Tavoitteena vastuullinen toimitusketju

Metsä Fibren tavoitteena on, että kaikki sen toimittajat toimivat Metsä Groupissa yhteisesti asetettujen ympäristö-, sosiaalisten ja taloudellisten vastuullisuusvaatimusten mukaisesti vuoteen 2030 mennessä.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kestävä kehitys, 2022

Toimittajien vastuullisuutta varmistetaan sitouttamalla heidät Toimittajien eettisiin toimintaperiaatteisiin (Supplier Code of Conduct) sekä arvioimalla ja auditoimalla toimittajia. Toimittajien eettiset toimintaperiaatteet uudistettiin vuoden 2020 aikana ja otettiin käyttöön vuoden 2021 aikana kaikissa uusissa hankintasopimuksissa.

Metsä Fibressä vuonna 2021 tehdyistä hankinnoista 97 % tehtiin toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Toimittajien eettisiä toimintaperiaatteita ja 50 % hankinnoista tehtiin toimittajilta, joiden vastuullisuuskäytäntöjen on arvoitu täyttävän vaatimuksemme. Vastuullisuutta on arvioitu toimittajien itsearviointikyselyiden avulla. Henkilöstömme tai ulkopuolinen taho lisäksi auditoi osan toimittajista.

Metsä Groupin kaikki liiketoiminnot toimivat yhteistyössä toimittajien kanssa, jotka jakavat konsernin arvot. Sitouttamalla tavaran- ja palveluntoimittajat toimittajien eettisiin toimintaperiaatteisiin pyritään hallitsemaan ja minimoimaan esimerkiksi korruption, lapsityövoiman käytön tai ihmisoikeusloukkauksen riskiä.

Säännöllisiä auditointeja ja arviointeja

Kestävän kehityksen kriteerit ovat myös osa säännöllisesti tehtyjä toimittajien auditointeja. Toimittajien arviointi- ja auditointiprosessi uudistettiin vuosina 2020-2021.

Myös logistiikasta huolehtii laaja kumppaniverkosto, jonka edellytetään toiminnassaan sitoutuvan siihen, että turvallisuus, riskienhallinta, ympäristövaikutusten minimointi, hyvät johtamiskäytännöt ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Raaka-aineista puuta kuljetetaan eniten. Muita merkittäviä kuljetettavia tuoteryhmiä ovat valmiit puu-, kartonki- ja paperituotteet sekä sellun- ja paperinvalmistuksessa käytettävät kemikaalit, täyteaineet, pigmentit ja pakkausmateriaalit.

Kuljetusten haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään tehokkaalla reittisuunnittelulla, minimoimalla kuljetusmatkoja, optimoimalla täyttöasteita sekä suosimalla esimerkiksi junayhteyksiä valituilla reiteillä.

Vastuulliset hankinnat keskitetysti

Metsä Group tekee tiivistä yhteistyötä puuntoimittajien ja korjuuyrittäjien kanssa ja edistää kestävää metsätaloutta sidosryhmäyhteistyöllä ja koulutuksin. Puun lisäksi Metsä Group hankkii keskitetysti muun muassa kuituja, kemikaaleja ja muita materiaaleja sekä koneita, tarvikkeita ja palveluita. Hankinnat tehdään paikallisesti aina, kun se on mahdollista.

Esimerkiksi vuonna 2021 96 % Metsä Fibren hankinnoista niiden arvolla mitattuna, poisluettuna puunhankinnat, tehtiin eurooppalaisilta toimittajilta.

Vuonna 2021 Metsä Fibren käyttämien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien jäljitettävyys oli 96 %. Kaikkien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien osalta tavoitteena on 100-prosenttisesti jäljitettävä ja vastuullinen toimitusketju vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää raaka-aineidemme jäljitettävyydestä. 

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):

1 SDG 8 FI.png 1 SDG 12 FI.png 1 SDG 17 FI.png