Revision

I enlighet med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar har Metsäliitto Osuuskunta en revisor som ska vara ett av Centralhandelskammaren godkänt revisorssamfund. Fullmäktige väljer revisorn som ska granska räkenskaperna för innevarande år, och revisors uppdrag upphör i slutet av nästa ordinarie fullmäktigemöte. Revisorn har till uppgift att granska koncernens och moderbolagets bokslut och bokföring samt moderbolagets administration. Revisorn överlämnar en lagstadgad revisionsberättelse till Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar i samband med årsredovisningen och rapporterar regelbundet om sina iakttagelser till styrelsen och Metsä Groups ledning.

I enlighet med beslutet av det ordinarie fullmäktigemötet våren 2016 är Metsäliitto Osuuskuntas revisor för räkenskapsåret 2016 CGR-samfundet KPMG Oy Ab med Raija-Leena Hankonen, GCR, som ansvarig revisor.

År 2015 betalade bolagen inom Metsä Group totalt 1 146 000 euro (1 209 000 euro 2014) till KPMG i Finland och internationellt och totalt 128 000 euro (115 000 euro 2014) till övriga revisionssamfund i revisionsarvoden. Dessutom betalades till KPMG i Finland och internationellt totalt 54 000 euro (37 000 euro 2014) och totalt 124 000 euro (253 000 euro 2014) till övriga revisionssamfund för sådana tjänster som inte anknyter till revisionen.