KOKSNES UN ŠĶELDAS PIEGĀDES NOSACĪJUMI

Atbilstoši SIA „Metsa Forest Latvia” vides un kvalitātes politikai un FSC® sertifikāta piegādes ķēdes politikai, SIA „Metsa Forest Latvia” ir apņēmusies no saviem piegādātājiem iegādāties tikai likumīgas izcelsmes kokmateriālus, kas iegūti labi apsaimniekotos mežos. Metsä Group FSC licences kods: FSC-C014476. SIA „Metsa Forest Latvia” aicina koksnes un šķeldas piegādātājus kļūt par FSC piegādes ķēdes dalībniekiem un piegādāt FSC sertificētu vai FSC kontrolētu koksni un šķeldu.

Ja piegādātājs piegādā FSC sertificētu vai FSC kontrolētu koksni un ir FSC sertificēto mežu un/vai FSC piegādes ķēdes turētāju sarakstā, tad nepieciešams sagatavot sekojošus dokumentus:


• Sertifikāta kopija, uzsākot koksnes vai šķeldas piegādi tekošā gada laikā;
• Pavadzīmes, kurās ir norādīta informācija atbilstoši FSC standarta prasībām;
• Sertifikāta turētājam pēc SIA "Metsa Forest Latvia" papildus pieprasījuma ir pienākums iesniegt arī citus dokumentus, lai veiktu koksnes izcelsmes vai likumības pārbaudi.


Pārējiem piegādātājiem, piegādājot kokmateriālus ostās un iepirkšanas punktos, lūdzam sagatavot sekojošus dokumentus.


No juridiskām personām vai fiziskām personām, kas ir reģistrējušies VID kā saimnieciskās darbības veicēji:


• Pavadzīme;
• Ja kokmateriālus piegādā cirsmas īpašnieks – ciršanas apliecinājuma kopija;
• Ja kokmateriālu piegādātājs nav cirsmas īpašnieks – pavadzīmes, ciršanas apliecinājumu, līgumu kopijas, kas pierāda piegādātās koksnes izcelsmi;
• Uzsākot koksnes piegādi, pie pirmā darījuma, pārdevēja amatpersonai vai pilnvarotajai personai (ar notariāli apstiprinātu pilnvaru) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un papildus vēl jāiesniedz sekojoši dokumenti:
• reģistrācijas apliecības kopija;
• PVN reģistrācijas apliecības kopija, ja persona ir reģistrējusies kā PVN maksātāja;
Pašdeklarācija par koksnes izcelsmi - šo dokumentu nepieciešams aizpildīt un iesniegt pirmo reizi piegādājot koksni ostā;
Mežizstrādes darbu izpildes veidlapa - šo dokumentu nepieciešams aizpildīt un iesniegt kopā ar katru jaunu ciršanas apliecinājumu;
Augstvērtīgo Dabas vērtību identifikācijas veidlapa, ja koksne tiek piegādāta no nogabala, kurš dabas datu pārvaldības sistēmā https://ozols.gov.lv nokartēts, kā potenciāls biotops*.


No fiziskām personām, kas nav reģistrējušies VID kā saimnieciskās darbības veicēji:


• Pārdevējam vai pilnvarotajai personai (ar notariāli apstiprinātu pilnvaru) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
• Ciršanas apliecinājuma kopija;
Izziņa – apliecinājums par personīgā īpašuma pārdošanu, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību;
Par kokmateriālu iegādi tiks noformēts iepirkuma akts;
Pašdeklarācija par koksnes izcelsmi - šo dokumentu nepieciešams aizpildīt un iesniegt pirmo reizi piegādājot koksni ostā;
Mežizstrādes darbu izpildes veidlapa - šo dokumentu nepieciešams aizpildīt un iesniegt kopā ar katru jaunu ciršanas apliecinājumu;
Augstvērtīgo Dabas vērtību identifikācijas veidlapa, ja koksne tiek piegādāta no nogabala, kurš dabas datu pārvaldības sistēmā https://ozols.gov.lv nokartēts, kā potenciāls biotops*.


* Pirms katras piegādes piegādātājam ir pienākums pārliecināties par augstvērtīgu dabas vērtību klātbūtni katrā meža nogabalā, no kura tiek piegādāti kokmateriāli. Dabas vērtību un ES nozīmes biotopu identificēšanai iesakām izmantot dabas datu pārvaldības sistēmā https://ozols.gov.lv (ja piegādātājs ir tiesīgs to darīt) norādīto informāciju, kā arī SIA "Metsa Forest Latvia" izveidoto Augstvērtīgo Dabas vērtību identifikācijas veidlapu. Ja dabas datu pārvaldības sistēmā nogabals ir nokartēts kā potenciāls biotops (dzeltenā krāsā), un biotopu iespējamība nogabalā, no kura tiek piegādāti kokmateriāli (un to blakusprodukti), ir augsta, tad Augstvērtīgo Dabas vērtību identifikācijas veidlapa jāiesniedz kopā ar pārējiem dokumentiem.
SIA "Metsa Forest Latvia" nepieņem kokmateriālus no augsta riska apgabaliem, t.sk. ES nozīmes biotopiem.