Työturvallisuus ja työhyvinvionti

Työturvalli-
suudessa panostamme ennakointiin

        

Turvallisesti töihin, turvallisesti kotiin

Metsä Groupissa työturvallisuus on kiinteä osa toiminnan päivittäistä johtamista. Työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vikojen ja puutteiden havainnoiminen sekä vaaranaiheuttajien poistaminen kuuluu kaikille. Painopiste on ennakoivassa työssä, jotta vaaratilanteet pystyttäisin välttämään. 

Asettamamme tavoitteet ja erilaiset työturvallisuusmittarit kannustavat meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Metsä Groupissa turvallisuutta johdetaan ja seurataan konserninlaajuisesti, ja olemme asettaneet tavoitteeksemme vähentää työtapaturmien määrää 10 prosentilla joka vuosi.

Työtapaturmia nolla!

Vuonna 2015 työtapaturmat vähenivät 15 prosentilla edellisvuodesta. Pitkän aikavälin tavoitteemme on toki, ettei tapaturmia tapahdu lainkaan.

Hyvä esimerkki tuloksellisesta turvallisuustyöstä on Metsä Tissuen tehdas Dürenissä Saksassa, jossa on työskennelty yli 1000 päivää ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia. Metsä Woodissa poissaoloon johtavien tapaturmien taajuus (LTA1) on vähentynyt huimat 47% vuodesta 2014. Työturvallisuutta edistetään muun muassa säännöllisin työturvallisuuskierroksin ja havainnoimalla systemaattisesti mahdollisia työturvallisuusriskejä.

Perehdytämme jokaisen työntekijämme ja meille tehtailla töitä tekevät alihankkijat turvallisiin työtapoihin.

Asenne ratkaiseE

Olemme käynnistäneet kehittämisohjelman, jossa kaikki esimiehet valmennettiin puuttumaan alaisten puutteellisiin turvattomiin toimintatapoihin. Samalla kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus pohtia, miten he voivat puuttua työyhteisössään työturvallisuutta vaarantaviin toimintatapoihin.  Huolehdimme oman työturvallisuuden lisäksi siis myös kollegan työturvallisuudesta.

Työhyvinvointia hyvällä johtamisella

Metsä Groupin työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen perustuu ennakoivaan toimintaan. Tavoitteena on tunnistaa työkyvyn uhat varhaisessa vaiheessa ja käynnistää järjestelmälliset toimenpiteet oikea-aikaisesti. Tavoitteena on pitkäaikaisterveyden lisääminen koko työuran ajan.

Hyvällä johtamisella luodaan perusta työhyvinvoinnille ja terveelle työyhteisölle. Yhteiset käytännöt ja järjestelmät tukevat johtamista ja työssä viihtymistä.