Principer för företagsstyrning
 

Metsä Groups principer för företagsstyrning

Metsäliitto Osuuskunta är ett finländskt andelslag och moderbolag till Metsä Group. I denna utredning hänvisas till Metsäliitto Osuuskunta på de ställen där ärendet enbart behandlas ur moderbolagets perspektiv. Vid beslutsfattandet och administrationen inom de bolag som ingår i Metsäliitto Osuuskunta tillämpas lagen om andelslag, aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen, andelslagets stadgar, arbetsordningar som godkänts av förvaltningsorganen samt de principer och instruktioner som har godkänts av Metsäliittos styrelse och ledningsgrupp. Metsäliitto Osuuskuntas alla stadgar finns på länken nedan.

Metsä Group följer Värdepappersmarknadsföreningen rf:s kod för styrning av börsbolag från år 2015 (www.cgfinland.fi ). Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta tar dock hänsyn till den kooperativa företagsformens särdrag och noterar avvikelserna från koden för bolagsstyrning samt motiveringarna till dessa. På dessa sidor hänvisas till Metsäliitto Osuuskunta på de ställen där ärendet enbart behandlas ur moderbolagets perspektiv.

Metsä Group upprättar boksluten och delårsrapporterna i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS). Bokslutsdokumenten publiceras på finska, svenska och engelska.

Metsä Groups huvudkontor finns i Esbo i Finland. Moderbolaget Metsäliitto Osuuskuntas hemort är Helsingfors.

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse är ansvarig för att god företagsstyrning och dessa principer för företagsstyrning tillämpas.

Förnyandet av Metsäliitto Osuuskuntas stadgar

Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd har behandlat styrelsens förslag till ändring av andelslagets stadgar och beslutat att för sin del föreslå för andelslagets fullmäktige att det skulle godkänna stadgeändringarna. Läs mer om förnyandet av stadgar.

Se Även