Förvaltning av insiderinformation

För uppdateringen och förvaltningen av Metsä Groups lagstadgade bestående insiderinformation ansvarar styrelsesekreteraren för respektive koncernbolag. Utöver det bestående insiderregistret bildar koncernbolaget vid behov ett projekt för insiderinformation som omfattar samtliga personer som deltar i förberedelserna av det projekt som innehåller viss insiderinformation. Metsä Group rekommenderar endast långfristiga investeringar och användning av förvärvsprogram.Personer med insiderinformation
instrueras och utbildas regelbundet. I börsbolaget Metsä Boards offentliga insiderregister ingår Metsäliitto Osuuskuntas styrelseledamöter, koncernchef samt revisorer. I Metsä Boards företagsrelaterade insiderregister ingår ledamöterna i ledningsgruppen samt vissa personer som har utsetts till Metsä Groups juridiska och ekonomiska uppdrag samt uppdrag inom kommunikation och
investerarrelationer och som därigenom får regelbunden insiderinformation om Metsä Board. Handeln med Metsä Boards värdepapper är förbjuden när personen i fråga har tillgång till insiderinformation om bolaget. Handeln är även förbjuden för bolagets offentliga och bestående insiders under tiden mellan att redovisningsperioden har upphört och delårsrapporten har publicerats (s.k. stängt fönster). Dessutom är handeln förbjuden för alla som ingår i ett insiderprojekt. För anteckning i insiderregistret är Metsä Boards insiders skyldiga att meddela bolaget uppgifter och upprätthålla uppdaterade uppgifter om sig själva, sina närstående och sina företag som står under bestämmande och inflytande. Meddelade uppgifter antecknas i registret omedelbart.

 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER

I Metsäliitto Osuuskunta och dess koncernbolag utvärderar man och följer upp de transaktioner som sker med närstående. Närstående definieras enligt den internationella redovisningsstandarden (IAS 24). Som närstående räknas bland annat alla koncernbolag, styrelseledamöter och ledamöter i ledningsgruppen samt deras närmaste familjemedlemmar. Eventuella intressekonflikter beaktas vid beslutsfattandet, och enligt den nya bolagsstyrningskoden 2015 för varje koncernbolag en förteckning över de parter som ingår i dess närstående.