Puuinfo: Avoin puurakentamisen järjestelmä kansainvälistää puurakentamista

Artikkeli julkaistu alunperin Puuinfon sivuilla (https://www.puuinfo.fi/tiedote/mets%C3%A4-woodin-avoin-puurakentamisen-j%C3%A4rjestelm%C3%A4-kansainv%C3%A4list%C3%A4%C3%A4-puurakentamista) 2.8.2018.
  • |
  • Metsä Wood

Suomalaisen puunjalostusteollisuuden pitkä, yli sata vuotta vanha perinne perustuu sen kansainvälistymiseen ja vientimarkkinoiden tarpeiden tuntemiseen. Puunjalostuksen päätuotteiden sellun ja paperintuotannon rinnalle on kehittynyt myös vahva rakentamista palveleva teollisuus, joka tuottaa levy- ja vaneriteollisuuden tuotteita teollisen rakentamisen tarpeisiin. 

Materiaalia puutuotealan jatkojalostuksen tarpeisiin valmistava teollisuus ei pyri tuoteosien toimittajaksi, vaan edistämään tuotteiden käyttöä tarjoamalla tietoa ja ratkaisuja puurakentamisen suunnittelijoiden ja rakentajien käyttöön. Metsä Wood pyrkii kasvattamaan puurakentamisen globaalia markkinaa julkaisemalla avoimen Open Source Wood -modulaarisen puurakentamisen järjestelmän ja tietopankin, mikä on suunnittelijoiden, arkkitehtien, rakennusyhtiöiden ja tilaajien käytettävissä.

Omaan suunnitteluun perustuva avoin rakentamisen järjestelmä, neuvonta ja palvelu ovat tulleet keskeisiksi osiksi suomalaisen puualan teollisuutta. Samalla avoin järjestelmä luo välineitä puurakentamisen käytäntöjen yhdenmukaistamiseen edistää puurakentamisen kasvua paikallisuudesta kansainväliseksi rakentamisen liiketoiminnaksi.

Avoin puurakentamisen järjestelmä haastaa perinteisen rakentamisen 

Metsä Woodin toimialajohtajan Esa Kaikkosen mukaan avoin järjestelmä sopii eri maissa vallitseviin rakentamisen käytäntöihin, parantaa teollisen puurakentamisen tuottavuutta sekä tuo markkinoille uusia innovaatioita ja rakentamiseen kustannustehokkuutta. - Avoimen Open Source Wood -järjestelmän tavoitteena on kansainvälistää hajanaista ja paikallista puurakentamista. Vain näin voimme haastaa ympäristön kannalta ongelmallisen betoni- ja teräsrakentamisen. 

- Jotta puurakentaminen menestyy, se vaatii perustavanlaatuista uudistamista ja uudelleenarviointia. Meidän on kehitettävä erityisesti teollista esivalmistusta ja rakennettava nopeammin, edullisemmin, tehokkaammin ja avoimemmin, luettelee Kaikkonen. 

Kaikkosen mukaan markkinoilla ei ole tarpeeksi tietoa modulaarisesta puun suunnittelusta ja rakentamisesta. – Tämä on selvä puurakentamisen kasvun este. Vaikka on paljon innovaatioita, niitä ei löydetä. Nyt haluamme jakaa avoimesti puurakentamisen ratkaisuja ja edistää sillä koko puurakentamisen markkinan kasvua.

– Kun rakennusmääräykset, valvonta, kaavoituskäytännöt ja sääolot vaihtelevat maasta toiseen, haluamme tarjota kaikkialle avoimen järjestelmän. Tarjoamme nyt tietotaitoa ja osaamista parhaista tavoista rakentaa puusta. Haluamme tuoda globaaleille markkinoille maailman tehokkaimmat seinät, katot, välipohjat ja lattiat sekä tehdä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kuten arkkitehtien, suunnittelijoiden ja elementtivalmistajien kanssa.

Avoin järjestelmä tuo modulaarisen puuosatuotannon keskiöön asiakaslähtöisyyden ja palvelun, minkä seurauksena perinteinen puutuoteteollisuus muuttuu yhä vahvemmin asiakkaat huomioivaksi palveluliiketoiminnaksi ja muuttaa paikallista rakentamisen markkinaa globaaliksi.

