Mariestads bruk – Framtidsfabriken i Mariestad

Metsä Tissues vision är att etablera “Framtidsfabriken”, som tar bruket in i en ny era av mjukpappersproduktion. Sedan år 1765 har bruket varit en självklar del av Mariestads kultur, stadsbild och samhälle. Bruket sysselsätter många av stadens invånare och har ett tätt samarbete med lokala myndigheter och skolor. I februari 2023 togs investeringsbeslutet som innebär att bruket i Mariestad ska moderniseras och expanderas. Mariestads bruk producerar toalett- och hushållspapper, handtork-, industri- och systemrullar för kända varumärken som Lambi, Serla och Katrin. I dag har bruket cirka 350 anställda.

Förbättrad energieffektivitet, lägre utsläpp och sänkta buller- och luktnivåer har använts som designkriterier i den nya utbyggnaden

 • Expansionen av Mariestads bruk innebär betydande förbättringar av miljöprestanda för mjukpappersproduktionen. Trots den fördubblade produktionskapaciteten sjunker de fossila koldioxidutsläppen till noll senast 2030 tack vare den nya teknik som används.
 • Utbyggnaden inriktas helt på hållbar färskfiberproduktion, vilket innebär att den totala andelen färskfiber på bruket blir 80 procent.
 • Vattenförbrukning per ton minskar med 50 procent till 10 m3/ton till följd av den nya pappersmaskinen, färskfiberbaserad produktion och en moderniserad avloppsvattenanläggning som på ett bättre sätt tar vara på det renade vattnet i Mariestads vattencirkulation.
 • Mjukpapper är en bulkprodukt som inte är varken ekonomiskt eller hållbarhetsmässigt försvarbart att transportera längre sträckor. Logistikutsläppen beräknas minska med 25 procent årligen tack vare att pappersimport ersätts med lokal produktion.
 • Moderniseringen innebär också förbättringar för den nära omgivningen till bruket. Med den nya, moderna produktionstekniken får bruket lägre buller- och luktnivåer än idag. Ett nytt bullerskydd sänker bullernivåerna med 3–5 dBA tack vare nya vallar mellan bruket och bostadsområdet samt att 26 ytterligare barriärer effektivt skärmar av bullret.
 • Bruket förses med ny teknik för vattenhantering och effektivare reningsteknik som minskar lukt. Huvuddelen av den nya vattenreningsanläggningen kommer att vara övertäckt, vilket ytterligare förbättrar lukthanteringen.

Stor betydelse för den lokala sysselsättningen

Genom investeringen kommer Metsä Tissue att anställa ungefär 100 personer på bruket innan de nya delarna har tagits i drift. Huvuddelen, cirka 75 procent, kommer att vara produktionspersonal med bred teknisk kompetens inom olika inriktningar. Rekryteringen till nyckelpositioner som produktionstekniker och automationsspecialister inleds redan i år. Under byggnadsfasen uppskattas den totala påverkan på sysselsättningen vara cirka 2 000 årsarbetare.

Vi är förväntansfulla inför utvecklingen och ser fram emot att fortsätta vår resa mot en högkvalitativ pappersproduktion på Mariestads bruk.  

Information om viktiga händelser kring projektet kommer publiceras löpande via vår hemsida. Har du frågor om utbyggnaden av Mariestads bruk? Läs våra frågor och svar. 

Projektets kontaktpersoner

 • Esa Paavolainen
  Project Director

  Esa Paavolainen

 • Stefan Montarius
  VP Production

  Stefan Montarius

Pågående arbeten

 1. April

  Aktuellt

  Allmänt om buller

  Vi följer Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, där vi måste uppfylla riktvärdet 60 dBA under dagtid mellan 07-19. 

  Helgarbeten

  Framöver kommer vi att utföra vissa arbetsmoment lördagar, dagtid, på del av arbetsområdet. Det handlar om installationsarbeten vid det nya höglagret, vilket medför en mindre påverkan på närområdet i form av buller jämfört med markarbeten. Vi måste hålla oss inom 50 dB för arbeten dagtid under helger.

  Kvälls- och nattarbete

  Under slutet av mars och i april månad kommer vi att göra enstaka gjutningar kvälls- och nattetid vid den nya pappersmaskinsbyggnaden i den östra delen av bruksområdet. Gjutning är ett moment som måste ske i ett svep. Vi gjuter på dagen, sedan är det några timmars brinntid innan arbetet med glättning (polering av ytan påbörjas). Vi har restriktioner att inte överstiga 45 dB på natten (efter klockan 22) och vi får inte rikta strålkastare mot bostadsområdet. Kvällstid vardagar mellan 19-22 gäller 50 dB. Till skillnad mot arbete dagtid kommer det inte att vara någon tung trafik under natten.

  Byggnation

  • Resning av höglager i den sydvästra delen av området 
  • Fortsatt arbete med utlastningsbyggnad intill höglagret
  • Montering av stomme till pappersmaskinsbyggnad
  • Montering av stålstomme till konverteringsbyggnad
  • Dragning av ledningar under jord och schaktsprängning

  Sprängning och krossning

  Vi har nu avslutat de mer omfattande sprängningarna. Efter årsskiftet och fram till sommaren kommer vi att spränga efter behov. Eftersom berget som återstår är mycket lägre kommer laddningarna också att vara mindre, vilket minskar påverkan i form av ljud och vibrationer.  

  Krossning kommer att fortsätta in i april månad, dock i mindre omfattning än tidigare.

Öppen Ansökan till Framtidsfabriken

E-postadress