Metsä group työnantajana

Metsä Group työnantajana

Palveluksessamme on 9 300 ammattilaista monilta eri aloilta. Yhdessä tekemällä saavutamme huippuluokan tuloksia. 

​​​​​Vastuullinen työnantaja 

Metsä Group työllistää 9 300 henkilöä 30 maassa, ja tuotantolaitoksia meillä on seitsemässä maassa.

Menestymme kehittämällä toimintaamme jatkuvasti. Arvomme – uudistuminen, yhteistyö, luotettavuus ja vastuullinen tuloksenteko – ovat meille tärkeitä. Niihin perustuvat vastuulliset johtamiskäytännöt luovat perustan kaikelle toiminnallemme.

Arvostamme työntekijöitämme ja pyrimme olemaan hyvä työnantaja nykyisille ja houkutteleva työnantaja mahdollisille tuleville työntekijöillemme. Panostamme ammatilliseen kehittymiseen, työhyvinvointiin ja turvallisuuteen. Vastavuoroisesti edellytämme, että jokainen metsägroupilainen kehittää omaa työtään ja miettii, mitä voisi tehdä paremmin ja miten toimia yhteisten tavoitteiden hyväksi – joka päivä.

Tavoitteemme on varmistaa, että työntekijämme ovat oikeassa tehtävässä oikeaan aikaan ja voivat kehittyä omassa ammatissaan. Hyvä esimiestyö luo perustan työhyvinvoinnille, turvallisuudelle ja toiminnan tuloksellisuuden kehittymiselle.

Työnantajana meitä ohjaavat useat toimintapolitiikat, joiden opiskelua ja noudattamista edellytämme jokaiselta työntekijältämme. Metsä Groupilla on käytössään palkitsemisjärjestelmä, joka tukee strategian toteutumista ja motivoi meitä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Työllistämme monien alojen ammattilaisia: Metsä Tissue, Metsä Board, Metsä Fibre sekä Metsä Wood työllistävät kemiallisen ja mekaanisen teollisuuden tuotannon, kunnossapidon ja puunjalostustekniikan ammattilaisia. Metsä Forestin työtehtävissä tarvitaan erityisesti metsänhoidon ja puukaupan osaamista.

Myös taloushallinnon, kestävän kehityksen, logistiikan, hankinnan, lakialan, henkilöstöhallinnon, viestinnän ja ICT-alan osaaja voi löytää oman urapolkunsa Metsä Groupista.

Metsä-asenteella saavutamme huippuluokan tuloksia.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi 
 
 

Metsä Groupissa työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen perustuvat ennakoivaan toimintaan. Tavoitteemme on tunnistaa työntekijöiden työkykyä uhkaavat tekijät varhaisessa vaiheessa, käynnistää järjestelmälliset toimenpiteet oikea-aikaisesti ja pitää yllä hyvää terveyttä koko työuran ajan

Työhyvinvointipalvelumme toimivat yhteistyössä johdon, henkilöstöhallinnon ja esimiesten kanssa.

Hyvä tehdä töitä

Työhyvinvointi on yksittäisen työntekijän ja koko yrityksen menestyksen perusta. Työhyvinvointi on aina ihmisen omakohtainen kokemus, joka koostuu monesta asiasta: mielekkäästä työstä, sujuvasta arjesta ja siitä, että töihin on mukava tulla. Hyvinvointiin vaikuttaa se, että ihminen on hyvässä kunnossa ja jaksaa, että hänellä on hyvä johto, esimies ja työkaverit ja että työpaikan turvallisuusasiat on hoidettu mallikkaasti. Yksilötasolla hyvinvointiin vaikuttavat työn lisäksi sairastumiset, ikääntyminen ja elämänmuutokset.

Kun asiat ovat kohdallaan ja pelisäännöt selvät, on hyvä tehdä töitä ja onnistua työssä. Tähän kiteytyy ajatus työhyvinvoinnin edistämisestä. Tavoitteemme on, että jokainen metsägroupilainen voi tehdä työnsä hyvin ja tuottavasti.

Terveenä työssä

Uskomme, että hyvinvoiva, motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö on yksi menestystekijöistämme. Käytössämme on yhtenäinen konserninlaajuinen malli työntekijöidemme työkyvyn tukemisessa. Tähän malliin kuuluvat varhainen tukeminen, työkyvyn arvioiminen sekä henkilökohtainen työkykysuunnitelma. Pyrimme luomaan huolehtivaisen työympäristön ja mahdollistamaan kaikkien työntekijöiden tasa-arvoisen kohtelun.

