Certifikat och märken i Katrin-produkter

Att utveckla och skapa välfungerande produkter, av hög och konsekvent kvalitet, som är säkra att använda och har låg miljöpåverkan är en viktig och kontinuerlig process för oss.

För att säkerställa att den här aktiviteten aldrig står stilla, utan alltid utvecklas i rätt riktning, har vi valt att certifiera våra processer och produkter enligt olika certifieringssystem. Certifieringsorganen ställer fortlöpande krav på oss – ofta inför nya lagstiftningar – för att vi ska förbättra oss och förbli certifierade. Utöver att ställa krav ger de oss även värdefullt stöd och tips på hur vi kan förbättra oss.

Marknadskrav från kunder, professionella köpare och offentliga upphandlare ökar i allmänhet, men i synnerhet behovet av hållbara produkter. För att möjliggöra detta är Katrins produktsortiment alltid uppdaterat när det gäller kvalitetskrav och miljöcertifikat. Genom att sälja, köpa och använda Katrin-produkter på toaletter och som industripapper säkerställer du därmed att miljökrav, ekonomiska krav och samhällskrav alltid är uppfyllda.

Nedan kan du läsa mer om de olika certifikat vi innehar, vad de står för och vilka fördelarna är för dig som återförsäljare, kund eller användare.

CE-märkning

CE-märkningen visar att tillverkaren av produkten garanterar att produkten uppfyller de viktiga kraven i tillämpliga EU-direktiv och föreskrifter. Endast produkter som kräver CE-märkning enligt gällande produktlagstiftning kan CE-märkas.

CE-märkning – Fördelar för Katrin-kunder

Vi har verifierat och säkerställt att produkterna du säljer, köper eller använder är säkra att använda enligt EU:s standarder.

CE_807x807.jpg

Dermatologiskt testad

Märkningen Dermatologiskt testad anger att produkten har testas på olika hudtyper under uppsikt av hudläkare. Produkter med etiketten Dermatologiskt testad framkallar inte hudirritation baserat på tester utförda av oberoende part.

Dermatologiskt testad – Fördelar för Katrin-kunder

När den här märkningen förekommer på produktförpackningen kan du vara säker på att produkten du säljer, köper eller använder (i de flesta fall) inte orsakar hudirritation.

Dermatologically_tested_807x807px.jpg

EU Ecolabel

EU:s miljömärke EU Ecolabel är en frivillig indikering på miljöprestanda för företag. Syftet med miljömärkningen är att främja försäljning av produkter som uppfyller strikta ekologiska miljökriterier. Kriterierna administreras av EU-kommissionen, och produktspecifika tillämpningar utarbetas av de enskilda medlemsländerna i EU.

EU:s officiella miljömärkning som ger vägledning i valet av produkter som kan bidra till att minska miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Pappersprodukter med denna märkning innehåller 100 % returfiber eller nyfiber från 100 % hållbart skogsbruk.

Kriterierna inkluderar att utsläppen under produktionen inte får överskrida de definierade värdena som gäller för luft och vatten. Dessutom bör energiförbrukningen begränsas, det måste finnas en minsta mängd fibrer från hållbart skogsbruk och användningen av kemikalier är strikt reglerad.

EU Ecolabel – Fördelar för Katrin-kunder

När du säljer, köper eller använder en produkt med EU:s miljömärke EU Ecolabel kan du vara säker på att det är en produkt som tillverkats med hänsyn till miljön.

Det råder stor efterfrågan på hållbara produkter och tjänster, vilket även märks i de strikta kraven i offentliga upphandlingar. EU-miljömärket ger en extra nivå av trygghet för dem som fattar inköpsbeslut. Du kan även vara stolt över och säker på att du tillhandahåller dina kunder produkter som är bland de bästa av sitt slag när det gäller miljöpåverkan.

EU-ecolabel-katrin.jpg

Green Pack

Green Pack-förpackningar innehåller återvunnen plast. Märket är Metsä Tissues egen förpackninmärkning.

Green Pack – Fördelar för Katrin-kunder

Genom att sälja, köpa eller använda Katrin-produkter med den här märkningen bidrar du till att minska användningen av fossila råmaterial, eftersom det innebär att minst 30 procent återvunnen plast används.

Green_Pack_807x807px.jpg

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard med krav på ett företags systematiska miljöarbete.

ISO 14001 – Fördelar för Katrin-kunder

Metsä Tissues och i förlängningen Katrins produkter är certifierade enligt ISO 14001. När du säljer, köper eller använder produkterna kan du vara säker på att de har tillverkats med respekt för miljön. Och att det finns en pågående process för att ständigt förbättra produkterna med avseende på miljöaspekter.

ISO_14001_807_807px.jpg

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard som innehåller kriterier för kvalitetsledning.

