Flera hållbarhetsgärningar i ekonomiskog

Metsä Group ordnade tävlingen Förnya Metsä för ägarmedlemmarna i dess moderbolag, andelslaget Metsäliitto Osuuskunta. Tävlingens syfte var att hitta nya idéer för hur man kan vidareutveckla verksamheten i ekonomiskog. Tanken är att hitta konkreta, nya tankar på hur man kan förbättra mångsidig användning, mångfald, klimatresistenslivskraft och vattenskydd i ekonomiskog så, att också ekonomiska aspekter beaktas.

Vinnarna av tävlingen har nu utsetts. Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmarna lämnade sammanlagt cirka 250 förslag. Vinnarna valdes av en jury bestående av anställda vid Metsä Group.

  • Första pris, dvs. 5 000 euro gick till Antti Ylitalo från Kuopio. Den vinnande idén består av ett regionalt nätverk av presentationsobjekt. Nätverket som kombinerar den digitala och realvärlden på ett nytt sätt kan användas för att presentera till exempel olika skogsvårdsmetoder och skogsbrukets olika skeden och ta fram praktiska exempel på åtgärder som främjar ekologisk hållbarhet.
  • Andra pris, dvs. 3 000 euro gick till Ville Taipale från Lemi, vars förslag innehåller visualisering och mätning av åtgärder som utförs i skogen. En ny digital plattform skulle mera konkret än tidigare med hjälp av visualisering och kalkyler visa, vad olika åtgärder i skogen innebär, hur de påverkar utvecklingen i framtiden och vilka ekonomiska effekter åtgärderna har i dagsläget och i framtiden. Rapporteringsverktyget skulle också årligen ge information om miljönyttan.
  • Tredje pris, dvs. 1 000 euro gick till Matti Myllykoski från Siikalatva. Hans förslag gäller förnyelseförutsättningarna på olika objekt. Med hjälp av förslaget kan man ge noggrannare åtgärdsförslag och kostnadsuppskattningar också för skogsbruksplaner med längre perspektiv. 

Tävlingen var öppen för alla medlemmar i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta. Tävlingen pågick under tiden 1.10–30.11.2023.

Förslagen utvärderades utgående från fem huvudkriterier:

  • innovativitet
  • genomförbarhet
  • effekt
  • mätbarhet
  • ekonomi

Huvudvinsten är 5 000 euro, andra pris 3 000 euro och tredje pris 1 000 euro (skattefria belopp). Vinnarna som väljs av en jury bestående av Metsä Groups tjänstemän publiceras i januari 2024.

Metsä Group publicerade sina uppdaterade hållbarhetsmål för 2030 under förra vintern. Under våren publicerade Metsä Group sin strategi Förnyande skogsbruk, vars mål är att förbättra skogsnaturens tillstånd jämfört med dagsläget.

Tävlingen Förnya Metsä har en stark koppling till koncernens hållbarhetsmål och strategin för förnyande skogsbruk. Tävlingen stöder utvecklingen av Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster samtidigt som den tar fram idéer för hurudana nya skogstjänster ägarmedlemmarna ska erbjudas i framtiden.