Kesätyöt 2016 Metsä Groupissa

Kesätyöt

Löydä urapolkusi Metsästä

Metsä Groupissa kesätyöntekijät sijaistavat vakituista henkilöstöä lomakaudella.

Kesätyö on loistava mahdollisuus saada kokemusta oman alan töistä ja hahmottaa opintopolkua, jos opintojen suunta askarruttaa vielä. Kesätyön kautta pääset tutustumaan oman opiskelualasi työtehtäviin käytännössä ja kokemaan, millaisissa tehtävissä voisit itse tulevaisuudessa työskennellä.

Pyrimme siihen, että tehtävistä suoriutumisen ja osaamisen karttumisen myötä lisäämme johdonmukaisesti töiden haasteellisuutta. Sen seurauksena kasvaa myös vastuu. Kesätöiden tärkeimpiin oppeihin kuuluu meillä se, että nuori oppii luottamaan itseensä haastavissakin tilanteissa. Kesätyöjakso on mahdollisuus näyttää omaa osaamista – hyvin tehty työ kyllä huomataan!

Tarjoamme kesätyöntekijöille – kuten muullekin henkilöstöllemme – mahdollisuuksia työssä oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Vastavuoroisesti odotamme jokaiselta metsägroupilaiselta sitoutumista yhteisiin arvoihin, tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin.

Paras kesätyö tukee opintoja - tutustu eri tehtäväalueisiin

Kesällä 2017 sadat nuoret pääsevät jälleen tutustumaan työhön suomalaisen metsäteollisuuden eturivissä Metsä Groupissa. Palkkaamme kesätöihin alan opiskelijoita tai alalle aikovia, jotka sijoittuvat yksiköihimme ja puunhankintapiireihin erilaisiin tehtäviin eri puolille Suomea.

Suurin osa kesätyöntekijöistämme tekee töitä tuotantolaitoksillamme tuotannossa ja kunnossapidossa muun muassa käynninvarmistajina, prosessinhoitajina ja vanerityöntekijöinä. Myös liiketoimintaa tukevissa toiminnoissa, esimerkiksi taloushallinnossa, kestävässä kehityksessä, logistiikassa, henkilöstöhallinnossa, myynnissä, markkinoinnissa ja ICT:ssä tarvitaan kesätyöntekijöitä.

Kesätyöntekijät voivat olla usean eri alan opiskelijoita, vaikkakin suurin osa opiskelee teknisellä alalla. Joukkoomme mahtuu niin kokeneempia, jo aiemmin kesätöitä Metsä Groupissa tehneitä konkareita, kuin niitä, joille talon tavat ja tehtävät ovat uusia.

Hakuaika Metsä Groupin Suomen kesätyöpaikkoihin on päättynyt. Voit kuitenkin tutustua erilaisiin tehtäviin ja kesätyöntekijöidemme kokemuksiin valitsemalla kiinnostavan tehtäväalueen alta.

Close

Kesätyöt tuotannossa

Metsä Board

Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja ja maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja.

Metsä Boardin tuotannon kesätyötehtäviin kuuluvat kartongin valmistusprosessissa ensisijaisesti viimeistelyn tehtävät. Myös massanvalmistuksen ja konelinjan tehtäviä on tarjolla. Tuotannossa pääset tutustumaan monitaitoisuuteen perustuvaan toimintamalliin, joten avoimuus ja reipas itsenäinen ote työhön ovat menestyksekkään tehtävien hoitamisen edellytyksiä.

Otamme kesätöihin esim. paperi-, prosessi-, kone- ja sähkötekniikan opiskelijoita kaikilta koulutusasteilta.

Metsä Fibre

Metsä Fibre on globaalin biotalouden suunnannäyttäjä, maailman johtavia havusellun tuottajia sekä merkittävä sahatavaran ja bioenergian tuottaja.

SELLUTEHTAAT

Metsä Fibren sellutehtaiden tuotannon tehtäviin kuuluvat prosessi- ja kenttätyöt opinnoista ja työkokemuksesta riippuen. Työtehtäviä ovat esimerkiksi kenttätehtävät, avustaminen kunnossapitotöissä, laboratorionäytteiden haku, ennakkohuolto soveltuvin osin, prosessin ohjaukseen liittyvät tehtävät sekä siisteyden ylläpito. Tuotannon tehtäviin haemme ensisijaisesti paperi- ja sellutekniikan sekä sähkö-automaatiotekniikan opiskelijoita.