Esimiehillemme tarjolla on työkaluja ja koulutusta työntekijän työhyvinvointia mahdollisesti uhkaavien tilanteiden tunnistamiseen, ja kannustamme metsägroupilaisia suhtautumaan ennakoivammin terveyteensä antamalla tietoa esimerkiksi stressin ehkäisemisestä, vuorotyön vaikutuksista ja ergonomiasta. Tuemme eri tavoin myös vapaa-ajan toimintaa, kuten kuntoilua ja kulttuuria.
Seuraamme poissaoloja ja tapaturmia konserninlaajuisten tavoitteiden ja raportoinnin avulla. Paikallisilla työsuojelutoimikunnilla on tärkeä rooli työsuojeluun liittyvässä koulutuksessa ja työsuojelun edistämisessä paikallisella tasolla. Toimikunnat kattavat kaiken henkilöstömme kaikissa tärkeissä toimintamaissa.

Tavoitteemme on pitää sairauspoissaolojen määrä alan parhaalla eurooppalaisella tasolla, alle 3 prosentissa.

Terveenä työssä -ohjelman tarkoituksena on

  • Sairauspoissaolojen vähentäminen.
  • Työkyvyttömyysriskien ennakoiva tunnistaminen.
  • Työpaikan varhaisen tuen vahvistaminen ja toimintamallin vakiinnuttaminen.
  • Tehokkaiden täsmätoimenpiteiden toteuttaminen ennakoivan tunnistamisen tietojen perusteella.
  • Työkyvyttömyys- ja sairauspoissaolokustannusten tehokas vähentäminen.

Henkilökohtainen työkykysuunnitelma

Jos työntekijällämme todetaan esimerkiksi terveysriski, jonka tiedetään aiheuttavan tulevaisuudessa poissaoloja työstä ja työkyvyn aleneman, hänelle laaditaan henkilökohtainen kontrolloitu terveysohjelma ja työkykysuunnitelma, jotka parhaimmillaan poistavat riskin toteutumisen kokonaan. Työkyvyn alenema tai menettäminen voidaan ennustaa ja arvioida jopa kymmenen vuotta aikaisemmin. Henkilökohtainen työkykysuunnitelma voi sisältää esimerkiksi koulutusta, työjärjestelyjä, lääkinnällisiä toimenpiteitä tai niitä kaikkia.

Suunnitelma tehdään yhdessä työntekijän kanssa. Ennakoivan ja suorituskykyyn pohjautuvan toimintamallin avulla sairauspoissaolot ovat vähentyneet yli puolella, mikä näkyy sairauspoissaolokustannusten vähenemisenä.

Lyhyestä vuorokierrosta hyviä kokemuksia Takon tehtaalla

Metsä Groupin Takon kartonkitehdas Tampereella oli Suomen ensimmäisiä tehtaita, jossa lyhyt vuorokierto otettiin käyttöön vuonna 2006. Sitä tekevät kaikki tehtaan vuorotyöntekijät.

Lyhyestä vuorokierrosta on saatu lähes poikkeuksetta pelkästään hyviä kokemuksia: työssä jaksaminen on parantunut selkeästi, ja toipuminen yövuoroista on ollut selvästi nopeampaa. Lisäksi mallin hyötynä on nähty se, että lyhyttä vuorokiertoa tehtäessä sosiaalisiin suhteisiin työajan ulkopuolella jaksetaan panostaa enemmän. Viihtyvyys ja sitä kautta korkea motivaatio nostavat myös työn tekemisen tehokkuutta.

Työturvallisuus

Metsä Groupissa jokaisella on oikeus lähteä terveenä töistä 
 

Metsä Groupissa jokaisella on oikeus lähte​ä terveenä töistä

Meillä Metsä Groupissa työturvallisuus on kiinteä osa toiminnan päivittäistä johtamista. Työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vikojen ja puutteiden havainnoiminen sekä vaaranaiheuttajien poistaminen kuuluvat kaikille. Painopiste on ennakoivassa työssä, jotta vaaratilanteet pystytään välttämään. 

Metsä Groupissa turvallisuutta johdetaan ja seurataan konsernilaajuisesti. Asettamamme tavoitteet ja erilaiset työturvallisuusmittarit kannustavat meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Tavoitteemme on muun muassa vähentää työtapaturmien määrää kymmenellä prosentilla joka vuosi.

TAVOITTEENA NOLLA TYÖTAPATURMAA

Vuonna 2015 onnistuimme erinomaisesti: työtapaturmat vähenivät 15 prosentilla edellisvuodesta. Perehdytämme jokaisen työntekijämme ja meille töitä tekevät alihankkijat turvallisiin työtapoihin. Pitkän aikavälin tavoitteemme on toki se, ettei tapaturmia tapahdu lainkaan.

