Frågor om miljön

Metsä Tissue är den enda mjukpappersproducenten på marknaden med starka rötter i hållbart förvaltade nordliga skogar. Det förnyade bruket kommer att använda bästa tillgängliga teknik (BAT) för att säkerställa bättre miljöeffektivitet när det gäller vatten, buller och utsläpp.
 1. 1

  Vad omfattar er ansökan om miljötillstånd?

  Vi ansöker om tillstånd att fördubbla vår mjukpappersproduktion i Katrinefors bruk i Mariestad från 75 000 ton till 145 000 ton per år.

 2. 2

  Kommer era CO2-utsläpp att öka?

  Metsä Tissues CO2-utsläpp per levererat ton i Skandinavien kommer i själva verket att minska, eftersom vi minskar transporten av baspapper från Finland.

 3. 3

  Hur kommer planerna påverka Tidan?

  Vi påverkar inte Tidan med utsläpp från processen idag och det kommer vara samma även efter ombyggnaden.

 4. 4

  Hur mycket energi kommer det moderniserade bruket att använda?

  Metsä Tissues strategiska mål är att ha helt fossilfri produktion 2030, och detta är ett stort steg mot målet.

  Brukets årliga energiförbrukning kommer att öka med ca 96 % och blir ca 490 GWh.

 5. 5

  På vilket sätt kommer Metsä Tissue att ta hänsyn till de skyddade träden i den södra delen av området?

  Vår avsikt är att spara så många träd som möjligt.

 6. 7

  Vad händer med nyckelbiotypområdet i Karlslund?

  Karlslund har planerats som ett industriområde sedan 1970, och eftersom klassningen som nyckelbiotypområde skedde efter det så räknas området fortfarande som ett industriområde.

  Vi skall spara så mycket som möjligt av området.

 7. 8

  Rödlistade fåglar har siktats i och runt det utvidgade Metsäområdet. Hur tänker ni ta hänsyn till det under byggperioden och i framtiden?

  Naturligtvis vill vi vara uppmärksamma på utvecklingen av rödlistade fågelarter inom området och garantera deras livsvillkor så mycket vi kan.

 8. 9

  Hur kommer utbyggnaden av bruket att påverka den hotade öringen i Tidan?

  Vår utbyggnad berör inte Tidan direkt, och vi tror inte att det blir någon påverkan för Tidanöringen.

 9. 10

  Hur påverkar utbyggnaden de fornlämningar som har påträffats inom området?

  Mariestads kommun tillsammans med oss undersöker på området och har kontakt med Länsstyrelsen för att utreda frågan.