Belöning

Förvaltningsrådets och styrelsens arvoden

Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd

Utifrån fullmäktiges beslut betalas en fast månadsersättning och ett mötesarvode till förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande. Till de övriga ledamöterna betalas endast ett mötesarvode. Ledamöterna har rätt till reseersättningar enligt Metsä Groups resereglemente.

I enlighet med beslutet av det ordinarie fullmäktigemötet våren 2015 är månadsersättningen till förvaltningsrådets ordförande är 3 900 euro och mötesarvodet 700 euro per möte. Månadsersättningen till vice ordföranden är 1 700 euro och mötesarvodet 700 euro per möte. Till de övriga ledamöterna utbetalas 700 euro per möte i mötesarvoden.

Till ordföranden utbetalades 2015 totalt 59 000 euro (57 300 euro 2014) i lön och mötesarvoden. Till vice
ordföranden utbetalades 2015 totalt 28 400 euro (24 900 euro 2014) i lön och mötesarvoden. Till de övriga medlemmarna utbetalades 2015 totalt 108 600 euroa (116 100 euro 2014) i mötesarvoden. Till ledamöterna i förvaltningsrådet utbetalades 2015 totalt 196 000 euro (198 300 euro 2014) i löner och arvoden.

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse

Förvaltningsrådet beslutar om arvoden till styrelseledamöterna på förslag av förvaltningsrådets
nomineringskommitté. Utifrån förvaltningsrådets beslut betalas en fast månadsersättning och ett mötesarvode till varje styrelseledamot. Ett mötesarvode betalas även för utskottsmöten. Till kontrollutskottets ordförande betalas en särskild månadsersättning på 1 200 euro. Ledamöterna har rätt till reseersättningar enligt Metsä Groups resereglemente.

Förvaltningsrådets möte beslöt i november 2015 att månadsersättningen till styrelseordföranden är 6 700 euro och mötesarvodet 700 euro per möte 2016. Månadsersättningen till de övriga ledamöterna år 2016 är 3 700 euro och mötesarvodet 700 euro per möte. Till koncernchefen betalas inga separata löner eller arvoden för styrelsearbetet. Arvoden för styrelsearbete är pensionsgrundande.

Till ordföranden utbetalades 2015 totalt 94 540 euro (86 640 euro 2014) i lön och mötesarvoden. Till de övriga medlemmarna utbetalades 2015 totalt 387 700 euro (355 800 euro 2014) i lön och mötesarvoden.
Till koncernchefen betalas inga separata löner eller arvoden för styrelsearbetet. Till styrelseledamöterna utbetalades 2015 totalt 482 240 euro (442 440 euro 2014) i lön och mötesarvoden.

 

Belöning av medlemmarna i den operativa ledningen

Syftet med Metsä Groups belöningssystem för den operativa ledningen är att på ett rättvist och konkurrenskraftigt sätt belöna ledningen för Metsä Groups resultat, tillämpningen av strategin och utvecklingen av affärsverksamheten. Metsäliitto Osuuskuntas styrelse fastställer på nomineringskommitténs förslag arvodena och andra ekonomiska förmåner till koncernchefen samt till de ledamöter i ledningsgruppen som är anställda av Metsäliittokoncernen samt kriterierna för ett resultatlönesystem. Samma belöningsprinciper tillämpas i samtliga bolag som ingår i Metsä Group, men beslut om belöningskriterierna fattas separat i varje dotterbolags styrelse

Belöningssystemet består av en fast månadslön, en resultatlön som beräknas utifrån uppdragets resultateffekt, ledningens pensionsförmåner samt av ett aktiebonussystem.

 

Koncernchefens lön och arvoden

Koncernchefens månadslön inklusive naturaförmåner är 88 428 euro (december 2015). I månadslönen ingår bostad, bil, chaufför och andra mindre naturaförmåner. Genom ett styrelsebeslut kan koncernchefen på grundval av koncernchefens avtal erhålla en resultatlön som motsvarar nio månaders lön och som grundar sig på resultatet, kassaflödet och de personliga målen.

