Frågor om buller och lukt

 1. 1

  Kommer anläggningsfasen att innebära buller och besvär för lokalbefolkningen?

  Anläggningsfasen orsakar en viss tillfällig ökning av bullernivån.

  Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla bullret på så låg nivå som möjligt. Planeringen av bruksområdet baseras på en minimering av buller och annat obehag för dem som bor i området. Bruket kommer att använda bästa tillgängliga teknik (BAT) för att minska bullret, och vi kommer att i så stor utsträckning som möjligt att förlägga sådana arbeten dagtid.

 2. 2

  Hur kommer bullersituationen att förändras för grannarna när projektet är klart (jämfört med idag)?

  Vår modellering av bullret visar att det kommer att minska i närområdet tack vare att bästa tillgängliga teknik används, men också genom att nya byggnader hindrar bullret från att spridas i framtiden.

  Länk till bullerkartan.

 3. 3

  Kommer invallningen att minska bullret ännu mer?

  Invallningen stoppar bullret från fabriken på marknivå.

 4. 4

  Hur kommer lukten att förändras för grannarna när projektet är klart (jämfört med idag)?

  Vi kommer att förbättra vår avloppsvattenbehandling, vilket kommer att ha en positiv inverkan på lukten.