Skogsägarens mångfaldsåtgärder

Skogsägarna främjar bevarande av skogsnaturens mångfald i sin normala skogsvård. På denna sida har vi samlat metoder som redan är i användning samt olika tips, om du vill göra ännu mera för skogsarternas livsmiljöer. Här finns också information om Metsä Groups tjänster för hållbar skogsvård.

Du har bevarat Finland som ett skogsland

De finländska skogsägarna har hjälpt till för at bevara Finland som Europas mest skogrika land. Cirka 75 procent av vår landareal är skog. Som jämförelse kan man nämna att 45 procent av Europas hela landareal är skog. I Finland finns det över fyra hektar skog per invånare.

De finländska skogarna har varit i aktiv användning under flera hundra års tid. Skogarna har inte förstörts, eftersom de har varit till nytta för finländarna på många sätt: skogarna har gett bland annat virke, tjära, vilt, bär, svampar, färgningsväxter. Dessutom har skogarna varit viktiga platser för såväl andlig som fysisk rekreation.

Skogarna har en mångsidig roll i finländsk ekonomi, kultur, historia och vardag. Alla finländare har ett eget förhållande till skog, oberoende av om man äger skog eller inte.

Vi ska bevara skogen som skog.

Huvuddelen av Finlands areal täcks av skog

Förnya skogen med naturliga trädslag

Vi ser alltid till att förnya en ny skog i stället för den vi har avverkat. Vi sår och planterar trädslag som naturligt förekommer i Finland: gran, tall, björk. På det sättet bevaras de naturliga skogsarternas livsbetingelser. Trädslaget väljs utgående från växtplatsens bonitet, inte utgående från tillexempel virkeshandelssituationen.

Det lönar sig inte att skynda långsamt med att grunda en ny skog. Det lönar sig att snabbt grunda en ny skog, så att plantorna får försprång gentemot växtlighet som konkurrerar om utrymme och näringsämnen. Snabb förnyelse gagnar både skogens avkastning och klimatet: den period under vilken skogen inte producerar virke eller binder kol blir så kort som möjligt.

Vad mera kunde jag göra?

 • Har du något objekt i skogen, där du kunde pröva på kontinuitetsskogsbruk. Metoden lämpar sig bäst för objekt där det redan finns en tillräcklig, livskraftig underväxt.
 • Kontinuitetsskogsbruk kan vara ett bra alternativ på torvmarker. Iståndsättningsdikningsbehovet är betydligt mindre då man hela tiden bevarar ett bestånd som avdunstar vatten – i vissa fall kan man helt undvika dikningen.
Skogen förnyas med inhemska trädslag.

Främja blandskog på lämpliga platser

Inom finländsk skogsvård eftersträvar man numera blandskog alltid då det är möjligt. Så har det inte alltid varit, utan man har tidigare varit alltför ivrig med att röja bort lövträd från skogen. Ett inslag av björk hjälper enligt forskningen barrträd att växa bättre. Björkens löv förändrar jordmånen och förbättrar näringsämnenas tillgänglighet för träden. Dessutom förbättrar björkar luftväxlingen, särskilt i gamla granbestånd.

Läs mera om blandkultur.

Vad mera kunde jag göra?

 • Se till att det finns ett inslag av lövträd under alla skogsvårdsskeden.
 • Det är illa att städa för mycket – Marthorna ger ju också rådet att städa skrubben till jul endast i det fall att någon tänker tillbringa julen där. Kör alltså inte sågen slö i stenhögarna i onödan, utan lämna kvar lite skyddsbuskage. Det är till nytta för alla skogens djur och fåglar.
Skogsvården gynnar blandskogar

Bevara värdefulla livsmiljöer

Skogsägarna bevarar värdefulla livsmiljöer i samband med att skogen behandlas, i regel utan ersättning. De värdefulla livsmiljöerna är små och relativt sällsynta och de avviker från den omgivande skogen. I en värdefull livsmiljö kan det finnas betydligt mera eller betydligt mindre näringsämnen, ljus eller vatten än i den omgivande skogen.