SAHAT

Sahoilla pääset tutustumaan erilaisiin tuotannon tehtäviin. Sahojen kesätyöntekijöitä työskentelee tuotannon työtehtävien lisäksi avustavissa tehdastöissä palovahteina, kunnossapidon aputöissä ja siivoustehtävissä. Avustaviin tehdastöihin voidaan palkata sekä alle 18- vuotiaita että yli 18-vuotiaita työntekijöitä. Avustavissa tehdastöissä edellytetään reipasta itsenäistä työskentelyotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Alan koulutus sekä voimassa oleva tulityökortti katsotaan eduksi avustavissa työtehtävissä.

Sahojen tuotannon kesätyötehtävät edellyttävät 18-vuoden ikää. Eduksi työtehtävissä ovat alaan liittyvät ammatillisen oppilaitoksen tai korkeakoulun opinnot. Tuotannon kesätyötehtäviin kuuluvat mm. valmiin sahatavaran annostelu, pakettirekisterin hoito tai kunnossapito. Sahoilla kannustetaan työntekijöitä moniosaamiseen, joten tiimityötaito, avoimuus ja reipas työote ovat tuotannon kesätöissä edellytettyjä ominaisuuksia. Työtehtävät edellyttävät valmiutta vuorotyöhön.


Metsä Tissue

Metsä Tissue on Euroopan johtava koti- ja suurtalouksien pehmopaperituotteiden toimittaja ja maailman johtava ruoanlaittopapereiden toimittaja.

Metsä Tissuen tuotannon tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti pehmo- ja tiivispaperituotannon jälkikäsittely ja pehmojalostuksen prosessinhoitoon liittyvät työt. Haemme tehtäviin paperitekniikan, paperinjalostustekniikan, konetekniikan tai sähkötekniikan opiskelijoita sekä työntekijä- että työnjohtotehtäviin. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.


Metsä Wood

Metsä Wood tarjoaa parhaita puutuotteita rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin.

Kerto- ja vaneritehtaiden tuotannon kesätöihin kuuluvat valmistusprosessin eri työvaiheet, kuten sorvaus, viilunkuivaus, ladonta, trukinkuljetus, hionta ja pakkaus. Otamme kesätöihin ammattikorkeakoulutason tai ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita esimerkiksi prosessiteollisuuden, kone- ja metallialan tai sähkötekniikan aloilta. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon, tiimityövalmiuksia sekä mahdollisuutta vuorotyöhön.

Close

Kesätyöt kunnossapidossa

Kunnossapito

Metsä Boardin, Metsä Fibren, Metsä Tissuen ja Metsä Woodin kunnossapidon tehtävät ovat mekaanisen kunnossapidon ja sähköteknisen osaston työntekijä- tai työnjohtotehtäviä.

Haemme tehtäviin ensisijaisesti konetekniikkaan tai sähkö-/automaatiotekniikkaan suuntautuneita opiskelijoita. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.

Close

Kesätyöt logistiikassa

Logistiikka

Metsä Board

Metsä Boardin logistiikassa kesätyöntekijän pääasiallisena tehtävänä on tuotekuljetusten järjestäminen ja koordinointi toimitusaikataulun mukaisesti. Tehtävässä toimitaan tiiviissä yhteistyössä eri kuljetusliikkeiden sekä tehtaan tuotanto- ja toimituspalveluosastojen kanssa. Aiempi kokemus kuljetusten suunnittelusta tai tilausten käsittelystä ei ole välttämätöntä, mutta se katsotaan eduksi.

Logistiikkatoiminnon kesätyö soveltuu hyvin esimerkiksi talouden tai teknillisen alan loppuvaiheen korkeakoulu - tai opistoasteen opiskelijalle. Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, tarkkuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös hyviä ICT-taitoja ja paineensietokykyä.

Metsä Fibre

Metsä Fibren logistiikan tehtäviin kuuluvat mm. sellun vientilaivausten ja lähtölogistiikan koordinointi, laivausten suunnittelu, kuljetuskapasiteetin varaaminen, kuljetusten läpimenon seuranta ja sellun kaupintavarastojen varastomäärien koordinointi.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä tietotekniikkataitoja, paineensietokykyä, tarkkuutta ja asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä yhteistyön tekemisen taitoja. Aikaisempi SAP- osaaminen ja englanninkielen taito katsotaan eduksi. Haemme tehtäviin ensisijaisesti kaupallisen alan ja logistiikan pääaineopiskelijoita.

