Ilmasto ja ympäristö

Fossiilittomat tehtaat ja fossiiliton ostettu energia

Tavoitteemme on, että vuoden 2030 loppuun mennessä tuotantolaitoksemme eivät käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, eivätkä osta lainkaan fossiilipohjaista energiaa. Tällöin suorat ja epäsuorat fossiiliset hiilidioksidipäästömme (Scope 1 ja 2) vähenevät nollaan. Scope 1 sisältää yhtiön omista toiminnoista aiheutuvat suorat kasvihuonekaasujen päästöt. Scope 2 sisältää tuotannon epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt, jotka liittyvät ostettuun lämpöön ja sähköön.

Fossiilittoman energian osuus kokonaisenergian kulutuksestamme on 85 prosenttia. Tärkeimpiä energianlähteitämme ovat uusiutuva energia, jota tuotetaan prosessiemme ja puunhankintamme ohessa syntyneistä jakeista, kuten mustalipeästä, kuoresta ja hakkuutähteistä, sekä ydivoima.

Arvoketjumme päästöt (Scope 3) olivat 1 854 840 tonnia vuonna 2021 muodostaen siten 81 prosenttia kaikista fossiilisista hiilidioksidipäästöistämme. Tieteeseen perustuvissa tavoitteissamme (Science Based Targets) olemme sitoutuneet siihen, että 70 prosenttia muuta kuin kuitua toimittavista toimittajistamme sekä asiakastoimituksiimme liittyvistä logistiikkatoimijoista, mitattuna osuutena kokonaisostoistamme, asettaisi itselleen SBTi:n mukaiset tavoitteet vuoteen 2024 mennessä. Vuoden 2021 loppuun mennessä 16 prosenttia kohderyhmään kuuluvista toimittajistamme oli asettanut SBTi:n mukaiset tavoitteet.

Fossiilittomat tehtaat ja fossiiliton ostettu energia

Tavoite 2030

2021

2020

2019

Fossiilittoman energian osuus, %(1)

100​

85​

83​

83​

Suorat ja epäsuorat fossiiliset hiilidioksidipäästöt, tonnia(2) 

0

439 494

522 273

512 701

(1) Osuus kokonaisenergiankulutuksesta, % omasta energiantuotannnosta ja ostetusta energiasta laskettuna primäärienergiana​
(2) Scope 1 ja Scope 2 markkinaperusteinen​. Lukuja on tarkistettu lisätietojen vuoksi.

Resurssitehokas tuotanto

Energiatehokkuutta parantamalla voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä ja saavuttaa kustannussäästöjä. Esimerkiksi vuonna 2021 toteutettu investointi Husumin sellutehtaan haihduttamon tehostamiseksi säästää energiaa vuosittain yli 90 000 MWh.  

Kaikki käyttämämme prosessi- ja jäähdytysvesi otetaan läheisistä pintavesistä. Koska tehtaamme sijaitsevat runsasvetisillä alueilla Suomessa ja Ruotsissa, vettä ei oteta lainkaan korkean vesistressin alueilta (WRI Aqueduct Water Risk Atlas). Silti vähennämme edelleen prosessiveden käyttöä. Saavuttaaksemme tavoitteemme olemme laatineet tehdaskohtaiset suunnitelmat, joilla parannetaan veden kierrätystä ja vähennetään raakaveden ottoa vesistöistä.  

Parannamme jatkuvasti talteenottoprosesseja, jotta sellun ja kartongin tuotannossa ei synny hukkaa. Esimerkiksi tehostamalla prosessiveden kierrätystä pystymme vähentämään kuitumateriaalin hävikkiä. Etsimme myös uusia tapoja käyttää tähteitä uudelleen ja käytämme puunkuorta, mustalipeää ja muita orgaanisia jakeita energian tuotantoon. Tavoitteemme on hyödyntää kaikki tuotannon sivuvirrat niin, ettei kaatopaikkajätettä synny lainkaan vuoden 2030 jälkeen. Suurin haasteemme on löytää käyttökohteita selluprosessissa syntyvälle viherlipeäsakalle, ja tutkimme nyt mahdollisia ratkaisuja.  

Resurssitehokas tuotanto

Tavoite 2030

2021

2020

2019

Energiatehokkuuden parantaminen vuoden 2018 tasosta, % ​

>+10​

+4,3​

+4,4

+1,7​

Prosessiveden käytön vähentäminen tuotettua tonnia kohden vuoden 2018 tasosta, %​

-30​

-12,6​

-7,5​

-10,9​

Sivuvirtojen hyödyntäminen, %​

100

99,8 ​

99,3​

99,4​

Energiatehokkuutta ja vedenkäyttöä koskevat luvut poikkeavat aiemmin raportoiduista, koska vertailuvuoden 2018 tietoja on tarkistettu.