Frågor om brukets lokalisering

 1. 1

  Skulle den nya delen av bruket (eller hela bruket) kunna flyttas utanför samhället?

  Vi planerar inte att stänga ned de nuvarande pappersmaskinerna. Att flytta pappersmaskiner som går i produktion skulle vara en omöjlig uppgift utan avgörande påverkan på verksamheten.

  Det skulle inte heller kunna motiveras ur ekonomisk synvinkel.

 2. 2

  Enligt era nuvarande planer kommer bruksområdet att utvidgas så att det kommer närmare det lokala bostadsområdet. Hur hanterar ni det?

  Vi kommer att ta hänsyn till närheten till bostadsområdet vid utformningen av bruksområdet, bland annat genom landskapsplanering.

  Vi kommer att delvis bygga en vall mellan bruksområdet och bostadsområdet.

 3. 3

  Kommer Mariestads silhuett att påverkas?

  Vår tanke är att använda ljusa färger och se till att reflexer från fasaderna blir så små som möjligt.

  Vi försöker givetvis att minimera påverkan och kommer att se till att de professionella arkitekterna gör sitt bästa för att säkerställa det.

 4. 4

  Kommer det att bli någon inverkan på Mariestads turism eller silhuett?

  Som vi ser det kommer den nya utbyggnaden inte att beröra turismen, eftersom industribyggnaderna ligger långt bort från den gamla idylliska stadskärnan och Vänern och därför inte dominerar stadsbilden.

  Vi menar också att det finns utrymme för olika slags byggprojekt i en stads utveckling. Stadsplaneringen är en balans mellan att bevara historiska värden och att utveckla staden, precis så som vi har gjort sedan 1765 då vi blev en del av Mariestad.

 5. 5

  Ser ni några risker med översvämningar och olyckor i den norra delen av området?

  Vi förbereder en plan som beskriver våra åtgärder för att förhindra en sådan situation.

  Översvämningsrisken berör inte direkt det planerade utvecklingsområdet eftersom vi inte kommer att bygga någonting på ett sådant område. Vi planerar, i samråd med en utsedd tillsynsmyndighet, att förbättra skyddet mot översvämning i de norra delarna av industriområdet även om de befintliga byggnaderna har stått där ganska länge.

 6. 6

  Hur kommer miljön i Mariestad att förbättras efter utbyggnaden?

  Mariestad kommer att få mindre trafik på gator i bostadsområden, mindre buller och mindre utsläpp.