VIDES, KVALITĀTES UN DROŠĪBAS POLITIKA

Vides politika

SIA "Metsa Forest Latvia" veido savu vides politiku, balstoties uz Latvijas likumdošanu un uzņēmuma īpašnieku iedibinātajām tradīcijām, praksē pārbaudītām vides aizsardzības normām.

Mēs stingri pieturamies pie ekonomiskas, ekoloģiskas un sociāli ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principiem. SIA "Metsa Forest Latvia" darbojas saskaņā ar pastāvošās likumdošanas prasībām un varam apgalvot, ka mēs zinām mūsu piegādātās koksnes izcelsmi. To pašu mēs prasām no mūsu sadarbības partneriem. Mēs nepiegādājam koksni no dabas liegumu zonām, kā arī no citām teritorijām, kurās mežizstrāde ir aizliegta.

Uzņēmums veicina atklātu dialogu par vides aizsardzības jautājumiem ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām institūcijām.

SIA "Metsa Forest Latvia" atbalsta nozarē strādājošo kompetences paaugstināšanu vides aizsardzības jautājumos. Mēs aktīvi līdzdarbojamies ar vides aizsardzību un meža apsaimniekošanu saistītos zinātniskos pētījumos un to attīstībā.

Vides politika atjaunota 01.03.2024

Vides politika

Kvalitātes politika

Drošības politika

Jaunie-berzi

Vides aizsardzība

SIA "Metsa Forest Latvia" apzinās vides aizsardzības jautājumu svarīgumu. Atbilstoši Metsä Group vides aizsardzības politikai, mēs esam uzņēmušies atbildību rūpēties par apkārtējās vides aizsardzību, lai mazinātu ražošanas procesu negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī sekmētu darba vides sakārtošanu.

SIA "Metsa Forest Latvia" mērķis dabas un vides aizsardzībā ir saglabāt bioloģisko daudzveidību apsaimniekojamos mežos tādā līmenī, kas atbilst katras apsaimniekojamās teritorijas izmantošanas galvenajam mērķim - saglabāt meža ekosistēmu lomu augsnes, ūdeņu un ainavu aizsardzībā.

Šī mērķa īstenošanai savā saimnieciskajā darbībā, SIA "Metsa Forest Latvia" balstās uz sekojošiem vides aizsardzības pamatvirzieniem:

  • mazināt apkārtējās vides piesārņojumu,
  • ekonomēt un lietderīgi izmantot izejmateriālu un energoresursus,
  • nepārtraukti strādāt pie vides aizsardzības sistēmas uzlabošanas.


Saimnieciskās darbības plānošanā tiek saskaņotas vides, ekonomiskās un sociālās intereses.

Savā uzņēmējdarbībā mēs izpildām saistošās likumdošanas aktu prasības.

Situācijās, kad atbilstošo vides normatīvo aktu prasības nav pietiekamas, SIA "Metsa Forest Latvia" izstrādā un ievēro savas iekšējās prasības.

Egles zars
Jaukts-mežs