Frågor och svar - miljö

Miljö

 1. 1

  Kommer bullersituationen för grannarna förändras, i så fall hur?

  Med den nya moderna produktionstekniken får bruket lägre ljudnivåer än i dag. Ljudnivåerna kommer att sänkas med 3-5 decibel med hjälp av nya bullervallar mellan bruket och bostadsområdet samt ytterligare 26 ljuddämpare som effektivt kommer att hindra ljud. Vi kommer också att leda om trafiken, vilket kommer att ha en positiv inverkan på ljudnivåer för närboende. 

 2. 2

  2. Kommer lukten kring bruket förändras?

  Förnyade Mariestads bruk planeras att utrustas med ny modern teknologi för hantering av vatten vilket kommer ha en märkbart positiv effekt på lukten i området. Majoriteten av den nya vattenbehandlingsutrustningen kommer att täckas, vilket ytterligare förbättrar lukthanteringen.

 3. 3

  Kommer planerna påverka Vänern och vattenförbrukningen?

  Det vatten som lånas från Vänern återförs i lika stor mängd efter att ha renats i ett nytt modernt reningsverk. Den nya pappersmaskinsteknologin, färskfiberbaserad produktion och modernisering av avloppsanläggningar möjliggör ett bättre utnyttjande av renat vatten i Mariestads bruks vattencirkulation. Vattenförbrukningen per ton kommer att minska med 50 procent, till 10 m3/t.

 4. 4

  Kommer planerna påverka Tidan?

  Produktionen på Mariestads Bruk påverkar inte Tidan, vare sig i dagsläget eller efter ombyggnationen.

 5. 5

  Kommer grundvattennivåer påverkas?

  Vattennivåerna kan påverkas i vissa närliggande brunnar. De berörda har informerats mer i detalj.

 6. 6

  Hur är det med CO2-utsläppen – vad blir effekterna?

  Det förnyade Mariestads Bruk kommer få en positiv effekt på CO2-utsläppen. Trots att produktionskapaciteten fördubblas kommer de fossila CO2-utsläppen att sjunka till noll år 2030. Detta möjliggörs genom användning av ny teknik med bästa möjliga miljöprestanda. 2022 låg våra CO2-utsläpp på 187 kg/ton.

 7. 7

  Varför är lokal produktion av mjukpapper så viktig?

  Det är inte ekonomiskt eller miljömässigt hållbart att transportera mjukpapper långa sträckor eftersom det är en produkt med hög lufthalt. Dessa dagliga nödvändiga hygienprodukter måste finnas tillgängliga i alla lägen och hållbar lokal produktion bidrar till att säkerställa försörjningstryggheten på marknaden. Den utökade produktionen innebär att det svenska behovet av mjukpapper i större utsträckning kan ske lokalt i Sverige med färre transporter som konsekvens. Logistikutsläppen planeras att minska med 25 procent per år när baspappersimporten ersätts med lokal produktion.

 8. 8

  Kommer brukets elförbrukning att påverkas på något sätt?

  Med den nya tekniken blir vi betydligt mer energieffektiva. Medan produktionen kommer att fördubblas ökar den totala energiförbrukningen (ånga, gas och elektricitet) med ungefär hälften.

 9. 9

  Vilken hänsyn har ni tagit till träd och nyckelbiotypområdet i Karlslund?

  Vi säkerställer att samtliga uppsatta miljökrav för Karlslund uppfylls. Vi har gjort noggranna undersökningar med experter för att få en noggrann bedömning för att vi ska kunna göra så bra avvägningar som möjligt med hänsyn till områdets närmiljö. Under arbetet kommer vi även att gräva i skogsområdet i öster för att anlägga en damm som groddjur kan trivas i och vi kommer att sätta upp holkar och hålträd för fladdermöss.

 10. 10

  Vilken hänsyn kommer tas till rödlistade fåglar?

  Vi har gjort särskilda undersökningar och säkerställt att planerna för Katrinefors Bruk inte påverkar levnadsvillkoren för rödlistade fåglar. 

 11. 11

  Vad är det för rök som kommer från bruket?

  Den rök som kommer från brukets skorstenar och ventilationsutsläpp är vattenånga och är helt ofarlig.