Nio procent av Finlands skogsarter är hotade. En stor del av de hotade skogsarterna lever i värdefulla livsmiljöer, så som lundar eller solexponerade sluttningar.

Vad mera kunde jag göra?

 • Spara ett större naturobjekt i anslutning till en värdefull livsmiljö.
 • Bevara buskar och gynna lövträd intill åkrar och tomter.
Särdragen hos värdefulla naturobjekt bevaras vid behandling av skog.

Lämna skyddszoner mot vattendrag

Intill vattendrag lämnas alltid skyddszoner som hindrar näringsämnen från att komma i vattendraget. Skogscertifieringen fastställer hur breda skyddszonerna ska vara och vilka åtgärder man får vidta på dem. Marken får inte söndras och man undviker att röra sig med maskiner på skyddszonen. I regel kan man plocka bort enstaka träd från skyddszonen. Skogsägaren får ingen ersättning för att lämna skyddszoner.


Vad mera kunde jag göra?

 • Lämna skyddszonerna ytter om alla skogsbehandlingsåtgärder.
 • Lämna bredare skyddszoner.
 • Häng upp holkar längs stränderna.
En skyddszon lämnas intill vattendrag.

Lämna grupper av naturvårdsträd på förnyelseobjekt

Grupper av naturvårdsträd har två huvudsyften: de skapar träd av olika åldrar i skogen och de bildar förr eller senare död ved. Död ved är viktig för många skogarter. Skogsägaren får ingen ersättning för att lämna kvar en del träd som naturvårdsträd.

Det lönar sig att lämna naturvårdsträden i grupper och till exempel i anslutning till ett värdefullt naturobjekt. Naturvårdsträd började lämnas kvar under 1990-talet. Till en början lämnade man dem här och där på avverkningsobjektet, men sedermera har man insett, att de gör mest nytta i grupp. På det sättet hålls de bättre att stå och det uppstår ett mikroklimat som avviker från omgivningen inne i naturvårdsträdgruppen. Lövträd, så som björk, asp och al är värdefulla naturvårdsträd.

Vad mera kunde jag göra?

 • Lämna flera naturvårdsträd.
 • Lämna grövre naturvårdsträd.
 • Fundera på var en grupp av naturvårdsträd ska placeras och gruppens trädslag redan då gallringen planeras – eller till och med redan i plantskogsstadiet. Det är svårt att lämna lövträd som naturvårdsträd vid slutavverkningen om man har tagit bort alla lövträd vid tidigare behandlingar.
 • Lägg upp uppgift om den kommande naturvårdsträdgruppens läge på figuren i Metsäverkko.
Naturvårdsträd lämnas på förnyelseobjekt.

Lämna kvar döda och murkna träd vid skogsbehandling

Döda och murkna träd främjar skogens mångfald, eftersom många skogsarter är beroende av dem. Döda eller svaga träd välter lätt och döda träd som står upp är särskilt värdefulla på grund av att de är så sällsynta. Markliggande döda träd ska också bevaras vid skogsbehandling. Metsä Group lämnar kvar murkna och döda stående träd att stå i skogen vid sina avverkningar. Storm- och snöskadeområden är en annan sak.

Vi frågar alltid i samband med virkesaffären av skogsägaren om vi i samband med drivningen får tillverka konstgjorda högstubbar. Konstgjorda högstubbar är nyttiga bland annat för hålbyggare. Med skogsägarens tillstånd tillverkar vi fyra konstgjorda högstubbar per hektar.

Vad mera kunde jag göra?