Metsä Forest

Metsä Forestin logistiikan tehtäviin kuuluvat mm. ainespuu-, prosessihake-, metsäenergia- ja sivutuotekuljetusten ohjaus. Tehtävässä ohjataan sopimusyrittäjien toimintaa asiakastarpeiden mukaan. Käytännön työssä laaditaan kuljetustilauksia, valvotaan toimitusten toteutumista, seurataan varastokiertoa ja hyväksytään kuljetustilit. Yhteistyöverkosto muodostuu asiakkaista, yrittäjistä sekä  Metsä Forestin suunnittelun ja kentän toimihenkilöistä.

Logistiikan kesätyö soveltuu esimerkiksi metsä- tai logistiikka-alan amk-ja yliopisto-opiskelijoille. Arvostamme reipasta ja yhteistyökykyistä asennetta operatiiviseen työhön. Aiempi kokemus logistiikan alalta on hyvä lisä, muttei välttämätöntä.

Metsä Tissue

Metsä Tissuen logistiikka huolehtii materiaali- ja valmistuotevirroista siten, että logistisen ketjun työn tuloksena asiakas saa tilaamansa tuotteet laadukkaasti, aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Logistiikan tehtäviin sisältyy varastointia, kuljetuksia, toimitusten suunnittelua ja rahtilaskujen tarkastusta ja selvittämistä. Tehtävien hoitaminen edellyttää logistiikkatoimialan tuntemista, hyviä ICT-taitoja, SAP-tietojärjestelmän osaamista, ongelman ratkaisukykyjä, yhteistyökykyä, joustavuutta, sujuvaa englannin kielen taitoa ja paineensietokykyä.

Metsä Tissuen logistiikan tehtäviin kuuluu myös varasto- ja materiaalitoimintojen tehtäviä. Varasto- ja materiaalitoimintojen tehtävät ovat pääasiassa trukinkuljettajan tehtäviä. Haemme tehtäviin ensisijaisesti logistiikka-alan opiskelijoita.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.

Close

Kesätyöt laboratoriossa

Laboratorio

Metsä Boardin kartonki- ja massatehtaiden sekä Äänekoskella sijaitsevan Tutkimus- ja kehityskeskuksen tutkimuslaborantin kesätyöhön kuuluvat avustavat, tutkimustyöhön liittyvät tehtävät, kuten tiedonhaku sekä näytteiden järjestäminen ja analysointi. Tehtävät liittyvät kemialliseen tai mekaaniseen tutkimukseen.

Metsä Fibren tehtailla laboratorion tehtäviin kuuluvat prosessinäytteiden haku, analysointi ja raportointi.

Metsä Tissuessa paperilaboratorion tehtäviin kuuluvat pehmo- ja leivinpaperien perusominaisuuksiin liittyvien analyysien tekeminen ja niiden raportointia tehdasjärjestelmään sekä tehdasorganisaatiolle.
Ympäristö- ja vesilaboratorion tehtäviin kuuluu voimalaitos ja jätevesien analytiikkaa, tulosten raportointia tehdasorganisaatiolle, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Näissä tehtävissä hakijan toivotaan omaavan perustiedot jätevesien analysoinnista.

Laboratorion kesätyötehtäviin haetaan ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulutason prosessitekniikan, kemian tai laboratorioalan opiskelijoita. Työkokemus vastaavista tehtävistä ei ole välttämätön, mutta lasketaan eduksi.

Close

Kesätyöt tutkimuksessa ja kehityksessä

Tutkimus ja kehitys

Metsä Boardin Äänekoskella sijaitsevan Tutkimus- ja kehityskeskuksen tutkimuslaborantin kesätyöhön kuuluvat avustavat, tutkimustyöhön liittyvät tehtävät, kuten tiedonhaku sekä näytteiden järjestäminen ja analysointi. Tehtävät liittyvät joko kemialliseen tai mekaaniseen tutkimukseen.

Kesätyöntekijöiksi etsimme pääasiassa kemian tai paperin-/kartonginvalmistusteknologian loppuvaiheen korkeakouluopiskelijoita. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, reipasta otetta työntekoon ja hyviä yhteistyön tekemisen taitoja.

Close

Puunhankinta ja metsäpalvelut

Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Puunhankinnan tehtäviin kuuluvat erilaiset maasto- ja toimistotyöt, metsänhoitoon liittyvät tehtävät, puutavaran mittaus, korjuujäljen tarkastus ja puunostoon liittyvät tukitoimet.

