Tavoitteena kaikkien raaka-aineiden täysi jäljitettävyys

Metsä Fibren tavoitteena on, että tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 100 % on jäljitettäviä. Tuotannon pääraaka-aine on tietysti puu. Metsä Fibre, kuten koko Metsä Group, tuntee hankkimansa puun alkuperän.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kestävä kehitys, 2022

Metsä Fibren käyttämä pohjoinen puu hankitaan vastuullisesti hoidetuista metsistä alueilta, joilla metsää kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Metsän uudistaminen on aina osa kestävää metsänhoitoa, ja kaikissa metsätalouden toimenpiteissä edellytetään ympäristöarvojen huomiointia. Metsä uudistetaan aina hakkuun jälkeen. Metsä Group käyttää metsän uudistamisessa kotimaisia puulajeja ja taimia.

Jäljitettävyys kestävän metsätalouden takeena

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa keskeistä on lahopuun määrän lisääminen metsissä sekä suojatiheikköjen jättäminen eläimille taimikonhoidossa tai hakkuita edeltävässä raivauksessa. Vesien suojelussa keskeisessä roolissa on turvemaiden metsien kestävä hoito. Metsä Group toimii konkreettisesti metsien biodiversiteetin hyväksi myös myymällä metsänomistajille metsänuudistamista männyn ja kuusen sekaviljelynä. Sekaviljelyn avulla saadaan aikaan metsiä, jotka ovat yhden puulajin metsiä kestävämpiä ja monimuotoisempia.

Kun kaikki käytetty puu on jäljitettävissä ja peräisin sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä, varmistetaan puunhankinnan laillisuus sekä toimitusketjun hyväksyttävyys ja kestävyys. Puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla hankitun puun alkuperä voidaan jäljittää aina hakkuukohteelle asti.

Yli 90 % Metsä Fibren käyttämästä puusta on sertifioitu kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien PEFC ™:n tai FSC®:n mukaisesti, ja kaikki Metsä Fibren vastaanottama puu täyttää kontrolloidun puun vaatimukset (PEFC controlled sources, FSC controlled wood). 90 % on erinomainen luku toimialalla. Vertailun vuoksi: maailman metsistä vain noin 10 % on sertifioitu.

Muiden raaka-aineiden, kuten peruskemikaalien, prosessikemikaalien ja pakkausmateriaalien, jäljitettävyyttä kartoitetaan tällä hetkellä toimittajilta tuoteturvakyselyiden yhteydessä. Tässä yhteydessä selvitetään, missä maissa hankitut raaka-aineet on valmistettu. Jatkossa kartoitusta laajennetaan myös olennaisten raaka-aineiden osalta toimittajien pääraaka-aineiden alkuperään. Vuonna 2021 Metsä Fibren käyttämien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien jäljitettävyys oli 96 %. Kaikkien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien osalta tavoitteena on 100-prosenttisesti jäljitettävä ja vastuullinen toimitusketju vuoteen 2030 mennessä.

Tutustu tarkemmin toimitusketjumme vastuullisuuteen. 

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):

1 SDG 8 FI.png 1 SDG 12 FI.png 1 SDG 17 FI.png