Frågor om produktionen

Målet för det pågående förstudieprojektet är att skapa förutsättningar för att utöka Metsä Tissues nuvarande bruk i Mariestad med en ny pappersmaskin och på så sätt öka den årliga produktions-kapaciteten från 70 000 ton till 145 000 ton. Förutom pappersmaskinen inkluderar investeringsplanen massalagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor.

Trots att kapaciteten ökar kommer vi att kunna ligga inom samma utsläppsgränser som tidigare. Tillståndsvillkoren blir oförändrade och brukets miljöbelastning per producerat ton kommer att minska. Det uppgraderade bruket kommer att arbeta med modern teknik, förbättrade miljöprestanda och högre energieffektivitet. Andelen förnybar energi kommer att öka betydligt.

 1. 1

  Varför investerar ni i färskfiberproduktion? Skulle inte returfiber vara mer miljömässigt?

  Vi ser att investering i tillverkning av färskfiberprodukter av hög kvalitet med modern teknik är den mest hållbara lösningen för framtiden. Vi använder returfiber när det är lämpligt utifrån kvaliteten och produktsäkerhetskraven för den slutliga produkten.

  I vår digitaliserade värld minskar tillgången och kvaliteten på återvunnen fiber ständigt, vilket gör bearbetningen av detta som råmaterial till hygienpapperprodukter alltmer utmanande.
  Färskfiber, eller massa, tillverkas av trä som uppstår som en biprodukt till timmer: trä från skogsgallring eller stammar som är för klena eller dåliga för att användas som timmer. Redan nu är ungefär hälften av de fibrer vi använder färskfiber, och av dessa kommer det mesta från Metsä Groups egna bruk, från Metsä Fibre och från Metsä Board.
  Returfiber framställs av återvunnet papper som kommer från många olika källor. Returpappret genomgår tvättsteg innan vi åter kan göra mjukpapper av det.
  Metsä Tissue ingår i Metsä Group, vars moderbolag Metsäliitto Cooperative ägs av ca 100 000 finska privata skogsägare. Genom sina ägarmedlemmar har Metsä Group tillgång till en förstklassig träråvara. Våra kunder kan lita på vår tillgång till fibrer och råvaror, som är säkerställd långt fram i tiden.

 2. 2

  Katrinefors bruks årliga produktionskapacitet skulle öka från 70 000 ton till 145 000 ton. Hur påverkar denna stora ökning brukets utsläpp och vattenförbrukning?

  Katrinefors bruk kommer att inriktas på produktion av färskfiber, vilket innebär lägre COD-utsläpp. Tillverkning av färskfiber kräver mindre vatten och energi och genererar mindre spill än produktion av returfiber.

  Vattenförbrukningen påverkas inte. Vattnet tas från Vänern nära bruksområdet precis som idag. Brukets avloppsvatten behandlas i brukets egna avloppsreningsanläggningar.