 • Städa inte i onödan bort enstaka vindfällen från skogen. Nedbrytande organismer gynnas av dem.
 • Låt tillverka konstgjorda högstubbar vid alla avverkningar. Först har  nedbrytare nytta av dem, senare också hålbyggare som talltita.
Döda, murkna träd sparas vid behandling av skog

Bevara de stora rovfåglarnas boträd

De stora rovfåglarnas, dvs. örnens. havsörnens, större skrikörnens, mindre skrikörnens och fiskgjusens boträd är fridlysta. De stora rovfåglarna är känsliga för störningar under häckningen, så inga avverkningar eller andra skogsarbeten utförs under häckningstiden.

Även övergivna, till och med söndriga boträd är också fridlysta, även om man får fungera normalt i deras närhet. Kom ihåg att informera om boet då du planerar en virkesaffär eller skogsvårdsarbeten – de boträd som man känner till bevaras med större säkerhet.

Alla rovfåglar är fridlysta. De skogshäckande hökarna har kontinuerligt minskat i antal. Deras bon går förlorade vid avverkningar om boplatsen inte är känd. Därför fick skogsägarna information om hökbonas läge i tjänsten MinSkog.fi. Projektet genomfördes i april 2019 i samarbete mellan Finlands skogscentral och Naturhistoriska centralmuseet.

Vad mera kunde jag göra?

 • Gör uggel- och hökholkar i skogen. De jagar också sorkar på ditt skogsskifte.
 • Om du känner till att du har ett bo som används år efter år, så som en uggelholk, ett hökbo eller en bolåda, så berätta om det för Metsä Groups expert, så att boet ska kunna bevaras vid skogsarbeten.
De stora rovfåglarnas bon är fridlysta.

Bygg fågelholkar till din skog

Skogsägarna bygger fågelholkar till sina skogar. Skogsägarna matar också fåglar under vintern – en del utfodrar också vilt. Metsä Group har svarvat och gratis delat ut tiotusentals fågelholkar till skogsägarna, med ett enda villkor, dvs. att skogsägaren ska hänga upp sin holk i skogen. Metsä Group har en egen holksvarv i mellersta Finland. Man måste alltid ha markägarens tillstånd för att hänga upp en holk.

Vad mera kunde jag göra?

 • Gör flera holkar. Underhåll holkarna regelbundet.
 • Berätta var holkarna finns till skogsexperten och gör en anteckning om dem i Metsäverkkos figuruppgifter. På det sättet bevaras de bäst vid virkesdrivning. Ett bra alternativ är också att flytta bort småfåglarnas holkar från avverkningsobjektet i god tid före häckningen och virkesdrivningen.
Metsä Group har en egen holksvarv.

Bevara skyddade arter

Skogsägarna bevarar förekomst av skyddade arter och flygekorrens föröknings- och rastplatser vid avverkningar. Skydda växt- och djurarter har stor betydelse för tryggande av naturens mångfald. Naturskyddslagen nämner arter såsom guckusko och flygekorre, vars livsmiljöer det alltid är förbjudet att försämra.

Vad mera kunde jag göra?

 • Lämna en större skyddszon kring förekomsten.

Det är förbjudet att försämra guckoskons livsmiljö.

Tillverka konstgjorda högstubbar för hålbyggare

2021, i 84 procent av Metsä Groups virkesaffärer tillverkas konstgjorda högstubbar. Högstubbarna tillverkas genom att kapa stammen på 2–4 meters höjd. Under några år är stubben till nytta för nedbrytare, insekter och många skogsfågelarter.

Saken diskuteras i anslutning till virkesaffären – skogsägaren bestämmer. Konstgjorda högstubbar är skogsägarnas frivilliga tilläggssatsning till förmån för skogsnaturen.

Lövträd gynnas då man tillverkar konstgjorda högstubbar. Högstubbarna tillverkas i huvudsak av träd med massavedsdimensioner i gallringsskogar. Vid slutavverkningar är grova aspar och björkar av dålig kvalitet också goda alternativ.

Konstgjorda högstubbar skapar stående död ved i skogen.