CIRSMU PIRKŠANA

Atbilstoši cirsmu pirkšanas līgumam Metsa Forest Latvia SIA nopērk no īpašnieka cirsmā augošus kokus, tos uzmērot pēc savstarpēji saskaņotas metodikas.

Uzņēmums slēdz divējādus līgumus:
1) pēc abpusēji novērtētā apjoma;
2) pēc sagatavoto materiālu vairuma.

Pārdodot augošus kokus, jārēķinās ar nodokļu maksājumiem. Pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus, t.i. 10% no izmaksājamās summas, līdz ar to maksājamais nodoklis ir 7.5% no izmaksājamās summas.

Cirsmu pirkšana pēc abpusēji novērtētā apjoma

Darījumā ar augošiem kokiem vispirms jānoskaidro - kas un cik daudz tiks pārdots? Ciršanas apjomu nosaka, veicot katra koka uzmērīšanu.
Tā kā koku ciršanu mežā atļauts veikt pēc ciršanas apliecinājuma izrakstīšanas, līgums tiek slēgts pēc tam, kad Valsts meža dienesta mežniecībā saņemts ciršanas apliecinājums.

Slēdzot līgumu par augošu koku pārdošanu pēc abpusēji novērtētā apjoma, jāparedz:

* jāvienojas par izcērtamo koksnes apjomu;
* maksa par kokiem tiek noteikta pēc uzmērīšanas rezultātiem;
* meža izstrādātājs veic arī augsnes sagatavošanu un mežaudzes atjaunošanu, par to noslēdzot atsevišķu līgumu.


Pēc cirsmas izstrādes kokmateriālu daudzums atkārtoti tiek uzmērīts to pārdošanas vietā (zāģētavā, ostā). Ja faktiski izcirstais apjoms ir lielāks nekā sākotnēji nopirktais, meža īpašniekam tiek papildus piemaksāts.

Uzticiet mums rūpes par izcirstās platības atjaunošanu, līgumā paredzot, ka meža izstrādātājs veic arī augsnes sagatavošanu un mežaudzes atjaunošanu un kopšanu, līdz Valsts meža dienests to atzīst par atjaunotu.


Cirsmu pirkšana pēc sagatavoto materiālu vairuma

Šādā gadījumā sākumā maksāts tiek daļēji (jeb avansā) par aptuvenu izcērtamo apjomu. Līgumā tiek norādītas sortimentu cenas, un gala aprēķins tiek veikts pēc pievestā vai izvestā daudzuma atbilstoši līguma nosacījumiem un cenām.
Tā kā koku ciršanu mežā atļauts veikt pēc ciršanas apliecinājuma izrakstīšanas, līgums tiek slēgts pēc tam, kad Valsts meža dienesta mežniecībā saņemts ciršanas apliecinājums.

Slēdzot līgumu par augošu koku pārdošanu pēc sagatavoto materiālu vairuma, jāparedz:

* jāvienojas par iespējamajiem cirsmā iegūstamajiem sortimentiem;
* jāvienojas par konkrēta sortimenta cenu;
* jāvienojas par avansā pirkto koksnes daudzumu un cenu;
* maksu par kokiem nosaka pēc uzmērīšanas rezultātiem - pēc cirsmā pievestā apjoma vai no cirsmas izvestā daudzuma pārdošanas vietā;
* gala norēķina summa pēc cirsmas izstrādes, kokmateriālu pievešanas un uzmērīšanas jāpārskaita pārdevēja kontā.


Uzticiet mums rūpes par izcirstās platības atjaunošanu, līgumā paredzot, ka meža izstrādātājs veic arī augsnes sagatavošanu un mežaudzes atjaunošanu un kopšanu, līdz Valsts meža dienests to atzīst par atjaunotu.

Iepirkšanas meistari Latvijas reģionos

Buklets par krājas kopšanas cirtēm