Palkitseminen

Hallintoneuvoston ja hallituksen palkkiot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto

Edustajiston päätöksen nojalla hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan kiinteä kuukausikorvaus sekä kokouspalkkio. Muut jäsenet saavat ainoastaan kokouspalkkion. Jäsenet ovat oikeutettuja Metsä Groupin matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.

Edustajisto päätti kevään 2015 varsinaisessa kokouksessa korottaa hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuukausikorvauksia toukokuusta 2015 lähtien siten, että puheenjohtajan kuukausikorvaus korotettiin 3 400 eurosta 3 900 euroon ja varapuheenjohtajan kuukausikorvaus korotettiin 1 500 eurosta 1 700 euroon. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenille maksettava kokouspalkkio korotettiin 600 eurosta 700 euroon.

Puheenjohtajalle maksettiin vuonna 2015 yhteensä palkkana ja kokouspalkkioina 59 000 euroa (57 300 euroa vuonna 2014). Varapuheenjohtajalle maksettiin vuonna 2015 yhteensä palkkana ja kokouspalkkioina 28 400 euroa (24 900 euroa vuonna 2014). Muille jäsenille maksettiin vuonna 2015 kokouspalkkioita yhteensä 108 600 euroa (116 100 euroa vuonna 2014). Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkoja ja palkkioita vuonna 2015 yhteensä 196 000 euroa (198 300 euroa vuonna 2014).

 

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus

Hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten palkkioista hallintoneuvoston nimitystoimikunnan esityksestä. Hallintoneuvoston päätöksen nojalla kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä kuukausikorvaus sekä kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan erillinen 1 200 euron suuruinen kuukausikorvaus. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja Metsä Groupin matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.

Hallintoneuvoston marraskuussa 2015 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksettava kuukausikorvaus vuonna 2016 on 6 700 euroa ja kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta. Muiden jäsenten kuukausikorvaus vuonna 2016 on 3 700 euroa ja kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta.  Pääjohtajalle ei makseta erikseen palkkaa tai palkkioita hallitustyöskentelystä. Hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot ovat eläkettä kerryttäviä.

Puheenjohtajalle maksettiin vuonna 2015 yhteensä palkkana ja kokouspalkkioina 94 540 euroa (86 640 euroa vuonna 2014). Muille jäsenille maksettiin vuonna 2015 yhteensä palkkana ja kokouspalkkioina 387 700 euroa (355 800 euroa vuonna 2014). Pääjohtajalle ei maksettu erikseen palkkaa tai palkkioita hallitustyöskentelystä. Hallituksen jäsenille maksettiin palkkoja ja palkkioita vuonna 2015 yhteensä 482 240 euroa (442 440 euroa vuonna 2014).

 

Toimivan johdon palkitseminen

Metsä Groupin toimivan johdon palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita johtoa oikeudenmukaisesti ja kilpailukykyisesti Metsä Groupin tuloksesta, strategian toteuttamisesta ja liiketoiminnan kehitystyöstä. Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta konsernin pääjohtajan sekä Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa olevien konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen, muut taloudelliset etuudet sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteet. Kaikissa Metsä Groupiin kuuluvissa yhtiöissä noudatetaan samoja palkitsemisperiaatteita, mutta palkkiokriteerit päätetään kunkin tytäryhtiön hallituksessa erikseen.

Palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta, johdon eläke-eduista sekä osakepalkkiojärjestelmästä

 

Pääjohtajan palkka ja palkkiot

Pääjohtaja Kari Jordanin kuukausipalkka luontoisetuineen on  88 428 euroa (joulukuu 2015). Kuukausipalkkaan sisältyvät asunto-, auto-, autonkuljettaja- ja vähäisiä muita luontoisetuja.

Hallituksen päätöksellä pääjohtajalle voidaan pääjohtajasopimuksen nojalla maksaa tulokseen, kassavirtaan ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuva enintään yhdeksän (9) kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio.

Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat pääjohtaja Kari Jordanille vuonna 2015 palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 3 955 430 euroa (2 638 103 euroa vuonna 2014 ). Metsäliitto Osuuskunnan pääjohtajalle vuonna 2015 maksama palkka luontoisetuineen oli 1 111 432 euroa (1 098 223 euroa vuonna 2014) ja tulos- ja osakepalkkio 2 721 694 euroa (1 427 369 euroa vuonna 2014). Muut Metsä Groupin konserniyhtiöt maksoivat pääjohtajalle palkkana, palkkioina ja muina etuuksina yhteensä 122 304 euroa (112 512 euroa vuonna 2014).

PÄÄJOHTAJAN IRTISANOMISAIKA, EROKORVAUS JA ELÄKEJÄRJESTELYT

Pääjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Hallituksen irtisanoessa pääjohtajan, on hänellä oikeus 24 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Erokorvausta ei makseta, jos pääjohtaja irtisanoutuu itse tehtävästään.

Pääjohtaja kuuluu työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläkejärjestelmässä ansioiksi luetaan peruspalkka, palkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei optioista eikä johdon osakekannustinjärjestelmästä saatuja tuloja. Pääjohtaja on lisäeläkejärjestelyillä oikeutettu jäämään eläkkeelle 60-vuotiaana. Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on toukokuussa 2015 sopinut pääjohtaja Kari Jordanin kanssa siitä, että hän jatkaa tehtävässään toistaiseksi johtajasopimuksensa mukaisen eläkeiän jälkeen (9.3.2016). Pääjohtajan eläkkeen taso on 60 prosenttia työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Pääjohtajan etuusperusteisen eläkejärjestelmän vuosimaksu vuonna 2015 oli 8,5 prosenttia Metsä Groupiin kuuluvien yhtiöiden pääjohtajalle maksamasta kokonaispalkasta ja -palkkiosta (60 prosenttia vuonna 2014).

