Juhtpõhimõtted ehk poliitikad

Puiduvarumine põhineb kliendi soovidel toote ja teenuse nõuete osas. Kõigis puidu­varumisega seotud tegevustes lähtume ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse järjepidevuse põhimõtetest. Oma tegevuses lähtume pikaajalistest perspektiividest - järjepidevalt parendada ettevõtte efektiivsust, konkurentsivõimet ja juhtimissüsteemi mõjusust toetudes analüüsile.

Rõhutame ja peame tähtsaks võimet varuda puitu ja teostada töövõttu vastavalt kehtivale seadusandlusele ning headele metsanduslikele tavadele. Samadele alustele on rajatud meie koostöö puidutarnijate ja töövõtjatega tuginedes oma eriala spetsialistidele. Nende põhimõtete elluviimiseks oleme järjepidevad, nõudlikud ja korrektsed rutiinide järgimisel.

Olles üks suurtest ettevõtetest metsandusvaldkonnas tahame olla eeskujulik jätkusuutliku metsanduse arendaja, arvestades võimalikke eripärasid.

Teadvustame oma mõjusid keskkonnale ja kohustume olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid vähendama.

Arendame põhitegevust koostöös huvirühmadega olles positiivselt meelestatud suhtlemisel keskkonna- ja kvaliteediküsimustes ning rõhutame oma töötajate kvaliteedi- ja keskkonnateadlikkuse tõusu tähtsust, mis on vastavuses meie juhtpõhimõtetega.

Juhtpõhimõtted väljendavad ettevõtte vastutust ja kohustumust oma klientide, töötajate, omanike, koostööpartnerite, ühiskonna ja keskkonna ees.

Hindame töökohtadega seotud riske, loome ettevõtte töötajatele võimalikult ohutu ja turvalise töökeskkonna, teadvustame oma töötajatele ja koostööpartneritele töötervishoiu ja tööohutuse alal kehtivaid õiguslikke ja muid nõudeid, kohustume neid täitma ja nõuame nende täitmist koostööpartneritelt.

Metsä Forest Eesti AS väldib puitu, mis on seotud järgmiste tegevustega:
a) ebaseaduslikult varutud puit;
b) puit, mis on varutud traditsionaalseid ja kodanikuõigusi rikkudes;
c) puit, mis on varutud kõrge kaitseväärtusega metsadest, mida majandustegevus ohustab;
d) puit, mis on varutud metsadest, mis võetakse kasutusele istanduste või mittemetsa-maana;
e) puit, mis on varutud geneetiliselt muundatud taimedest istutatud metsadest;
f) puit, mis on varutud rikkudes mistahes Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhiprintsiipe, nagu neid on selgitatud Fundamentaalsete printsiipide ja Töökoha-õiguste ILO 1998. aasta deklaratsioonis. Vaata lisaks dokumenti - Käitumiseeskiri MG tarnijatele.