Vedenkäyttöä vähennetään järjestelmällisesti

Metsä Fibren tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää prosessiveden käyttöä sellutehtailla 25 % tuotetonnia kohti vuoden 2018 tasoon verrattuna, Metsä Groupin konserninlaajuisen tavoitteen mukaisesti.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kestävä kehitys, 2022

Tavoitteeseen pääsemiseksi jokaiselle sellutehtaalle on asetettu konkreettinen tavoite tehtaan ikä ja muut ominaispiirteet huomioiden sekä listattu ja priorisoitu tarvittavat kehitystoimenpiteet.

Vedenkäytön tehostamisessa keskeisessä roolissa ovat tuotantolaitosten tasainen käynti ja hyvä käytettävyys sekä suunnitelmalliset ennakkohuollot ja huoltoseisokit. Vedenkäytön vähentäminen edellyttää henkilöstön kouluttamista sekä tehtaiden oikeiden ajotapojen määrittämistä, mutta osin myös muutoksia tehtaiden prosesseihin. Samalla on tarkkaan huolehdittava, ettei tehtaiden vesikiertoihin vedenkäyttöä vähennettäessä kerry ei-toivottuja aineksia, jotka voisivat heikentää lopputuotteen eli sellun laatua.

Tyypillisesti tehtaan vedenkäyttöä voidaan vähentää, kun tunnistetaan tarpeettomasti prosessissa hukkaan menevät vesijakeet, saavutetaan ymmärrys mahdollisista säästökohteista ja toisaalta löydetään kohteita, joissa voidaan käyttää kierrätettyä vettä raakaveden sijaan.

Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaalla merkittävimmät vedenkäytön vähentämisen viimeaikaiset kehitystoimet ovat liittyneet sisäisten kiertojen tehostamiseen. Puunkäsittelyssä on hyödynnetty niin kutsuttuja sekundäärilauhteita raakaveden sijaan, ja valkaisussa pyritään puolestaan korvaamaan puhdasta kuumaa vettä sekundäärilauhteella sekä kuivaamolta tulevalla kiertovedellä.

Joutsenon sellutehtaalla taas raakaveden käyttöä on pyritty vähentämään sulkemalla vesikiertoja esimerkiksi valkaisussa, lajittelussa ja kuorimolla. Tehtaalla on myös määritelty vedenkäytön seurantaa varten mittaristo, jonka avulla vedenkäytön tavoitearvoja seurataan aktiivisesti ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan välittömästi.

Vedenkäytön tehostaminen 2030__ppt.jpg

Kohti jätevesipäästötöntä sellutehdasta

Prosessiveden käytön tehostamisen lisäksi Metsä Fibren tehtaiden vesistövaikutukset pyritään minimoimaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa hyödyntämällä, esimerkiksi puhdistamalla jätevesi mahdollisimman tehokkaasti ennen vesistöön johtamista.

Vuoden 2021 aikana Metsä Fibre aloitti kehitystyön kohti jätevesipäästöttömän sellutehtaan konseptia. Konseptia luodessa käytiin läpi prosessin eri osissa tarvittavan veden laatuvaatimuksia, etsittiin uusia tapoja hyödyntää jätevettä ja kaiken kaikkiaan luotiin ajatus tehtaasta, joka tuottaa mahdollisimman vähän jätevesipäästöjä. Tämän projektin oppeja sovelletaan kaikilla Metsä Fibren sellutehtailla.

Metsä Fibren sellutehtaat ovat Metsä Groupin suurimpia vedenkäyttäjiä, joten niiden työ vedenkäytön vähentämiseksi on merkittävää.

Sahojen tuotantoprosessissa jätevettä syntyy vain nimellisiä määriä. Sahojen jätevedet käsitellään kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa, poikkeuksen yhtiön sahojen jätevedenkäsittelyyn tekee Venäjällä sijaitseva Svirin saha, jolla on oma jätevedenpuhdistamo.

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):

1 SDG 6 FI.png 1 SDG 9 FI.png