Förplanering av nytt bruk för falskartong i Kaskö

Metsä Board har inlett förplanering av ett nytt bruk för falskartong i Kaskö. Vårt mål är fossilfri produktion och resurseffektivitet av världsklass.

I september 2022 meddelade Metsä Board att företaget inleder förplanering av bygget av ett nytt bruk för falskartong på fabriksområdet i Kaskö. Bruket kommer att ha en årlig kapacitet på cirka 800 000 ton.
I förplaneringen ingår teknisk planering och planering av infrastruktur- och logistiklösningar. Dessutom kommer företaget att konkurrensutsätta inköpen av huvudanläggningar. Som en del av förplaneringen inleddes en miljökonsekvensbedömning (MKB) och nödvändiga tillståndförvaranden i anknytning till projektet.

Enligt Metsä Boards bedömning kan ett eventuellt investeringsbeslut fattas tidigast 2024.

Målet är resurseffektivitet av världsklass och hållbarhet

Utgångspunkten för planeringen av det nya bruket för falskartong är fossilfri produktion och resurs- och produktionseffektivitet av världsklass.

Planen är att utnyttja bästa möjliga tillgängliga teknik, vilket gör att förbrukningen av råvaror, energi och vatten per producerat ton falskartong kommer att vara betydligt mindre än på de nuvarande produktionsanläggningarna. Tanken är att i produktkonceptet utnyttja Metsä Boards långsiktiga utvecklingsarbete för att tillverka högklassig och lätt kartong.

Information om MKB-förfarandet

Metsä Board påbörjat ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB) för ett planerat kartongbruk i Kaskö. Den 22 december 2022 lämnade bolaget ett MKB-program i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM). Programmet kungörs för utlåtanden och kommentarer från allmänheten mellan 12.1.2023–10.2.2023.

Vad är ett MKB-förfarande?

Metsä Board planerar att bygga ett nytt bruk för falskartong i Kaskö. Verksamheten förutsätter ett MKB-förfarande, dvs. en miljökonsekvensbedömning. Syftet med MKB-förfarandet är att minska eller helt förhindra negativa miljökonsekvenser av projektet. I MKB-förfarandet fattas inga beslut gällande projektet, utan information tas fram som underlag för beslutsfattandet. Alla som kan påverkas av projektet kan delta i MKB-processen. NTM-centralen i Södra Österbotten är MKB-myndighet.

Hur framskrider MKB-förfarandet?

MKB-förfarandet sker i två faser:

Ett program för miljökonsekvensbedömning är en plan för hur MKB-förfarandet inklusive nödvändiga utredningar ska arrangeras.

I en miljökonsekvensbeskrivning presenteras projektets särdrag, tekniska lösningar och en enhetlig bedömning av miljökonsekvenserna. Bedömningsrapporten är en beskrivning av miljökonsekvenserna av verksamheten inom projektområdet och konsekvensernas betydelse.

I båda faserna begärs utlåtanden från myndigheter och invånare, och andra intressenter har möjlighet att framföra sina åsikter till kontaktmyndigheten, NTM-centralen i Södra Österbotten.

MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten ger en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen. Tillståndsmyndigheterna och de projektansvariga använder konsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande i sitt beslutsfattande.

Uppskattad tidsplan för MKB-förfarandet

 1. 12/2022

  Metsä Boards program för miljökonsekvensbedömning överlämnas till myndigheterna

 2. 1/2023

  Aktuellt i programfasen

  • Bedömningsprogrammet finns till påseende 12.1.2023–10.2.2023
  • Möte för allmänheten 24.1.2023
  • Möjlighet att ge utlåtanden och framföra åsikter
  • MKB-kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet
 3. 5/2023

  Metsä Boards miljökonsekvensbeskrivning överlämnas till myndigheterna

 4. 6/2023

  Aktuellt i beskrivningsfasen

  • Konsekvensbeskrivningen finns till påseende
  • Samrådsmöte
  • Centrala parters utlåtanden och åsikter om konsekvensbeskrivningen
 5. 9/2023

  MKB-myndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen

Hur kan jag påverka?

NTM-centralen i Södra Österbotten lägger fram MKB-programmet offentligt för framförande av åsikter och utlåtanden under 30 dagars tid från och med den 12 januari. Under denna tid går det att ta del av programmet på internet på http://www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA och på följande ställen:

 • Kaskö stadshus
 • Närpes stadshus
 • Kristinestads stadshus

Ett informations- och diskussionsmöte om projektet som är öppet för allmänheten ordnas tisdagen 24 januari 2023 klockan 17.00–19.00 på Bladhska gården på Cneiffsstig 1 i Kaskö. Det är också möjligt att delta i mötet via Teams. Länken finns på http://www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA före mötet.

Varför bedöms miljökonsekvenserna av bruket för falskartong?

Tillverkning av falskartong hör till de lagstadgade projekt som förutsätter ett förfarande för miljökonsekvensbedömning. Dessutom förutsätter bygget av bruket att industriområdet jämnas ut så att det nya området ansluts till det befintliga fabriksområdet på ett naturligt sätt. Verksamheten förutsätter en miljökonsekvensbedömning och ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen.

Läs mer om miljökonsekvensbedömning på NTM-centralens webbplats.
www.ely-keskus.fi/ymparistovaikutusten-arviointi

Kontaktuppgifter

Tero Ojala
Projektdirektör
tero.ojala@metsagroup.com

Anna Riikka Nickull
Projektchef,
MKB- och tillståndsförfaranden
annariikka.nickull@metsagroup.com

Följ projektet på Twitter

Ta kontakt

Vi ber dig fylla i uppgifterna nedan för att kontakta oss. Vi svarar på frågorna så snart som möjligt.

Metsä Board Oyj respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter du har lämnat till oss för att ta kontakt och för en eventuell affärsrelation som kan uppstå till följd av den första kontakten. Om det företag du representerar redan är Metsä Boards kund, uppdateras dina nuvarande kontaktuppgifter med de uppgifter som du nu har lämnat. Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning för kunder.