaa energiaa sellutuotannon sivuvirroista

Sellunvalmistuksen yhteydessä syntyy merkittävä osa Suomen uusiutuvasta energiasta, kun puuaineksesta ja keittokemikaaleista muodostuva musta lipeä poltetaan soodakattilassa. Samalla selluprosessissa käytetyt keittokemikaalit muutetaan uudelleen hyödynnettävään muotoon.

Metsä Fibren tehtaiden sähköenergian omavaraisuusaste on yhteensä 151 % (2021), ja olemme merkittävä biosähkön tuottaja. Bioenergiaa riittää oman tuotannon lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille. Vuonna 2021 tuotimme 7,5 % Suomessa uusiutuvista energialähteistä tuotetusta sähköstä ja uusiutuvasta energiasta osuutemme oli 11 %.

Bioenergian osuuden lisäämisen rinnalla keskitymme energiatehokkuuteen. Tuotantolaitostemme energiatehokkuuden parantamisella on keskeinen osa tuotantoon kohdistuvissa investoinneissamme.