SADARBĪBAS POLITIKA

Atbalstām ilgtspējīgu mežsaimniecību

Metsä Forest misija ir apgādāt Metsä Group ražotnes ar augstas kvalitātes koksni, taču mums ir svarīgi, lai mežos tiktu saglabāta bioloģiskā daudzveidība un tajos varētu arī atpūsties. Līdzsvarotība mežu izmantošanā – tā ir ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatiezīme.

Koksnes sagāde notiek saskaņā ar Metsä Group īstenoto vides aizsardzības politiku un korporatīvās atbildības principiem. Lai mūsu uzņēmējdarbība atbilstu šiem principiem, esam ieviesuši kvalitātes, vides aizsardzības, kā arī koksnes izcelsmes noteikšanas sistēmas. Minētās sistēmas, kuras sertificējušas neatkarīgas institūcijas, reizi gadā tiek pārskatītas.

Metsä Group noslēgtie koksnes pirkšanas līgumi ietver detalizētu vides aizsardzības kritēriju uzskaitījumu (piemēram, likumdošanā noteiktās prasības, arī prasības ievērot pozitīvu mežsaimniecības pieredzi). Saviem darbiniekiem un apakšuzņēmējiem mēs pastāvīgi nodrošinām apmācības darba drošības un vides aizsardzības jautājumos. Vides aizsardzības programmā ir iekļauti konkrēti vides aizsardzības uzlabošanas mērķi, kas katru gadu tiek precizēti. Lai noteiktu atbilstību izvirzītajām vides aizsardzības prasībām, regulāri tiek veiktas gan savu, gan mūsu apakšuzņēmēju cirsmu pārbaudes. Tāpat piedalāmies videi drošu darba metožu un aprīkojuma pētniecībā un attīstīšanā.

Mēs zinām savas koksnes izcelsmi

Metsä Group piegādātā koksne nāk no labi apsaimniekotiem mežiem. Koksnes sagāde notiek tikai legāli.
Lai izsekotu koksnes plūsmai no cirsmas līdz patērētājam, savā darbībā izmantojam jaunākās tehnoloģijas, tostarp progresīvas informācijas sistēmas un digitālās kartes. Papildus tiek veikti cirsmu auditi, apliecinot, ka informācija par koksnes piegādēm ir patiesa un mežizstrāde ir veikta saskaņā ar visām prasībām. Visi sagādes procesi tiek precīzi dokumentēti, un par katru tās posmu ir pieejama informācija.

Atbalstām meža sertifikāciju

Meža sertifikācija ir nozīmīgs ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un prezentēšanas līdzeklis. Mēs atbalstām uzticamas un atzītas meža sertifikācijas sistēmas, kas ir piemērotas vietējiem apstākļiem.

Mūsu koksnes sagādes reģionos darbojas FSC® un PEFC koksnes sertifikācijas sistēmas.

Metsäliitto Kooperatīva FSC logo licences kods FSC-C014476
Metsäliitto Kooperatīva PEFC logo licences kods PEFC/02-31-03

Mūsu mērķis ir palielināt sertificētās koksnes daudzumu mūsu produktos un ieviest vairāk marķētas produkcijas. Patērētājam vai informētam pircējam sertificētas mežsaimniecības produkcijas marķējums ir mūsu saudzīgās mežsaimnieciskās darbības apliecinājums.

Meža sertifikācija

Meža sertifikācija ir brīvprātīga sistēma, kuras mērķis ir atbalstīt komerciālos nolūkos audzēta meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu, ietverot līdzsvarotu darbību dabas aizsardzības, ekonomikas un sociālajā jomā.

Sertifikātu izsniedz neitrāla institūcija, iepriekš rūpīgi pārbaudot un novērtējot meža apsaimniekošanas metodes, to atbilstību izvirzītajiem principiem un kritērijiem.

Eksistē vairākas pasaulē atzītas starptautiskas un nacionālas meža sertifikācijas sistēmas, kas dažādās valstīs tiek pielāgotas vietējām prasībām. Lielākās no tām ir PEFC (Programme of Endorsement of Forest Certification Schemes), FSC (Forest Stewardship Council) un SFI (Sustainable Forestry Initiative).

Produkti, ar kuriem lepojamies

Koksne ir atjaunojams izejmateriāls. Mežsaimniecībā efektīvi izmanto:

* koka vērtīgākās daļas – stumbra koksni (būvmateriālu izgatavošanai);
* mazāku koku koksni, kā arī koksni, kas iegūta, veicot kopšanu pēc cirsmu izstrādes (papīra ražošanai);
* koka zarus, galotni, mizu un celmu (enerģijas ražošanā – par kurināmo).

Koksnes produkti ir droši cilvēkam un dabai. Pēc lietošanas tos var pārstrādāt vai sadedzināt, lai ražotu enerģiju.

Sertificētas mežsaimniecības produkcijas marķējums

Produkcija, kas ir izgatavota no sertificētos mežos iegūtas koksnes, var iegūt sertificētas mežsaimniecības produkcijas marķējumu, ja sertificētās koksnes īpatsvars produktā pārsniedz noteiktu procentuālo daudzumu. Šis skaitlis mainās saskaņā ar sertifikācijas sistēmu. Sertificēta piegādes ķēde nozīmē to, ka ražotājam ir zināma piegādātās koksnes izcelsme.

Piegādes ķēdes sistēma

Piegādes ķēdes sistēmas nolūks ir apkopot ziņas par koksnes izejmateriālu izcelsmi, sākot no cirsmas. Katrai fāzei jābūt dokumentētai, lai pierādītu, ka informācija ir pareiza. Lai produkts varētu iegūt marķējumu, ka tas izgatavots no sertificētas koksnes, sertificēta piegādes ķēdes sistēma nepieciešama gan koksnes sagādes organizācijai, gan rūpnīcai.

Ilgtspējīga mežsaimniecība ir ļoti nozīmīga klientiem, meža īpašniekiem un mūsu uzņēmējdarbībai.

Metsä Group klientiem ir svarīgi zināt:

* mūsu piegādātie koksnes izejmateriāli ir iegūti ar videi labvēlīgām metodēm;
* meža īpašnieki vēlas nodot savus mežus nākamajām paaudzēm labā stāvoklī;
* iespēja nākotnē iegūt augstas kvalitātes izejmateriālus ir būtiska Metsä Group veiksmīgai darbībai.

Sadarbības politika atjaunota 01.03.2024

Metsä Group Piegādātāju rīcības kodekss

Tēvs dēls koks
Egles stāds
Ģimene ar suni mežā
Jaunie bērzi
Bērns jaunaudzē
Koku galotnes debesis
Roka uz baļķa