SERTIFIKĀCIJA

Mūsu FSC® sertifikāts

Mūsu PEFC sertifikāts

SIA "Metsa Forest Latvia" apņemas no saviem piegādātājiem iegādāties tikai likumīgas izcelsmes kokmateriālus, kas iegūti labi apsaimniekotos mežos.

Metsäliitto Kooperatīva FSC logo licences kods FSC-C014476

Metsäliitto Kooperatīva PEFC logo licences kods PEFC/02-31-03

Kā kontrolētos kokmateriālus uzņēmums neizmantos:

• ja mežsaimnieciskās darbības rezultātā iespējama neatgriezeniska negatīva ietekme kādam no augstvērtīgiem meža elementiem*;
• ja kokmateriāli nav legālas izcelsmes;
• ģenētiski modificētus kokmateriālus;
• kokmateriālus, kuri iegūti, veicot meža zemju transformāciju par plantācijām vai nemeža zemēm;
• kokmateriālus, kuri iegūti mežizstrādes laikā pārkāpjot vietējo iedzīvotāju tiesības;
• kokmateriālus, kuru izcelsmi nav iespējams izsekot/ pierādīt visos piegādes ķēdes posmos.


SIA "Metsa Forest Latvia" nosaka, ka piegādes ķēdes politika ir publiski pieejama.

* Pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas piegādātājam ir pienākums pārliecināties par augstvērtīgu dabas vērtību klātbūtni katrā meža nogabalā, ko var izdarīt, izmantojot ciršanas apliecinājumu. Dabas vērtību un ES nozīmes biotopu identificēšanai iesakām izmantot dabas datu pārvaldības sistēmā https://ozols.gov.lv (ja piegādātājs ir tiesīgs to darīt) norādīto informāciju, kā arī SIA "Metsa Forest Latvia" izveidoto Augstvērtīgo Dabas vērtību identifikācijas veidlapu.

FSC mājas lapa

PEFC Latvijas Padomes mājas lapa

Egles stādiņš
Bērns jaunaudzē
Egļu jaunaudze