katrin_raw_material_807x450.jpg

Hållbara råvaror

Effektiv användning av den förnybara träråvaran är viktig och Metsä använder 100 % av varje träd i effektiv och ändamålsenlig användning. På så sätt spelar Katrins nyfiberprodukter från förnybart trä en viktig roll i en hållbar bioekonomi. Majoriteten (60 %) av varje träd används som stockar för träprodukter som används t.ex. till konstruktion eller möbler. Cirka 25 % av ett genomsnittligt träd används som massaved för att producera massa för mjukpapper, kartong och andra bioprodukter. Resterande 15 %, grenar och trädkronor, används för att producera förnybar energi. Tillverkningen av mjukpapper av nyfiber vid Metsä Tissues bruk är mindre resurskrävande än produktion med återvunnen material. En koldioxidavtrycksstudie av det externa konsultföretaget AFRY 2021 avslöjade att när man jämförde ett urval av nyfiberbaserade mjukpappersrullar med liknande återvunna rullar tillverkade i Metsä Tissues bruk, hade nyfibern i genomsnitt 20 % lägre koldioxidavtryck.

katrin_20_procent_smaller_co2_footprint_sv_807x272.jpg

Tillgången på återvunnet papper har stadigt minskat på grund av ökad digitalisering och distansarbete. Situationen i framtiden ser ännu mer utmanande ut, både vad gäller tillgänglighet och kvalitet. Många gånger måste återvunnet fiber transporteras över långa avstånd. Idag är de nordiska skogarna större än någonsin, tack vare fokus på långsiktigt och hållbart skogsbruk. Skogen binder kol under lång tid, både i de växande träden och i de träbaserade produkter som produceras av förnybar råvara.

Hållbar produktion

Vi strävar kontinuerligt efter att uppnå en mer hållbar produktion i alla våra pappersbruk. En del av framgången är att få en hög produktion från råvaran som tillförs processen. Vi ökar därför användningen av färskfiber i Metsä Tissue-tillverkningen - råvaruanvändningen i vår mjukpappersproduktion är cirka 90 % med färskfiber. Detta kan jämföras med endast cirka 60 % utnyttjande när vi använder returfiber som råvara.Så med ny fiber behövs färre lastbilar för att transportera de inkommande råvarorna, mer produktproduktion och mindre avfall att hantera.

Utöver detta har vi på Metsä Tissue produktion sett att användningen av färska fibrer sparar energi och vatten, eftersom de ny fiber endast kräver minimal bearbetning i mjukpappersbruket, medan de återvunna fiberna måste renas före användning. Ny fiber är en naturligt ren och hygienisk råvara för tillverkning av hygienpapper.

Tillverkat nära marknaden

Våra produkter tillverkas nära råvaran och nära våra kunder. Vi strävar också efter att maximera lasten för varje lastbil som lämnar våra bruk för att minska volymen luft vi transporterar. Detta är två viktiga aspekter eftersom de minskar transportbehoven och därmed minskar koldioxidutsläppen från logistiken. Vi strävar efter att hålla våra transportresor inom 500 km radie från bruken. Dessutom gynnar lokal produktion också den lokala ekonomin och skapar arbetstillfällen lokalt.

Hygieniskt för användaren

Mjukpapper tillverkat av ny fiber är en säker och ren lösning för daglig hygien. Vid användning av returfiber har råvaran varit i bruk tidigare och kräver en noggrann rening för att vara färdig att användas i hygienprodukter. Fiberkvaliteten i ny träfibrer är också hög, vilket möjliggör framställning av starkt papper som har goda absorptionsegenskaper. Högkvalitativa papper är bra på att mekaniskt ta bort bakterier från händerna och torka händerna snabbt för god handhygien. Och som vi alla med största sannolikhet vet av erfarenhet - när kvaliteten på papperet är hög kan du använda färre ark för att torka händerna än med papper av lägre kvalitet.

Ett slimmat och mer hållbart sortiment

katrin_products_good_performance_807x753.jpg

Katrin – bra prestanda för alla behov

  • En mix av nyfiber och returfiber
  • Bra balans mellan mjukhet och styrka

Katrin Plus – bästa Katrin prestanda för extra omsorg

  • Nyfiber från hållbart förvaltade skogar
  • Högpresterande, miljövänligt och hygieniskt papper

katrin_products_plus_best_performance_807x753.jpg

Välj klokt och spara resurser

Välj papper, dispensrar och tillbehör beroende på hur många som besöker toaletten och vilka behov som finns.

Låt dessa två frågor hjälpa dig:

  1. Hur många besöker toaletten? Är det många eller få besökare. Är det ett konstant flöde eller sporadiska toppar. Hur många serviceintervaller behövs.
  2. Vad har besökarna för behov? Har de särskilda krav på papperets kvalitet, t ex högpresterande, miljövänligt och hygieniskt papper.

Lösningar som presterar maximalt sparar resurser genom minskad förbrukning och minskade hygienrisker. Katrins papper, dispensrar och tillbehör presterar maximalt och ger maximalt tillbaka.

katrin_4-grid_sv_807x500.jpg

KATRIN ÄR CLEAN & GREEN. GÖR ETT KLOKT VAL.

Hitta hygienlösningen för dina behov
Marknadsföring

Fördelar med nyfiber i Katrin produkter

  • Bästa prestanda
  • Effektiv tillverkningsprocess
  • Mindre tvättning av fibrer (ingen avfärgningsprocess), betyder mindre vattenförbrukning och mindre energiförbrukning i pappersproduktion

= lägre CO2-utsläpp