Hållbar utveckling inom Metsä Wood

Metsä Wood är en del av Metsä Group, en finsk skogsindustrikoncern som bedriver verksamhet på den internationella marknaden. Hållbar utveckling är centralt inom Metsä. Allt vi gör involverar hållbar utveckling – från skogen och hela vägen till produkterna, i hela företaget. Metsä Wood strävar efter att bli en global föregångare inom hållbart byggande med sina innovativa träprodukter, resurseffektivitet i hela värdekedjan och effektiv användning av förnybara material.

Vi är engagerade att betjäna tre kundsegment: byggnation, distribution och transportindustrin. Genom att leverera högkvalitativa träprodukter erbjuder vi våra kunder hållbara, kostnadseffektiva och varaktiga alternativ. Våra huvudprodukter är Kerto® LVL, björk- och granplywood samt vidareförädlade sågade trävaror (Storbritannien). Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.

  • 96%

    av sidoströmmarna används som nya råvaror

  • 97%

    av råvarorna är fossilfria

Råvaror

Metsä Woods huvudråvara, trä, kommer från hållbart skötta nordiska skogar där tillväxten är större än uttaget. Större delen av träet vi använder kommer från skogar som ägs av Metsäkoncernens 90 000 ägarmedlemmar.

Metsä Group levererade cirka 35 miljoner plantor till finska skogsägare – fyra plantor planteras per varje avverkat träd vid föryngringsavverkning.

Läs mer på engelska.

Socialt ansvar

Alla har rätt att arbeta under säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Våra mål och indikatorer för säkerhet på arbetet hjälper oss att ständigt utveckla verksamheten. Vi har nått bra resultat när det gäller arbetssäkerhet i vårt omfattande ledningssystem för säkerhet, som baseras på förebyggande åtgärder och ett effektivt system för registrering av säkerhetsobservationer.

Vi är stolta över vår ansvarsfulla företagskultur, som kräver att all personal och alla leverantörer följer de högsta etiska standarderna.

Läs mer på engelska.

Produktion

Resurs- och energieffektivitet är grunden i Metsä Woods hållbara och ekonomiska produktion. Vi använder råvaror, energi och vatten så effektivt som möjligt. Vi minskar vår miljöpåverkan genom att använda den senaste tekniken och utvecklingen av produktionsprocesserna. Det gör det möjligt för oss att skapa fler slutprodukter.

Produktionens sidoströmmar betraktas som värdefulla råvaror för nya produkter och förnybar energiproduktion. 96 % av produktionens sidoströmmar används för närvarande.

Läs mer på engelska.

Produkter

Våra Kerto® LVL-, björkplywood- och granplywoodprodukter är högkvalitativa förädlade träprodukter som har skapats för behoven i branscherna för byggande, betonggjutning och transport. Dessa produkter är idealiska att använda i träkonstruktioner eller med andra material.

Alla våra produkter är tillverkade av förnybar träråvara, som bidrar till att minska användningen av fossila resurser och erbjuder hållbara val för krävande användningsområden. Träprodukterna binder kol så länge produkterna används.

Läs mer på engelska.

Hållbarhetsfaktablad

För att motverka klimatförändringarna är det viktigt att känna till vilken belastning varje material har på miljön, och att vara uppmärksam på design och välja en produkt som inte bara är lämplig utan också det mest hållbara valet.

Läs mer på engelska