Käitumiseeskiri Metsä Group'i tarnijatele

Metsä Group on jätkusuutliku biomajanduse teerajaja, kes kasutab jätkusuutlikult majandatud põhjamaistest metsadest pärit taastuvat puitu. Metsä Group hõlmab emaettevõtet Metsäliitto Cooperative, selle kaht ettevõtet Metsä Forest ja Metsä Wood, Cooperative'i tütar- ja sidusettevõtteid Metsä Tissue, Metsä Board, Metsä Fibre ning Metsä Spring. Meie eesmärk on olla eelistatud partner jätkusuutliku äri arendamisel. See on võimalik üksnes vastutustundlike äripartnerite võrgustikuga.

Oleme pühendunud Metsä Groupi käitumisjuhendis kirjeldatud terviklusele, jätkusuutlikkusele ja kõrgetele standarditele ning eeldame, et meie tarnijad pühenduvad samaväärsetele standarditele. Igalt tarnijalt ja tema vastavatelt kontserni ettevõtetelt eeldatakse Metsä Groupi tarnijate käitumisjuhendi ning kõikide tarnelepingutes kokku lepitud lisanõuete järgimist.

SEADUSED JA MÄÄRUSED

Tarnijal on kohustus järgida enda äritegevuse asukohariigis kehtivaid seaduseid ja määruseid.

INIM- JA TÖÖÕIGUSTE JÄRGIMINE

Tarnijalt eeldatakse ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis ja ILO töötajate õigusi käsitlevates standardites rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste järgimist. Tarnijad kohustuvad tegutsema kooskõlas ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega. Tarnija võtab kasutusele meetmed, et heastada potentsiaalselt tekitatud kahjud inimõigustele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata võimalikele kõrvalmõjudele rühmadele või üksikisikutele, kes võivad olla haavatavamad, näiteks võõrtöölistele.

Sunniviisilise töö keeld

Igasugune sunniviisiline töö on keelatud. See hõlmab moodsa orjanduse vorme, inimkaubandust ja võlaorjust. Keelatud on töötasude või isikut tõendavate dokumentide kinnipidamine, liikumise piiramine, värbamistasude maksmine ja ähvardamise või heidutamise teel tööle sundimine.

Lapstööjõu kasutamise keeld

Igasugune lapstööjõu kasutamine on keelatud. Tarnija järgib alati ILO vanuse alammäära konventsiooni (nr138) ja tagab, et töö ei ohustaks noorte töötajate tervist, ohutust, arengut või koolis käimist.

Õiglased tööhõivetavad

Töötasud, sealhulgas ületunnitöö ja soodustused, on tarnijate ettevõtetes kohaldatavate õigusnormidega nõutud tasemega võrdsed või ületavad seda. Tarnijad järgivad tööaja suhtes kohaldatavaid seaduseid, rahvusvahelisi konventsioone ja tegevusala standardeid. Tarnija tagab, et kõikidel töötajatel on allkirjastatud tööleping keeles, mida nad mõistavad, sealhulgas teave nende õiguste, kohustuste ja töötingimuste kohta.

Ühinemisvabadus ja õigus kollektiivläbirääkimisi pidada

Tarnija on kohustatud austama töötajate ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste seaduslikku õigust.

Võrdsed võimalused ja diskrimineerimiskeeld

Tarnijalt eeldatakse, et ta tagab kõikidele oma töötajale võrdsed võimalused ega luba diskrimineerimist. Mitte kedagi ei diskrimineerita soo (sealhulgas raseduse), vanuse, päritolu, rahvuse, keele, usu, veendumuse, seisukoha, poliitilise tegevuse, ametiühingu tegevuse, peresuhete, terviseseisundi, puude, seksuaalse sättumuse, muude isikuomaduste alusel või muudel põhjustel, mis ei ole seotud tööalaste nõudmistega.

Ahistamise keeld

Igasugune ahistamine on keelatud. Iga inimese isiklikku väärikust tuleb austada. Tarnija tagab, et tema organisatsioonis ei toimu ahistamist või mis tahes muud vastuvõetamatut käitumist, sealhulgas seksuaalne ahistamine, solvamine, kiusamine, heidutamine, ähvardamine, kuritarvitamine, ärakasutamine või vägivald.

Eraelu puutumatuse austamine

Eeldatakse, et tarnija austab kõigi õigust eraelu puutumatusele ja töötleb isikuandmeid andmetöötluse heade tavade ja kehtivate õigusnormide järgi.

TERVISHOID JA OHUTUS

Tarnija on kohustatud tagama ohutu ja tervisliku töökeskkonna, et vältida õnnetusi, vigastusi ja haigusi, ning vajaduse korral peab tarnija tagama ohutud ja tervislikud elamisvõimalused vähemalt kohaldatava kohaliku seaduse järgi. Tarnija tuvastab ohtlikud materjalid, kemikaalid ja ained ning tagab nende ohutu käsitsemise, transpordi, säilitamise, ringlussevõtu ja kasutusest kõrvaldamise. Tarnija tagab, et töötajad on niisuguste küsimustega kursis ja saanud vastava väljaõppe. Rakendada tuleb ISO 45001 / OHSAS 18001 töökoha ohutusjuhtimise süsteemi või sellega samaväärset süsteemi.