Avoin järjestelmä kansainvälistää paikallista rakentamista

Open Source Wood -järjestelmä perustuu LVL–viilupuumateriaalin käyttöön, joka on Metsä Woodin puurakentamisen tärkein tuote. - Kun viemme materiaalin lisäksi tietotaitoa, se on myös suomalaisen puurakentamisen viennin edistämistä. Siksi meille on tärkeä seurata rakentamisen globaalia markkinaa ja toimintaympäristön kehitystä ja olla siellä, missä puurakentamisen kasvulle on suotuisat olosuhteet.

- Meillä on paljon puurakentamisen teknistä osaamista, jota siirrämme edelleen verkostossa oleville toimijoille. Olemme luoneet LVL-tuotteen ympärille avoimen ja kasvavan ekosysteemin, johon kuuluvat tuotteitamme ja tietotaitoamme käyttävät suunnittelijat, elementtejä valmistavat ja varustelevat yritykset sekä rakennusyhtiöt. Rakennamme kuhunkin maahan verkostoja, mutta emme kilpaile paikallisten toimijoiden kanssa, teemme yhteistyötä paikallisen rakentamisen arvoketjun kanssa.

Kaikkosen mukaan Open Source -järjestelmä on globaali, avoin työkalu, jonka voi lokalisoida. - Sen avulla järjestelmämme voidaan viedä suunnittelijoiden työkalupakkiin, josta syntyy paikalliseen markkinaan soveltuvia tuotteita. Kun emme vie valmiita elementtejä tai moduuleita Suomesta maailmalle, haluamme luoda jatkojalostuksen verkoston kohdemaihin, muistuttaa Kaikkonen. 

- Meillä on edessä vahva kansainvälistyminen puurakentamisen tuoteosien ja tietotaidon toimittajana. Suomen markkina on tärkeä, mutta meille rakentamisen tuoteosien valmistajana olennaista on koko puumarkkinan kasvu ja sen menestys erityisesti Euroopassa, mikä on meille kotimarkkinaa.

Kaikkonen arvioi puurakentamisen potentiaalisen markkinakasvun hyvin myönteiseksi. - Puurakentamiselle avautuu kasvumahdollisuuksia, kun koko rakentamisen markkina kasvaa. On muistettava, että koko Euroopan noin 1300 miljardin arvoisessa rakentamisen markkinassa on puurakentamisen kannalta paljon odotusarvoa. Meillä on eurooppalaisilla kotimarkkinoillakin valtavasti potentiaalia.

- Toisaalta on hyvä tunnistaa se, että rakentamisen noususuhdanteen aikana uusien rakentamisen käytäntöjen ja tuotteiden on vaikea murtautua markkinoille. Puurakentamisen tulee vastata kasvavien rakentamisen kustannusten nousuun kustannustehokkuudella ja paremmalla tuottavuudella.

Puurakentaminen haastaa perinteisen rakentamisen paremmalla tuottavuudella

Kaikkosen mukaan rakentamisen tuottavuuden kehitys ja uusien innovaatioiden tulo markkinoille laahaa perässä, vaikka rakentamisen kokonaismarkkina kasvaa kaikkialla. - Meidän tärkeä tavoite ja lupaus on parantaa tuottavuutta uusilla rakentamisen järjestelmillä, joiden kehitystyön tulokset ovat nyt markkinoilla.

- Jos perinteisen rakentamisen viimeinen suuri innovaatio on 1970-luvulla kehitetty ontelolaatta, tarvetta teollisen rakentamisen kehittämiselle ja tehostamiselle on paljon. Teollisen esivalmistuksen osuus puurakentamisessa ja rakentamisessa yleensäkin kasvaa, kun uudet tuotantolaitokset ja työstökoneet tuottavat entistä tarkempaa ja parempaa laatua tehokkaammin.

Puurakentamisen tuottavuutta parantava teollinen valmistus perustuu Kaikkosen mukaan digitaaliseen integraatioon, joka alkaa suunnittelupöydältä ja siirtyy sieltä tuotantoon, rakentamiseen ja ajan myötä myös älykkään talon hallintaan.

- Digitaalisuus mahdollistaa suunnittelun integroinnin tuotantoon ja sen myötä yhä tarkemman, laadukkaamman ja kustannustehokkaamman tuotannon sekä myöhemmin koko rakennusten elinkaaren hallinnan. Laatu turvataan elementtien ja moduulien sääsuojauksella, jolla varmistetaan puun hyvät ominaisuudet, kuten hyvä sisäilma ja terveellisyys asumisessa.