 

Muun johdon palkat ja palkkiot

Metsä Groupin johtoryhmän muille jäsenille maksettavan kuukausipalkan lisäksi heille voidaan maksaa vuosittain erikseen päätettävä konserniyhtiökohtainen tulospalkkio. Johtoryhmän jäsenten tulospalkkion enimmäismäärät voivat vaihdella tehtävän tulosvaikutuksen perusteella henkilön 6–7 kuukauden palkkaa  vastaavan määrään asti. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset.

Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat johtoryhmän jäsenille (pääjohtajaa lukuun ottamatta) palkkana ja palkkioina vuonna 2015 yhteensä 6 344 338 euroa (5 153 958 euroa vuonna 2014).

MUUN JOHDON IRTISANOMISAJAT JA ELÄKEJÄRJESTELYT

Metsä Groupin johtoryhmän muiden jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Johtoryhmänjäsenet ovat oikeutettuja 6–12 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, mikäli johtajasopimus irtisanotaan johtajasta riippumattomasta syystä.

Johtoryhmän muut jäsenet kuuluvat työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläkejärjestelmässä ansioiksi luetaan
peruspalkka, palkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei optioista eikä johdon osakekannustinjärjestelmästä saatuja tuloja. Joillakin Metsä Groupin johtoryhmän jäsenillä on aloitusajankohdasta riippuen erillinen etuusperusteinen eläkesopimus, jonka mukainen eläkeikä on 62 vuotta. Eläkesopimuksen mukainen eläkkeen taso on enintään 60 prosenttia työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Mikäli työsuhde Metsä Groupissa päättyy ennen eläkeikää, johtoryhmän jäsen on oikeutettu vapaakirjaan. Vuoden 2015 lopussa lisäeläke oli kuudella johtoryhmän jäsenellä.

 

Toimivan johdon pitkän aikavälin kannustimet

 

Osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2011–2015:

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on joulukuussa 2010 päättänyt osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä Metsä Groupin johtohenkilöille vuosiksi 2011–2015.

Järjestely tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeita kolmelta kolmen kalenterivuoden mittaiselta ansaintajaksolta niiden ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoja ovat kalenterivuodet 2011–2013, 2012–2014 ja 2013–2015.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus nimeää jokaisen kolmen vuoden ansaintajakson kohderyhmään kuuluvat johtohenkilöt ja päättää heidän enimmäispalkkionsa (enimmäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappalemääränä). Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan johtohenkilöille. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Metsä Board Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkio maksetaan pääsääntöisesti ansaintajakson päättymistä seuraavana keväänä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, mikäli henkilön työsuhde on päättynyt ennen palkkion maksua. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana.

Järjestelmän mahdolliset palkkiot kultakin ansaintajaksolta (2011–2013, 2012–2014 ja 2013–2015) perustuvat Metsä Groupin omavaraisuusasteeseen ja sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) sekä liikevoiton (EBIT) kehitykseen.

Ansaintajaksolta 2012–2014 ansaitut palkkiot yhteensä 54 henkilölle vastasivat arvoltaan yhteensä noin 1,9 miljoonaa Metsä Boardin B-sarjan osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Pääjohtaja Kari Jordanin osuus palkkiosta vastasi noin 0,3 miljoonan osakkeen arvoa.

Ansaintajaksolta 2013–2015 ansaitut palkkiot yhteensä 48 henkilölle vastasivat arvoltaan 3,2 miljoonaa Metsä Boardin B-sarjan osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Pääjohtaja Kari Jordanin osuus palkkiosta vastasi noin 0,5 miljoonan osakkeen arvoa.


Osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2014–2018:

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on helmikuussa 2014 päättänyt jatkaa osakepohjaista kannustinjärjestelmää Metsä Groupin johtohenkilöille vuosiksi 2014–2018. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2014–2016, 2015–2017 ja 2016–2018.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus nimeää jokaisen kolmen vuoden ansaintajakson alkaessa kohderyhmään kuuluvat johtohenkilöt ja päättää heidän enimmäispalkkionsa (enimmäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappalemääränä). Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan johtohenkilöille. Vuosittain maksettavan palkkion määrää voidaan rajoittaa. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Metsä Board Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkio maksetaan pääsääntöisesti ansaintajakson päättymistä seuraavana keväänä. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtohenkilö ei saa siirtää tai myydä osakkeita. Mikäli konserniyhtiö tai johtohenkilö irtisanoo tai purkaa johtohenkilön työ- tai toimisopimuksen sitouttamisjakson aikana, johtohenkilön on palautettava ansaintajaksolta ansaitsemansa osakepalkkio vastikkeetta.

Järjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta 2014–2016, 2015–2017 ja 2016– 2018 perustuvat Metsä Groupin sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE), liikevoittoon (EBIT) ja omavaraisuusasteeseen.

Ansaintajaksolta 2014–2016 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 4,1 miljoonaa Metsä Boardin B-sarjan osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän piirissä on vuoden 2015 lopussa 47 henkilöä mukaan lukien kaikki Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet.

Ansaintajaksolta 2015–2017 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 4,8 miljoonaa Metsä Boardin B-sarjan osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän piirissä on vuoden 2015 lopussa 51 henkilöä mukaan lukien kaikki Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet.

Ansaintajaksolta 2016–2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 2,5 miljoonaa Metsä Boardin B-sarjan osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän piirissä on ansaintajakson alkaessa 73 henkilöä mukaan lukien kaikki Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet.

Katso myös