ISO 9001 – Fördelar för Katrin-kunder

ISO 9001-certifieringen säkerställer att du kan sälja, köpa eller använda Katrin-produkter av hög och konsekvent kvalitet. Det innebär även att vi ständigt arbetar för att förbättra processer och produkter för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter med avseende på funktionalitet och kvalitet.

ISO_9001_807x807_px.jpg

PEFC

PEFC-kraven på tillverkningskedjan omfattar krav på virkesanskaffning, dokumentation, intern kontroll, definition av certifierade andelar i produkter och kommunikation till kunder. Skogscertifieringen tar hänsyn till sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i skogsbruket och är ett värdefullt verktyg för att främja hållbar utveckling.

PEFC och FSC  är två organisationer med målet att stoppa överexploateringen och främja ett hållbart skogsbruk.

PEFC – Fördelar för Katrin-kunder

Efterfrågan på hållbara produkter ökar i samhället. När du säljer, köper och använder en produkt med PEFC-märkningen kan du vara säker på att du gjort ett hållbart val.

Efterfrågan på hållbara produkter i professionella och offentliga upphandlingar ökar också. Genom att erbjuda PEFC-märkta Katrin-produkter uppfyller du kraven för att få åtkomst till den marknaden.

Som återförsäljare av PEFC-certifierade produkter kan du använda PEFC-märket i din marknadsföring. (Mer information om den här licensen finns på https://www.pefc.org/for-business/brands-and-retailers/promote-your-sustainable-material)

Katrin-PEFC-logo-new1.jpg

FSC

FSC®-kraven på tillverkningskedjan omfattar krav på virkesanskaffning, dokumentation, intern kontroll, definition av certifierade andelar i produkter och kommunikation till kunder. Skogscertifieringen tar hänsyn till sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i skogsbruket och är ett värdefullt verktyg för att främja hållbar utveckling.

FSC och PEFC är två organisationer med målet att stoppa överexploateringen och främja ett hållbart skogsbruk.

katrin_FSC.jpg

Svanen

Den nordiska miljömärkningen Svanen är en frivillig indikering på miljöprestanda för företag. Det Svanen utvärderar produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Märkningen garanterar att strikta miljökriterier uppfylls vid tillverkningen av produkten.

Den officiella nordiska miljömärkningen. Svanenmärket har ett livscykelperspektiv och höga miljöstandarder som ständigt testas. För att en produkt ska få licens för Svanenmärket måste den finnas i ett av de 63 certifierade produktområdena och uppfylla alla krav för motsvarande produkttyp.

Kriterierna inkluderar att utsläppen under produktionen inte får överskrida de definierade värdena som gäller för luft och vatten. Dessutom bör energiförbrukningen begränsas, det måste finnas en minsta mängd fibrer från hållbart skogsbruk och användningen av kemikalier är strikt reglerad.

Miljömärket Svanen – Fördelar för Katrin-kunder

Hållbarhet blir allt viktigare för människor, företag och organisationer över hela världen. När du säljer, köper eller använder en produkt med den nordiska miljömärkningen Svanen kan du vara säker på att det är en produkt som tillverkats med hänsyn till miljön. Det innebär även att du arbetar inom gränserna för FN:s globala hållbarhetsmål.

Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar avsevärt. Detta är något som även märks i högre krav i offentliga upphandlingar. Genom att erbjuda Katrin-produkter med denna märkning klarar du kraven för hållbarhet med råge och kan vara stolt över och säker på att du tillhandahåller produkter som är bland de bästa av sitt slag när det gäller miljöpåverkan.

Dessutom förstärks bilden av ditt företag som medvetet och ansvarstagande när ni erbjuder miljömärkta produkter och tjänster. Enligt Svanenorganisationen har det även visat sig att Svanenmärket ofta bidrar till att öka stoltheten bland anställda och kan vara ett bra sätt att attrahera ny personal.

Nordic-ecolabel-logo.jpg

Symbolen glas och gaffel

Symbolen glas och gaffel visar att produkten är lämplig för kontakt med livsmedel enligt den försäkran om överensstämmelse som specificeras för varje produkt eller förpackning. Om produkten endast är lämplig för kortvarig kontakt med livsmedel måste det stå ”för torkning” under logotypen.

Symbolen glas och gaffel – Fördelar för Katrin-kunder

Symbolen glas och gaffel gör det möjligt att snabbt se om en produkt som du säljer, köper eller använder lämpar sig för kontakt med livsmedel.

Glas_and_fork_807x807px.jpg

Katrins produkter är alltid uppdaterade med de senaste kvalitetskraven och miljöcertifieringarna. Genom att använda Katrins produkter på offentliga toaletter och inom industriell torkning, säkerställer du att kraven inom miljö, ekonomi och sociala områden alltid hålls.

- Toni Rikkonen, Marketing Director, Katrin

Katrin är alltid clean & green

Tillbaka till huvudansidan för hållbarhet