År 2015 utbetalade bolagen inom Metsä Group totalt 3 955 430 euro (2 638 103,34 euro 2014) i lön, arvoden och andra förmåner till koncernchef Kari Jordan. År 2015 utbetalade Metsäliitto Osuuskunta 1 111 432 euro (1 098 223 euro 2014) i lön och naturaförmåner samt 2 721 694 euro (1 427 369 euro 2014) i resultatlön och aktiearvoden till koncernchefen. Metsä Groups övriga koncernbolag betalade ut totalt 122 304 euro (112 512 euro 2014) i lön, arvoden och andra förmåner till koncernchefen.

 

KONCERNCHEFENS UPPSÄGNINGSTID, AVGÅNGSVEDERLAG OCH PENSIONSPLANER

Koncernchefen har en uppsägningstid på sex månader. Om koncernchefen blir uppsagd av styrelsen har denne rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar den totala lönen för 24 månader. Avgångsvederlag betalas inte om koncernchefen själv avgår från sin tjänst.

Koncernchefen omfattas av lagen om pension för arbetstagare. Genom lagen omfattas ledamöterna av det lagstadgade pensionsskyddet som bygger på anställningstiden och arbetsinkomsterna. Enligt arbetspensionssystemet i Finland räknas grundlön, arvoden och skattepliktiga naturaförmåner in i inkomsterna, men inte inkomster av optioner eller inkomster utifrån ledningens aktiebonussystem. Genom tilläggspensionssystemet har koncernchefen rätt att gå i pension vid 60 års ålder. Styrelsen i Metsäliitto Osuuskunta har i maj 2015 överenskommit med koncernchef Kari Jordan om att han fortsätter sin anställning tills vidare efter pensionsåldern enligt hans anställningsavtal (9.3.2016). Koncernchefens
pension är 60 procent av totallönen enligt arbetspensionslagen. Totallönen beräknas i sin tur utifrån den femårsperiod som föregår tidpunkten för pensioneringen. År 2015 utgjorde årsavgiften för det förmånsbaserade pensionssystemet för koncernchefen 8,5 procent av den totallön och det totalarvode som bolagen inom Metsä Group betalade till koncernchefen (60 procent 2014).

 

LÖNER OCH ARVODEN TILL DE ÖVRIGA MEDLEMMARNA I LEDNINGEN

Utöver den månadslön som betalas till de övriga medlemmarna i Metsä Groups ledningsgrupp kan medlemmarna få en koncernbolagsspecifik resultatlön som fastställs separat varje år. Maximibeloppen av resultatlönen för ledamöterna i ledningsgruppen kan variera enligt uppdragets resultateffekt och uppgå till ett belopp som motsvarar personens lön för 6–7 månader. Kriterierna för resultatlönesystemet utgörs av resultatkraven på koncernnivå och inom det egna ansvarsområdet.

År 2015 utbetalade bolagen inom Metsä Group totalt 6 344 338 euro (5 153 958 euro 2014) i lön och arvoden till ledamöterna i ledningsgruppen (exklusive koncernchefen).

 

UPPSÄGNINGSTIDER OCH PENSIONSPLANER FÖR DEN ÖVRIGA LEDNINGEN

Uppsägningstiden för de övriga ledamöterna i Metsä Groups ledningsgrupp är sex månader. Ledamöterna i ledningsgruppen har rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar 6–12 månaders lön om anställningsavtalet sägs upp på grund av faktorer som ligger utanför ledamotens kontroll.

De övriga ledamöterna i ledningsgruppen omfattas av lagen om pension för arbetstagare. Genom lagen omfattas ledamöterna av det lagstadgade pensionsskyddet som bygger på anställningstiden och arbetsinkomsterna. Enligt arbetspensionssystemet i Finland räknas grundlön, arvoden och skattepliktiga
naturaförmåner in i inkomsterna, men inte inkomster av optioner eller inkomster utifrån ledningens aktiebonussystem.

Ledamöterna i Metsä Groups ledningsgrupp har ett särskilt förmånsbaserat pensionsavtal med en fastställd pensionsålder på 62 år beroende på tidpunkten för tillträdet. Pensionen enligt pensionsavtalet är högst 60 procent av totallönen enligt arbetspensionslagen. Totallönen beräknas utifrån den femårsperiod som föregår tidpunkten för pensioneringen. Ledamöterna i ledningsgruppen har rätt till fribrev om anställningen inom Metsä Group upphör före pensionsåldern. I slutet av 2015 hade sex av ledningsgruppens ledamöter tilläggspension.