Esivalmistusta, keveyttä ja nopeutta rakentamisen markkinaan

Kaikkosen mukaan Suomessa tuntuu rakennusliikkeillä olevan iso asennekynnys puun käyttöä kohtaan, kun puuelementtien ja -moduulien pääsy normaaliin gryndirakentamiseen on ison kynnyksen takana. - Kun järjestämme eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa tilaisuuksia, tapaamme rakentamisen toimijoita suunnittelijoista tilaajiin. Mielenkiintoista on nähdä esimerkiksi se, että Keski-Euroopassa rakennusliikkeet ovat hyvin kiinnostuneita kuulemaan puurakentamisen ratkaisuista päinvastoin kuin Suomessa.

- Meidän tavoitteemme on, että puu tulee vahvasti mukaan normaaliin arjen rakentamiseen eikä vain erikoiskohteisiin. Eihän puun tarvitse näkyä joka paikassa, se voi olla piilossa rakenteissa kuten useimmiten onkin. Emme ole muuttamassa kaupunkirakentamisessa kaupunkikuvia, vaan tarjoamassa esivalmistukseen perustuvan nopean, kevyen ja kustannustehokkaan järjestelmän rakentamisen markkinaan.

Kaikkonen muistuttaa, että alalle on tullut uusia rakennusyhtiöitä, jotka uskovat vahvasti esivalmistuksen lisääntymiseen ja ovat tehneet myös tätä kehitystä tukevia yrityskauppoja.

Metsä Wood keskittyy materiaalin valmistukseen

Toimintojen rakenteelliseen uudistamiseen liittyi myös Metsä Woodin ratkaisu myydä Pälkäneen kattoelementtituotanto Lapwall Oy:lle. - Siirsimme kaupan myötä valmistusteknologian uudelle valmistajalle. Ratkaisu selkiinnytti rooliamme puurakentamisen materiaalin valmistajana.

Metsä Woodin puurakentamisen päätuotteet ovat LVL (Laminated veneer lumber) ja vanerit. Näitä tuotteita valmistetaan Punkaharjulla, Suolahdessa ja Lohjalla. Punkaharjun laajennuksen myötä yhtiö tuottaa vuosittain lähes 300.000 kuutiota LVL-levyä rakentamisen käyttökohteisiin.

- Pyrimme tuottamaan raaka-aineen mahdollisimman lähelle katto-, lattia- ja seinäelementtejä valmistavan jatkojalostajan määrämittoja. Kun materiaali voidaan käyttää optimaalisesti, syntyy materiaalihukkaa mahdollisimman vähän. Tarkoitus on siis rakentaa myös mahdollisimman resurssitehokkaasti.

Puurakentamisen tuotteita jalostavan teollisuuden kasvu Suomessa on kiinni Kaikkosen mukaan yrittäjäilmapiiristä sekä kysynnän kehittymisestä. - Onneksi nuoremmat sukupolvet eivät kanna enää taakkaa 90-luvun alun kokemuksista, vaan suhtautuvat yrittäjyyteen avoimin silmin.

- Yrityksiä kyllä syntyy kysynnän kasvun myötä. Nyt puurakentamisen tuoteosatuotannossa panostetaan teolliseen esivalmistukseen ja digitaalisuuteen. Valmistukseen tulee vakioituja ratkaisuja, hyödynnetään fiksusti alihankintaketjuja ja parannetaan näiden avulla tuottavuutta ja puurakentamisen kilpailukykyä.

Ympäristöarvojen kasvu on muuttanut Kaikkosen mukaan asenteita puuta kohtaan yhä myönteisemmäksi. Esimerkkinä Kaikkonen mainitsee Keski-Euroopan, missä rakentamisen ekologisuus ja vähähiilisyys on iso aihe päinvastoin kuin Suomessa.  

- Vaikka puun ekologiset ominaisuudet kuten vähähiilisyys tunnustetaan, siitä ei makseta, vaan puurakentamisen tulee olla lähtökohdiltaan kilpailukykyinen. Puurakentamisen muut myönteiset ominaisuudet tulevat kaupan päälle. Uskon kuitenkin, että tulevaisuudessa rakennusala joutuu taakanjaossa kantamaan vastuutaan, kun hiilijalanjälki tulee vahvemmin rakentamiseen ja sen tuotteisiin. 

Lisätietoa:

Henni Rousu, Viestintäpäällikkö, Metsä Wood
puh. +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com


www.metsawood.fi

Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2017 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 400 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.