Puunhankinnan tehtäviin haemme ensisijaisesti metsäalan opiskelijoita.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä toimi itsenäisesti, reipasta otetta työtekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Close

Kesätyöt kestävässä kehityksessä ja edunvalvonnassa

Kestäväkehitys ja edunvalvonta

Metsä Groupin Kestävä kehitys ja edunvalvonta -yksikön tehtävänä on tukea konsernin liiketoimintoja kilpailuedun luomisessa, ja edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa läpi koko arvoketjun aina metsänhoidosta tuotantoon ja lopputuotteisiin saakka. Kerromme myös vastuullisesta toiminnastamme aktiivisesti, ja raportoimme tuotantomme ja tuotteidemme suoritustasosta avoimesti. Lisäksi koordinoimme ja toteutamme konsernin edunvalvontaa liiketoimintojen etujen mukaisesti.

Kesäksi 2017 tarvitsemme elinkaarilaskennan osaajaa, jonka päätehtävä tulee liittymään tuotteiden elinkaarilaskentaan. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kiinnostusta, itsenäistä otetta työtekoon, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää englannin kielen taitoa sekä kokemusta GaBi-ohjelmiston käyttämisestä.

Close

Kesätyöt asiakaspalvelussa

Asiakaspalvelun pääasiallinen tehtävä on huolehtia, että asiakas saa tilaamansa tavaran oikeaan aikaan, paikkaan ja hintaan. Asiakaspalvelussa käsitellään tilauksia, huolehditaan tavaran saatavuudesta, asiakkaan tiedottamisesta ja tilausten laskuttamisesta. Viennissä erilaisten tilausdokumenttien tekeminen ja kuljetuksen järjestäminen kuuluu kiinteästi työnkuvaan. Asiakaspalvelun vastuulla on lisäksi asiakkaan perustietojen ja hinnastojen ylläpitäminen sekä erilaisten hyvitteiden hoitaminen.

Kesätyöntekijän tehtävänä asiakaspalvelussa on mm. asiakastilausten käsittely, dokumentointi ja laskutus. Toimit säännöllisessä yhteydessä asiakkaisiin sekä agentteihin tarjoten heille sopimuksen mukaisen palvelun. Aiempi kokemus asiakaspalvelusta katsotaan eduksi. Työ edellyttää hyviä ICT-valmiuksia, paineensietokykyä sekä sujuvaa englanninkielen taitoa (muu kielitaito katsotaan eduksi). Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Close

Kesätyöt myynnissä ja markkinoinnissa

Metsä Fibren myynnin ja markkinoinnin tehtäviin kuuluu mm. tilaustenkäsittelyä, laskutusta ja muuta toimituksiin liittyvää dokumentointia (esim. remburssiasiakirjat) sekä myyntiin ja toimituksiin liittyvää raportointia. Määräkoordinoinnin työtehtävät käsittävät tuotannon suunnitteluun, laivauksiin, toimituksiin ja varastonhallintaan liittyviä tehtäviä. Työ on suunnittelua ja raportointia sekä toimituksiin liityvien ohjeiden ja dokumenttien laadintaa.

Metsä Tissuella tehtäviin kuuluu erilaiset myynnin ja markkinoinnin avustavat tehtävät. Teet tiivistä yhteistyötä avainasiakaspäälliköiden ja markkinointipäälliköiden kanssa.

Myynnin ja markkinoinnin tehtäviin haetaan ensisijaisesti kaupallisen alan opiskelijoita. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää omatoimisuutta, huolellisuutta ja reipasta otetta työtekoon. Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja sujuvaa englanninkielen taitoa. SAP osaaminen luetaan eduksi.

Close

Kesätyöt taloushallinnossa

Taloushallinnon kesätöihin kuuluvat erilaiset tehtävät opinnoista ja työkokemuksesta riippuen. Tehtäviä ovat esimerkiksi ostolaskujen monitorointi, käyttäjien opastaminen, tiivis yhteistyö sisäisten toimijoiden kanssa, laskutus sekä erilaiset raportoinnit. Käyttämämme järjestelmät ovat mm. SAP ja Basware.

Tehtäviin haemme ensisijaisesti kaupallisen alan opiskelijoita. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä otetta työhön sekä sujuvaa englanninkielen taitoa.

Close

Kesätyöt henkilöstöhallinnossa

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto vastaa Metsä Groupin henkilöstöjohtamisen menetelmistä, välineistä ja asiantuntijapalveluista. Palvelut kattavat henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin, henkilöstön kehittämisen, työsuhde-, työmarkkina-, palkkaus- ja palkitsemisasiat sekä työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ohjauksen ja HR-raportoinnin.