 

LÅNGSIKTIGA INCITAMENT

Ledningens aktiebonussystem

Aktiebonussystem för 2011–2015:

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse utser i början av varje intjäningsperiod på tre år de ledande befattningshavare som ingår i målgruppen och fastställer maximibonusarna för dem. Maximibonusen anges i antal aktier. Hur stor andel av maximibonusen som utbetalas till berörda befattningshavare beror på hur de fastställda målen för intjänandeperioden har uppfyllts. Eventuell bonus utbetalas dels som
aktier i Metsä Board Oyj och dels som kontant ersättning. Bonusen betalas i huvudsak under våren efter att intjäningsperioden har upphört. Bonusen betalas i huvudsak inte om personens anställningsförhållande har upphört före bonusutbetalningen. Aktierna får inte överlåtas under den tvååriga perioden då åtagandet gäller.

Systemets eventuella bonusar för varje intjäningsperiod (2011–2013, 2012–2014 och 2013–2015) grundar sig på Metsä Groups soliditet och på utvecklingen hos avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) samt rörelsevinsten (EBIT).

Bonusarna för intjäningsperioden 2012–2014 till totalt 54 personer motsvarade värdet på totalt cirka 1,9 miljoner B-aktier i Metsä Board inklusive även den del som ska betalas i form av pengar. Koncernchef Kari Jordans andel av bonusen motsvarade värdet på cirka 0,3 miljoner aktier.

Bonusarna för intjäningsperioden 2013–2015 till totalt 48 personer motsvarade värdet på 3,2 miljoner B-aktier i Metsä Board inklusive även den del som ska betalas i form av pengar. Koncernchef Kari Jordans andel av bonusen motsvarade värdet på cirka 0,5 miljoner aktier.

 

Aktiebonussystem för 2014–2018:
Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har i februari 2014 fattat beslut om ett aktiebaserat incitamentssystem
för de ledande befattningshavarna i Metsä Group under 2014–2018. Systemet omfattar tre intjäningsperioder på tre år vardera: kalenderåren 2014–2016, 2015– 2017 och 2016–2018. Metsäliitto Osuuskuntas styrelse utser i början av varje intjäningsperiod på tre år de ledande befattningshavare som ingår i målgruppen och fastställer maximibonusarna för dem (maximibonusen anges i antal aktier). Hur stor andel av maximibonusen som utbetalas till berörda befattningshavare beror på hur de fastställda målen för intjänandeperioden har uppfyllts. Det belopp som årligen betalas som bonus kan begränsas. Eventuell bonus utbetalas dels som aktier i Metsä Board Oyj och dels som kontant ersättning. Bonusen
betalas i huvudsak under våren efter att intjäningsperioden har upphört. Efter varje intjäningsperiod följer en förbindelseperiod på två år, under vilken den ledande befattningshavaren inte får överföra eller sälja
aktierna. Om koncernbolaget eller den ledande befattningshavaren säger upp eller häver den ledande befattningshavarens arbets- eller tjänsteavtal under förbindelseperioden ska den ledande befattningshavaren återbetala de aktiearvoden som redan utbetalats under intjäningsperioden.

Systemets eventuella bonusar för intjäningsperioderna 2014–2016, 2015–2017 och 2016–2018 grundar sig på Metsä Groups avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), rörelsevinst (EBIT) och soliditet.

Bonusar för intjäningsperioden 2014–2016 motsvarar tillsammans värdet på högst cirka 4,1 miljoner B-aktier i Metsä Board inklusive även den del som ska betalas i form av pengar. I slutet av 2015 omfattar systemet 47 personer inklusive samtliga medlemmar i Metsä Groups ledningsgrupp.

Bonusar för intjäningsperioden 2015–2017 motsvarar tillsammans värdet på högst cirka 4,8 miljoner B-aktier i Metsä Board inklusive även den del som ska betalas i form av pengar. I slutet av 2015 omfattar systemet 51 personer inklusive samtliga medlemmar i Metsä Groups ledningsgrupp.

Bonusar för intjäningsperioden 2016– 2018 motsvarar tillsammans värdet på högst cirka 2,5 miljoner B-aktier i Metsä Board inklusive även den del som ska betalas i form av pengar. I början av intjäningsperioden omfattar systemet 73 personer inklusive samtliga medlemmar i Metsä Groups ledningsgrupp.