VASTUTUSTUNDLIKUD ÄRITAVAD

Konfidentsiaalsus Tarnija kaitseb konfidentsiaalset äriteavet, nõustub kasutama niisugust teavet ainult ühiselt kokkulepitud eesmärgil ja piirab teabe avalikustamist vaid neile, kellel Metsä Groupiga koostööd tehes on selge vajadus niisuguse teabe saamiseks.

Korruptsioonivastane tegevus

Igasugune korruptsioon ja altkäemaksu andmine ja/või võtmine on keelatud, sealhulgas isikliku kasu või ärieelise saamine või saamise üritamine sobimatute või ebaseaduslike meetmete kaudu. Tarnija ei tohi mitte kunagi pakkuda Metsä Groupi töötajatele kingitusi, külalislahkust või muid hüvitisi, mille väärtus ületab põhjendatud väärtuse. Kingitused või külalislahkus pole lubatud hankemenetluse või muu otsuse langetamise protsessi ajal.

Huvide konfliktide vältimine

Vältida tuleb igasugust huvide konflikti. Tarnijal on kohustus avaldada Metsä Groupile kõik võimalikud huvide konfliktid, kui tarnija neist teada saab.

Aus konkurents

Tarnija konkureerib ausalt, ei osale kartellides ega muudes konkurentsipiirangutes ja järgib alati kohaldatavat konkurentsiõigust.

Kaubanduseeskirjade täitmine

Tarnijalt eeldatakse kohaldatavate kaubandusembargode, sanktsioonide ja tolli impordi- ning ekspordieeskirjade järgimist. Igasugune seos terrorismi rahastamisega on rangelt keelatud. Metsä Group eeldab, et organisatsiooni teavitatakse viivitamata kõikidest muudatustest, mis mõjutavad tarnija suutlikkust järgida kohaldatavate kaubanduseeskirjade nõudeid.

Rahapesu- ja maksudest hoidumise keeld

Igasugune rahapesu on keelatud. Kõik maksud ja maksulaadsed tasud tuleb deklareerida ning maksta nõuetekohaselt järgides kohalduvaid õigusakte. Tarnijalt eeldatakse, et ta võtab kasutusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud, et vältida igasugust osalemist rahapesuga või maksudest hoidumisega seotud tegevustes.

Tooteohutus

Kõik tooted ja teenused peavad vastama õigusnõuetele ning lepingutes sätestatud kvaliteedi ja ohutuse kriteeriumidele. Tarnija peab haldama hügieeni ja tooteohutusega seotud riske terves tarneahelas. Tarnija peab kasutama teadaoleva päritoluga toormaterjale ning tagama toormaterjalide ja valmis toodete jälitatavuse ning on kohustatud seda teavet küsimisel Metsä Groupiga jagama. Tarnija peab tagama, et tarnitud tooted on inimestele ja keskkonnale ohutud.

Äritegevuse järjepidevuse haldamine

Tarnija peab olema kursis äritegevuse järjepidevusega seotud riskidega nii tootmises kui ka tarneahelas. Tarnijal peab olema mõju vähendamise kava kõikide peamiste äritegevuse järjepidevuse riskide jaoks. Tarnija valmistub ka globaalsete riskide tekkimiseks, nagu pandeemiad, looduskatastroofid, küberründed ja terrorism.

KESKKONNASÄÄSTLIKKUS

Tarnija järgib tema tegevusele kohalduvaid keskkonnaalaseid määruseid ja standardeid ning järgib keskkonnateadlikke tavasid kõikides tegutsemiskohtades.

Mõju keskkonnale minimeeritakse ja keskkonda arvestavat tegutsemist arendatakse pidevalt, sealhulgas kaitstakse bioloogilist mitmekesisust ning kasutatakse tõhusalt toormaterjale, vett ja energiat. Maad omatakse, hangitakse ja kasutatakse vastutustundlikult. Tarnijal soovitatakse kehtestada kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamise sihtväärtused kooskõlas teadusel tuginevate sihtväärtuste algatuse Science Based Targets Initiative meetodiga. Rakendada tuleb ISO 14001 keskkonnajuhtimise süsteemi või sellega sarnast süsteemi.

PIDEV ARENG

Tarnijalt eeldatakse sobivate meetmete kehtestamist tagamaks, et selles tarnija käitumisjuhendis kirjeldatud nõudeid täidetakse. Peale selle kohustub tarnija oma tegevust neid nõudeid järgides pidevalt arendama.

TARNEAHEL

Tarnijal on kasutusel sobivad meetmed tagamaks, et kõik tema tarnijad tunnustavad ja austavad selle tarnija käitumisjuhendi või tarnija enda samaväärse käitumisjuhendi nõudeid.

JÄRELEVALVE

Metsä Group viib läbi süsteemseid tarnija hindamisi ja auditeid, et kontrollida tarnija vastavust sellele tarnija käitumisjuhendile. Metsä Groupi vastavuse ja eetika kanal veebis on avatud tarnija töötajatele selle Metsä Groupi tarnija käitumisjuhendi rikkumistest teatamiseks. Rikkumistest saab teatada anonüümselt.

Tarnija kohustub parandama igasuguse mittevastavuse. Tarnija tagab ka, et tema töötajatel ja sidusrühmadel on võimalus tõstatada probleeme või esitada kaebusi, ning niisuguste juhtumitega tegelemiseks on kasutusel sobivad meetmed.

Kaitstakse kõigi heas usus probleemi tõstatanud inimeste õigusi ja privaatsust ning igasugune kättemaks on lubamatu.