Kesätyöt henkilöstöhallinnossa liittyvät pääasiassa palkanlaskentaan ja raportointiin.
Haemme tehtäviin ensisijaisesti kaupallisen alan opiskelijoita. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä ja tarkkaa otetta työhön.

Close

Kesätyöt tietohallinnossa

ICT

ICT:ssä kesätyöntekijät tyypillisesti tekevät erilaisia avustavia tehtäviä, kuten kirjoittavat ohjeita ja tiedotteita, sekä päivittävät tietoja eri järjestelmiin. Hakijan aikaisempi alan työkokemus voi mahdollistaa haastavampiakin työkokonaisuuksia. Kesätyöntekijöiltä odotamme Microsoft Office-tuotteiden ja Sharepointin tuntemusta, sekä omatoimista ja positiivista otetta asioihin. Hyvä suomen ja englannin kielen taito on välttämätön. Muu tietotekninen osaaminen katsotaan eduksi.

Close

Kesätyöt lakiasianosastolla

Metsä Group Legal Services -yksikkö palvelee Metsä Groupiin kuuluvia yhtiöitä ja liiketoimintayksiköitä globaalisti konsultoimalla ja tukemalla niitä oikeudellisissa kysymyksissä. Tämän lisäksi yksikkö toteuttaa liiketoimintaan liittyviä yritysjärjestelyitä sekä huolehtii siitä, että konsernin yritysten hallinto ja liiketoiminta on järjestetty soveltuvan lainsäädännön ja hyvän hallintotavan vaatimusten mukaisesti. Me muun muassa tarkastamme ja neuvottelemme sopimuksia ja erilaisia rahoitus-, investointi-, ja yritysjärjestelyitä, huolehdimme päätöksenteon ja pöytäkirjojen oikeellisuudesta ja päätämme ulkoisten asianajopalveluiden ostamisesta.

Tehtäviin haemme opinnoissaan jo loppuvaiheeseen edenneitä oikeustieteen opiskelijoita sekä tutkielmankirjoittajia. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, vahvaa yhteistyöhenkeä, analyyttistä otetta työhön sekä rohkeaa ja tervettä maalaisjärjen käyttöä, sekä suomen että englannin kielillä.

Close

Yhteystiedot

Yhteystiedot

​Mikäli sinulla on kesätöihin liittyen kysymyksiä, joihin et löytänyt vastausta tältä sivulta, voit olla yhteydessä suoraan siihen yksikköön, jossa työskentelystä olet kiinnostunut. Löydät yksikkökohtaiset yhteyshenkilöt alla olevasta taulukosta. Kun kesärekrytointi on yksikössä päättynyt ja valinnat tehty, paikkakunnan perään lisätään tieto (valmis).

METSÄ BOARD

Paikkakunta ​Yhteyshenkilö ​Puhelinnumero ​Sähköposti
​Espoo​Satu Louet, Henkilöstöpäällikkö​050 598 9199​satu.louet(at)metsagroup.com
​Joutseno​Ari Leppänen, Aluehenkilöstöpäällikkö​040 637 7639​ari.leppanen(at)metsagroup.com
​Kaskinen (valmis)​Juha Rötsä, Henkilöstöpäällikkö​050 308 9854​juha.rotsa(at)metsagroup.com
Kemi (valmis)​Mikko Kylmälä, Aluehenkilöstöpäällikkö​040 838 7108​mikko.kylmala(at)metsagroup.com
Kyröskoski​Petteri Suontausta, Henkilöstöpäällikkö​0400 525 001​petteri.suontausta(at)metsagroup.com
Simpele​Ari Leppänen, Aluehenkilöstöpäällikkö​040 637 7639​​ari.leppanen(at)metsagroup.com
​​Tampere (valmis)​Juha Rötsä, Henkilöstöpäällikkö​050 308 9854​juha.rotsa(at)metsagroup.com
Äänekoski (valmis)​Hanna Pänkälä, Henkilöstöpäällikkö​040 486 3406​hanna.pankala(at)metsagroup.com

 

