Tavoitteena yhä vastuullisempi toimintakulttuuri

Metsä Fibressä toteutetaan osana Metsä Groupia laajamittainen eettisyysbarometri, jonka tavoitteena on saada tietoa siitä, miten henkilöstö kokee yhtiön eettisten toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) toteutuvan käytännössä.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kestävä kehitys, 2022

Ensimmäinen eettisyysbarometri toteutettiin vuonna 2020, ja jatkossa se toteutetaan kahden vuoden välein vuorovuosin henkilöstötutkimuksen kanssa.

Eettisyysbarometrillä mitataan vastuullista yrityskulttuuria, joka on yksi Metsä Groupin ja kaikkien liiketoiminta-alueiden kestävän kehityksen 2030 strategisia tavoitteita.

Barometrin tuloksena syntyy eettisyysindeksi, jonka tavoite on 100 % vuoteen 2030 mennessä. Metsä Fibren eettisyysindeksi tässä ensimmäisen kerran toteutetussa tutkimuksessa oli 83,5 % ja vastausprosentti 61,9. Myös vastausaktiivisuudessa tavoite on 100 %.

Eettisyysbarometri osoittaa kehityskohteet

Tutkimuksen tulokset olivat yhteneväiset verrattaessa Metsä Groupin, liiketoiminta-alueiden ja konsernipalveluiden tuloksia. Tulosten perusteella henkilöstön tietoisuus toiminnan eettisyyteen liittyvistä vaatimuksista on erittäin hyvällä tasolla ja henkilöstö kokee aiheen tärkeäksi. Lisäksi henkilöstö kokee, että yhtiössä toimitaan eettisesti oikein.

Tulosten valossa kehitettävää löytyy henkilöjohtamisen osa-alueilla sekä henkilöstön yhdenvertaisessa kohtelussa ja kulttuurissa, jossa epäeettisestä toiminnasta uskalletaan ilmoittaa ja epäkohtiin myös puututaan.

Metsä Fibren kaikissa yksiköissä tulokset on käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa, ja tulosten perusteella yksiköissä on määritelty tarvittavat toimenpiteet yhä eettisemmän toimintakulttuurin edistämiseksi. Erityisesti kehitetään henkilöstön ja esihenkilöiden välistä vuoropuhelua esimerkiksi lisäämällä yleistä tietoisuutta siitä, miten toiminnan epäkohdista voi ilmoittaa, ja myös päätöksenteon läpinäkyvyyttä parannetaan. Eettisyysbarometrin avulla pyritäänkin nimenomaan löytämään työyhteisöjen ja työntekijöiden toiminnan parannuskohteet.

Vuonna 2021 Metsä Fibre toteutti henkilöstötutkimuksen, jossa mitattiin työyhteisön valmiuksia toteuttaa yhtiön strategiaa ja tunnistettiin keskeiset kehittämiskohteet. Säännöllisesti tehtävän henkilöstötutkimuksen perusteella tunnistetuille kehittämisalueille asetetaan kehittämistoimenpiteet, joiden toteutumista yhtiö seuraa järjestelmällisesti.

Seuraava eettisyysbarometri toteutetaan vuonna 2022.

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):

1 SDG 8 FI.png