Hyvä esimerkki tuloksellisesta turvallisuustyöstä on Metsä Tissuen Dürenin tehdas Saksassa, jossa saavutettiin vuoden 2015 lokakuussa 1 000 tapaturmattoman päivän raja. Työturvallisuutta edistetään tehtaalla muun muassa korostamalla turvallisuusasioita joka päivä. Aamupalaverit aloitetaan turvallisuusasioilla ja mahdollisiin turvallisuusriskeihin puututaan välittömästi.

JATKUVAA PARANTAMISTA

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja työturvallisuuden parantamiseen. Esimerkiksi Metsä Woodin Kerto®- ja vaneritehtailla turvallisuus oli vuoden 2015 painopistealueita. Perimmäistä tavoitetta eli läpinäkyvyyden lisäämistä ja asenteiden muuttamista on tuettu hyvin konkreettisin keinoin: jokainen kokous aloitetaan turvallisuusasioiden läpikäynnillä. Lisäksi kaikkien työntekijöiden on pidettävä suojalaseja ja tehtaiden siisteyttä on parannettu. Siistillä työpaikalla on positiivinen vaikutus sekä työtyytyväisyyteen että päivittäiseen turvallisuuteen.

Tehtaat ovat edistyneet huomattavasti pyrkimyksissään parantaa työturvallisuutta, ja työtapaturmien määrä vähenikin 54 prosenttia edellisvuodesta. Koko Metsä Woodissa poissaoloon johtavien työtapaturmien taajuus väheni 47 prosenttia.

​Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin
tunnusluvut
​2016​2015​2014​2013​2012
​Sairauspoissaolo % 1)​3.9​3.9​3.7​3.83.9
Työtapaturmapoissaolo% 1)​0.14​0.20​0.22​0.25​0.22
Tapaturmataajuus 2)​7.4​9.5​11.2​13.2​15.7
​Todetut ammattitaudit, lkm ​6​6​7​3​3
Työperäiset kuolemat, lkm 113)               ​0​1​1

​1) Prosenttia teoreettisesta säännöllisestä työajasta.
2) LTA 1 fr -tapaturmataajuus. Vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneet työtapaturmat tehtyä miljoonaa työtuntia kohden.
3) Ulkopuolinen työntekijä

Lue lisää turvallisuustyöstämme englanninkielisestä kestävän kehityksen raportista.​ ​ ​ ​ ​

Ammatillinen kehittyminen

Ammatillinen kehittyminen 
 

Kehity meillä!​

Uskomme Metsä Groupissa siihen, että jokaisen työntekijä​n kuuluu ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammatillista osaamistaan ja työyhteisötaitojaan. Uudistuminen on yksi arvoistamme, ja kannustamme jokaista jatkuvan parantamisen toimintatapaan.

Panostamme ammatilliseen kehittymiseen, työhyvinvointiin ja turvallisuuteen. Vastavuoroisesti edellytämme, että jokainen metsägroupilainen kehittää omaa työtään ja miettii, mitä voisi tehdä paremmin ja miten toimia yhteisten tavoitteiden hyväksi – joka päivä.

Tuemme työntekijöidemme henkilökohtaista kehittymistä säännöllisin kehityskeskusteluin ja tarjoamme mahdollisuuksia koulutukseen ja työkiertoon.
Suuri osa henkilöstömme kehittymisestä on työssäoppimista, jota tuemme monipuolisilla koulutuksilla. Tavoitteemme on, että jokainen metsägroupilainen pitää aktiivisesti huolta kehittymisestään.

Panostamme johtamis- ja esimiestaitojen kehittämiseen. Kehity esimiehenä -valmennuksemme on suorittanut jo lähes 300 esimiestä, ja Suomessa esimiehillä on mahdollisuus suorittaa johtamisen erityistutkinto. Käynnistämme tarpeen mukaan myös uusia koulutusohjelmia. Esimerkiksi keskijohdolle suuntasimme liiketoimintaosaamista kehittävän valmennusohjelman, ja lisäksi olemme aloittaneet asiantuntijatehtävissä toimivien valmennukset.

Käytössämme on uusi johtamisen työkalu, Esimiehen muistikirja. Muistikirja kokoaa yksiin kansiin johtamisen periaatteet ja esimiehen vastuualueet. Se antaa vinkkejä ja ratkaisuideoita esimiestyön tueksi. Kirja on julkaistu kaikilla kahdeksalla toimintakielellämme.

Koska asiakkaamme, kuluttajat ja teollisuus, vaativat yhä tehokkaammin ja kestävämmin tuotettuja tuotteita, vaatii se meiltä paljon: joka päivä on kehityttävä, arvioitava tehtyjä ratkaisuja ja oltava valmiita uudistumaan.

Jatkuvan kehityksen ansiosta työntekijöillemme avautuu uusia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan ja etsiä itsestään uusia vahvuuksia.

Vaativaa mutta reilua johtamista