METSÄ FIBRE

Paikkakunta ​Yhteyshenkilö ​Puhelinnumero ​Sähköposti
Joutseno (valmis)​Paula Pulliainen, Henkilöstöpäällikkö​050 336 2809​paula.pulliainen(at) metsagroup.com
​Kemi (valmis)​Mikko Kylmälä, Aluehenkilöstöpäällikkö040 838 7108​​mikko.kylmala(at)metsagroup.com
​Kyrö​Irja Ylinen,
HR-asiantuntija
​050 430 4926​irja.ylinen(at)metsagroup.com
Lappeenranta (valmis)​Irja Ylinen,
HR-asiantuntija
​050 430 4926​irja.ylinen(at)metsagroup.com
​Merikarvia​Irja Ylinen,
HR-asiantuntija
​050 430 4926​irja.ylinen(at)metsagroup.com
Rauma (valmis)Annastiina Lehto
Aluehenkilöstöpäällikkö
​040 736 9252​annastiina.lehto(at)metsagroup.com
​Renko​Irja Ylinen,
HR-asiantuntija
​050 430 4926​irja.ylinen(at)metsagroup.com
Vilppula (valmis)​Irja Ylinen,
HR-asiantuntija
​050 430 4926​irja.ylinen(at)metsagroup.com
​Äänekoski (valmis)​Eija Tuomainen,
HR-asiantuntija
​050 389 3462​eija.tuomainen(at)metsagroup.com

 

METSÄ FOREST

Metsä Forestin (valmis) osalta ota yhteyttä siihen hankintapiiriin, jonka alueella olisit kiinnostunut työskentelemään.

 

METSÄ TISSUE

Paikkakunta ​Yhteyshenkilö ​Puhelinnumero ​Sähköposti
Espoo (valmis)​Tua Lidman,
Henkilöstöpäällikkö
​040 779 8968​tua.lidman(at)metsagroup.com
​Mänttä
​   Työntekijätehtävät​Niina Roitto-Mäkelä, Henkilöstösuunnittelija ​050 354 2899​niina.roitto-makela(at)metsagroup.com
​   ToimihenkilötehtävätTua Lidman, Henkilöstöpäällikkö​​040 779 8968​tua.lidman(at)metsagroup.com

 

METSÄ WOOD

​Paikkakunta ​Yhteyshenkilö ​Puhelinnumero ​Sähköposti
​Lohja​Mari Segerman
Henkilöstöpäällikkö
​040 732 1621​mari.segerman(at)metsagroup.com
​Punkaharju​Kirsi Kautonen,
Henkilöstöpäällikkö
​040 713 1033​kirsi.kautonen(at)metsagroup.com
​Suolahti​Timo Pynnönen,
Henkilöstöpäällikkö
​050 598 7586​timo.pynnonen(at)metsagroup.com

 

METSÄ GROUP KONSERNIPALVELUT

​Paikkakunta ​Yhteyshenkilö ​Puhelinnumero ​Sähköposti
​Espoo, Jyväskylä​Kirsi Toivonen,
Henkilöstöpäällikkö
050 325 2381​​kirsi.toivonen(at)metsagroup.com

 

Kesätyöt: Usein kysyttyä

Työaika, hakeminen, perehdytys... Onko kesätöitä myös toimihenkilöille? Ja ne odotukset!

Muun muassa nämä asiat askarruttavat Metsä Groupista kiinnostuneita kesätyönhakijoita. Henkilöstön kehittämisen asiantuntija, tehtaan ohjausvastaava ja henkilöstöjohtaja vastaavat videolla usein kysyttyihin kysymyksiin.

Yksikkömme Suomessa

Metsä Groupilla on toimintaa lähes 30 maassa ja tuotantoa seitsemässä. Pääkonttorimme sijaitsee Espoon Tapiolassa.Kesätyöhaku

Haku kesätöihin 
 

Hakuaika Metsä Groupin Suomen kesätöihin on päättynyt. Kiitämme kaikkia hakeneita mielenkiinnosta!

Jatkamme hakemusten käsittelyä ja olemme yhteydessä soveltuviin hakijoihin kevään aikana.

Muistathan myös muut avoimet työpaikkamme ja harjoittelupaikat, joita tarjoamme ympäri vuoden. Löydät tiedot kaikista avoimista työ- ja harjoittelupaikoista Avoimet työpaikat -osiosta,

 

Voit seurata kesätyörekrytoinnin etenemistä alta. Päivitämme tiedon liiketoiminta-alueittain yksikkökohtaisesti sitä mukaan kun rekrytoinnit yksikössä päättyvät.

Metsä Board

Espoo ​Kyröskoski
​​Joutseno Simpele
Kaskinen - Valinnat tehty Tampere - Valinnat tehty
​​Kemi - Valinnat tehty Äänekoski - Valinnat tehty

 

Metsä Fibre

​​Joutseno - Valinnat tehty Rauma - Valinnat tehty
Kemi - Valinnat tehty ​Renko
​​Kyrö Vilppula - Valinnat tehty
Lappeenranta - Valinnat tehty ​​Äänekoski - Valinnat tehty
​Merikarvia

     

Metsä Forest

​Espoo, hallinto - Valinnat tehty ​Oulun hankintapiiri - Valinnat tehty
​Joensuun hankintapiiri - Valinnat tehty ​Rauman hankintapiiri - Valinnat tehty
​Jyväskylän hankintapiiri - Valinnat tehty ​Seinäjoen hankintapiiri - Valinnat tehty
​Kemin hankintapiiri - Valinnat tehty ​Tampereen hankintapiiri - Valinnat tehty
​Kuopion hankintapiiri - Valinnat tehty ​Turun hankintapiiri - Valinnat tehty
​Lappeenrannan hankintapiiri - Valinnat tehty ​Vaasan hankintapiiri - Valinnat tehty
​Lohjan hankintapiiri - Valinnat tehty ​Viitasaaren hankintapiiri - Valinnat tehty
​Mikkelin hankintapiiri - Valinnat tehty

 

Metsä Tissue

​Espoo - Valinnat tehty​Mänttä

 

Metsä Wood

​Lohja​Suolahti
​Punkaharju

 

Konsernipalvelut

​EspooJyväskylä​

lue lisää

Metsä Group  sosiaalisessa mediassa

Vain vastuullisia kesäduuneja

Vain vastuullisia kesäduuneja  
 

Kesätyöntekijät ovat meille arvokas voimavara ja panostus tulevaisuuteen. Meille et ole vain kausityövoimaa, vaan haluamme kasvattaa sinusta tulevaisuuden osaajan ja tarjota sinulle monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä valmiuksiesi mukaan.

Metsä Group on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, joka haastaa meidät työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätöitä. Kampanjassa on laadittu kuusi hyvän kesätyöpaikan periaatetta, joihin vastuullisena työnantajana sitoudumme.

Sulje

Hyvä hakijakokemus

Hyvä hakijakokemus

​Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, ilmoitetaan asiasta.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Kesätyöntekijöiden valinnassa painotamme aktiivisuutta, halua kehittää itseään ja oppia uutta. Kesätyöt ovat osa tulevien metsägroupilaisten rekrytointiprosessia. Kesätöissä ja opinnoissa pärjänneillä on hyvät mahdollisuudet menestyä henkilövalinnoissa, kun jatkossa haemme tekijöitä monipuolisiin ja haastaviin tehtäviin.

Olemme yhteydessä soveltuviin hakijoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja viestimme kaikille haastatteluun kutsuttaville valinnasta. Viestimme myös kaikille hakijoille hakujärjestelmämme kautta haun eri vaiheissa eri ajankohtina.

 1. Jätettyäsi hakemuksen saat järjestelmästämme automaattisen viestin sähköpostiisi.
  Vahvistamme, että olemme vastaanottaneet hakemuksesi.
 2. Tammi-helmikuussa saat uuden viestin.
  Kerromme haun etenemisestä.
 3. Saat ilmoituksen hakuajan päättymisestä.
  Ilmoitamme hakuajan päättyneen Metsä Groupin kesätyöpaikkoihin 2017.
 4. Saat väliaikaviestin maalis-huhtikuussa. 
  Kerromme rekrytointiprosessin etenemisestä.
 5. Kiitos mielenkiinnosta!
  Ilmoitamme kaikille ei-valituille hakijoille Metsä Groupin kesätyöpaikkojen olevan täytetty.
Sulje

Mielekäs työ

Mielekäs työ

​Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Vastuullinen kesätyönantaja määrittelee työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset selkeästi. Näin nuorelle syntyy positiivinen kuva työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Vastuullisena työnantajana tarjoamme nuorille osaamista vastaavia tehtäviä ja lisää vastuuta kokemuksen karttuessa. Tavoite on, että pääset tekemään lyhyenkin harjoittelun aikana erilaisia tehtäviä ja hyödyntämään taitojasi ja tietojasi työssä. Samalla sinulla on mahdollisuus oppia tärkeitä taitoja työelämää varten ja kerätä työkokemusta.

Monet kesätyöntekijämme sijaistavat kesän ajan vakituisia työntekijöitämme. Pyrimme siihen, että tehtävistä suoriutumisen ja osaamisen karttumisen seurauksena töidesi haasteellisuus kasvaa johdonmukaisesti. Sen myötä kasvaa myös vastuu. Kesätöissä opit luottamaan itseesi haastavissakin tilanteissa.

Esimerkiksi metsänhoidollisissa töissä tehtävät hyvin omaksuneella nuorella on usein mahdollisuus suunnitella työajan käyttöä, kunhan sovitut tehtävät tulevat tehdyiksi. Työt voi aloittaa jo aikaisin aamulla, jolloin hellejaksollakin työnteko metsässä pysyy olosuhteiltaan mukavana.

Mitä enemmän työhön pääsee sisään, sitä kiinnostavammaksi se tulee. Ja meillä pääsee oikeasti tekemään – Metsä on enemmän kuin päältä näyttää.

Sulje

Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdytys ja ohjaaminen

​Opastamiseen ja perehdyttämiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Hyvä kesätyö alkaa perehdyttämisestä: oikeiden ja turvallisten työtapojen oppiminen antaa sinulle valmiudet onnistua töidesi hoitamisessa. Perehdytämme kaikki työntekijämme huolellisesti turvallisiin työtapoihin ja tapaamme toimia.

Tehtaillamme perehdyttäminen käynnistyy yleensä toukokuun alussa pidettävillä tilaisuuksilla, joissa käydään läpi turvallisuus- ja muita käytännön asioita ja kerromme selkeästi, mitä sinulta odotamme. Perehdytys antaa sinulle hyvän alun kesätyösi hoitamiseen.

Perehdytys ei pääty tähän, vaan se jatkuu osastoilla työnopastuksella. Tehtäväkohtaisesta työnopastuksesta vastaavat kokeneet työntekijämme. Perehdytys on tärkeää, koska sillä varmistetaan, että opit oikeat ja turvalliset työtavat, tutustut työolosuhteisiinsa ja saat valmiudet onnistua työssäsi.

Hyvä perehdyttäminen antaa valmiudet työskennellä turvallisesti kaikissa tilanteissa. Saat samalla myös perustietoja tehtaan ja yrityksen toiminnasta. Työtä on aina mielekkäämpää, kun tiedät, mitä varten sitä teet. Selkeät ohjeet, kuten milloin ja mihin ensimmäisinä päivinä pitää tulla ja mistä saat varusteet, ovat nekin tärkeitä. Hyvän perehdytyksen jälkeen on helppo jatkaa omalla osastolla.

Korostamme, että työt on aina tehtävä turvallisesti ja ettei mitään harkitsematonta pidä tehdä. Työkaverit kyllä neuvovat mielellään ja vastaavat kysymyksiin!

Toivomme kaikilta nuorilta avarakatseisuutta ja reipasta mieltä ja aktiivista työotetta. Työmenetelmiä ja -tapoja saa positiivisessa hengessä haastaa ja kyseenalaistaa, mutta aina niin, ettei tärkein asia – työturvallisuus – vaarannu. Perehdyttäminen on luonnollisesti avainasemassa, jotta työmenetelmät opitaan alusta alkaen oikein ja turvallisesti.

Sulje

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

​Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Kesätyöjakso on nuorelle mahdollisuus näyttää osaamistaan potentiaaliselle tulevalle työnantajalle. Se on myös mahdollisuus tutustua alaan ja yritykseen – saada vahvistusta sille, onko ala oikea ja haluaako työskennellä näiden asioiden parissa jatkossa.

Kesätöissä Metsä Groupissa sinulla on hyvät edellytykset oppia ja kehittyä työssä. Vastavuoroisesti edellytämme sinulta vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Tehtävät vaativat monesti itsenäistä ja omatoimista otetta. Oma aktiivisuutesi varmistaa usein sen, että saat kesätyössäsi monipuolisen kuvan yrityksen ja samalla koko konsernin toiminnasta. Apua ja neuvoja saat aina tarvitessasi, meillä olet työyhteisömme tasavertainen jäsen.

Sulje

Kohtuullinen palkka

Kohtuullinen palkka kesätyöstä

​Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Maksamme aina työstä sitä vastaavan palkan.

Sulje

Kirjallinen työsopimus ja työtodistus

Kirjallinen työsopimus ja työtodistus

​Vastuullinen kesätyönantaja tekee kesätyöntekijän kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei sitä itse muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Teemme työsopimukset ja -todistukset aina kirjallisesti. Palautteen antaminen ja saaminen puolin ja toisin on erittäin tärkeää. Joka kesä teemme kyselyn, jossa kesätyöntekijät voivat antamaan palautetta hakuprosessista, perehdyttämisestä, esimiestyöstä ja kesätyönsä sujumisesta.

                                      

  Tutustu tuotannon kesätyöntekijä Sini Pietiläisen kokemukseen Suolahden vaneritehtaalla kesällä 2015.